et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Elevit Pronatal infoleht

Kool.ee-haridusportaal :: Elevit Pronatal infoleht Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeElevit Pronatal infoleht,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

[ Rasedus ] [ Neile, kes soovivad rasestuda ] [ Viljatus ] [ Raseduse diagnostika ] [ Raseduseelne konsultatsioon arstiga ] [ Kui kaua rasestumine aega võtab ] [ Valmista oma keha ette ] [ Rasestumiseelne toitumine ] [ Kas läheb liiga kaua ] [ Rasedus ja foolhape ] [ Elevit Pronatal infoleht ] [ 5 soovitust viljakuse suurendamiseks ] [ Müüdid rasestumise kohta ] [ Eelneva pillide kasutamise mõju viljakusele ]

Elevit Pronatal pakendi infoleht

Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama ELEVIT Pronatal’i täpselt juhistele vastavalt.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
- Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.

Infolehes antakse ülevaade:

  1. Mis ravim on ELEVIT Pronatal ja milleks seda kasutatakse
  2. Mida on vaja teada enne ELEVIT Pronatal’i võtmist
  3. Kuidas ELEVIT Pronatal’i võtta
  4. Võimalikud kõrvaltoimed
  5. ELEVIT Pronatal’i säilitamine
  6. Lisainfo
     

ELEVIT PRONATAL õhukese polümeerikilega kaetud tabletid

- Ühes tabletis sisalduvad toimeained on

12 vitamiini: 7 mineraalainet ja mikroelementi:

Vitamiin A
Vitamiin B1
Vitamiin B2
Vitamiin B6
Vitamiin B12
Vitamiin C
Vitamiin D3
Vitamiin E
Kaltsiumpantotenaat
Biotiin
Foolhape
Nikotiinamiid

3600 RÜ
1,55 mg
1,8 mg
2,6 mg
4,0 µg
100,0 mg
500 RÜ
15 RÜ
10,0 mg
0,2 mg
0,8 mg
19,0 mg
Raud
Kaltsium
Vask
Magneesium
Mangaan
Fosfor
Tsink
60,0 mg
125,0 mg
1,0 mg
100,0 mg
1,0 mg
125,0 mg
7,5 mg

 

- Abiained on: 

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mannitool, etüültselluloosi vesidispersioon, makrogool 6000, makrogool 400, glütserooldistearaat, ˛elatiin, mikrokristalne tselluloos, etüültselluloos, naatriumglükolaattärklis, magneesiumstearaat, povidoon K90, povidoon K30.

Tableti kate: hüpromelloos, etüültselluloosi vesidispersioon, makrogool 6000, talk, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172).

Müügiloa hoidja:
Bayer Oy,
Suomalaistentie 7,
02270 Espoo,
Soome

Tootja:
Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelder Strasse 51-61
D-59320 Ennigerloh
Saksamaa

1. MIS RAVIM ON ELEVIT PRONATAL JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ELEVIT Pronatal’i pakendis on 30 tabletti.
ELEVIT Pronatal’i võetakse rasedus- või imetamisaegseks vitamiinide ja mineraalainete puuduse vältimiseks või raviks, kui nende sisaldus toidus on ebapiisav.

Vitamiinid, mineraalained ja mikroelemendid on elutähtsad toitained. Neid ei toodeta organismis, mistõttu neid peab saama toiduga. Need ained on vajalikud inimese igapäevaseks elutegevuseks – hingamiseks, seedimiseks, energia tootmiseks, reproduktsiooniks, kasvuks – samal ajal kuuluvad nad paljude kudede ja organite koostisse.

Rasedad ja rinnaga toitvad naised vajavad oluliselt rohkem vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente kui mitterasedad, kuna rase naine peab vajalike toitainetega varustama nii enda kui lapse organismi. Rinnaga toitmise ajal on nende toitainete vajadus veelgi suurem.

Tasakaalustatud toitumise puhul ning mitte tarvitades nikotiini ja alkoholi, on rasedatel ja rinnaga toitvatel naistel tavaliselt piisavalt vitamiine, mineraalaineid ja mikroelemente. Sellele vaatamata võib raseduse ja imetamise ajal tekkida nende vaegus. Vajalike toitainete vaeguse üheks põhjuseks võib olla näiteks sage oksendamine raseduse alguses.

Toitainete vaeguse tagajärgedeks võivad olla näiteks kehvveresus ja väsimus emal ning kasvupeetus ja naha- ja limaskestade muutused lapsel.

ELEVIT Pronatal kaetud tablett on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. See sisaldab antud perioodil vajalikke tähtsaid toitaineid. Seeläbi hoitakse ära vaegusseisundite teke nii emal kui lapsel.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ELEVIT PRONATAL’I VÕTMIST

Ärge võtke ELEVIT Pronatal’i:

-        kui te olete ülitundlik (allergiline) ELEVIT Pronatal’i mõne koostisosa suhtes.
-        kui teil esineb A‑ ja/või D‑vitamiini hüpervitaminoos (vitamiiniliigsus).
-        kui teil esineb neerufunktsiooni häireid, raua kuhjumist või raua omastamise häireid.
-        kui teil on hüperkaltseemia (vere suurenenud kaltsiumisisaldus) või hüperkaltsiuuria (kaltsiumi suurenenud eritumine uriiniga).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ELEVIT Pronatal:

Mitte ületada soovitatud annust 1 tablett päevas. ELEVIT Pronatal’i ei tohi võtta koos teiste A‑ ja/või D‑vitamiini sisaldavate ravimitega, et vältida nende vitamiinide üleannustamist. 

ELEVIT Pronatal kaetud tabletid sisaldavad laktoosi ja mannitooli.

Te ei tohi ELEVIT Pronatal tablette kasutada, kui teil esineb laktaasi defitsiit, galaktoseemia või glükoosi-galaktoosi malabsorptsiooni sündroom (imendumishäired).

Mannitoolil võib olla kerge lahtistav toime. 

Kui oodatud ravitoime ei avaldu, pöörduge arsti poole. 

Kui te kasutate muid ravimeid või saate ravi, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga.

Rasedus ja imetamine

ELEVIT Pronatal on mõeldud spetsiaalselt rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele. 

Üldjuhul ei tohi rasedatel ja rasestumisvastaseid vahendeid mittekasutavatel naistel retinooli (vitamiin A) ööpäevane annus ületada 5000 RÜ ja kolekaltsiferoolil (vitamiin D3) 600 RÜ, kuna esineb väärarengute tekke oht lapsel. Sama kehtib ka rinnaga toitmise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

ELEVIT Pronatal ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Võtmine koos teiste ravimitega:

ELEVIT Pronatal’i tuleb võtta 2 tundi enne või 2 tundi pärast tetratsükliinide (antibiootikumid) manustamist. Antatsiidide (kõrvetiste ravimid) ja ELEVIT Pronatal’i võtmise vahe peab olema 3 tundi.

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

3. KUIDAS ELEVIT PRONATAL’I VÕTTA 

Võtke üks tablett päevas koos klaasi veega, eelistatavalt söögi ajal. Hommikuse iivelduse esinemisel soovitatakse tablett võtta lõuna ajal või õhtul. 

ELEVIT Pronatal’i soovitatakse võtta üks kuu enne rasestumist (või raseduse planeerimise ajal), kogu raseduse kestel ning kuni rinnaga toitmise aja lõpuni.

Kui teil on tunne, et ELEVIT Pronatal’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te unustate ELEVIT Pronatal’i võtta:

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Jätkake lihtsalt oma päevaannuse võtmist.

Kui te võtate ELEVIT Pronatal’i rohkem kui ette nähtud:

ELEVIT Pronatal’i üksikute koostisainete sisaldus ei ole ohtlik isegi pärast juhuslikku üleannustamist. Siiski ei tohi ületada soovitatud ööpäevast annust.

A‑ ja D3‑vitamiini suurte annuste igapäevane võtmine võib olla ohtlik veel sündimata lapsele (vt „Rasedus ja imetamine).

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ELEVIT Pronatal põhjustada kõrvaltoimeid.

ELEVIT Pronatal on hästi talutav. Harvadel juhtudel võivad tekkida kerged seedetrakti häired (nt kõhukinnisus ja kõhulahtisus). Need kaovad enamasti ilma, et oleks vaja ELEVIT Pronatal’i võtmist lõpetada.

Väga harva on kirjeldatud allergilisi reaktsioone, sealhulgas löövet, astmat, naha ja limaskestade turset ning nõgestõbe.

Kuna ELEVIT Pronatal sisaldab rauda, võib väljaheite muutuda tumedaks. See on ohutu.

Kui täheldate endal mistahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. ELEVIT PRONATAL’I SÄILITAMINE

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C, niiskuse eest kaitstult.

Mitte kasutada pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu.

6. LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 

Bayer HealthCare, Consumer Care Division
Bayer OY Eesti Filiaal
Lauteri 5,
10114, Tallinn
tel. +372610 6757
Infoleht on viimati kooskõlastatud: oktoober 2005  

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 15. 08. 2010. 18:11

Time: 0.0410979 s.