et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Muuseumispetsialistid

Kool.ee-haridusportaal :: Muuseumispetsialistid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeMuuseumispetsialistid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Muuseumispetsialistid

OLULISED MOMENDID

  • Töö nõuab väga suurt täpsust ja vastutustunnet.
  • Kasuks tuleb aja- ja kultuuriloo hea tundmine.
  • Töökeskkonnaks on üldjuhul siseruumid.

TÖÖ ISELOOM

Muuseumispetsialisti ülesandeks on tagada kõigi tema vastutuses olevate kogude korralik hoiustamine, säilitamine, dokumenteerimine ja eksponeerimine. Kuna see eeldab konkreetse muuseumi kogude väga head tundmist, töötavad muuseumispetsialistid tihti kogu elu ühes ja samas muuseumis.

Muuseumispetsialist leiab tööd:

  • asutuse juhina;
  • peavarahoidjana;
  • teadurina;
  • kogude ja näituste kuraatorina;
  • projektijuhina;
  • info- ja turundusjuhina
  • ja seda nii muuseumis kui ka teistes kultuuripärandiga seotud asutustes.

Kuna väga tihti tuleb muuseumides täita ühel inimesel mitut tööülesannet, on järgnevalt kirjeldatud muuseumispetsialisti tööülesandeid üldisemalt.

Muuseumispetsialistid on seotud oma igapäevatöös eelkõige muuseumi kogudega, mida nad vastavalt oma konkreetsele töölõigule kas süstematiseerivad, kirjeldavad, interpreteerivad või uurivad põhjalikumalt akadeemilisel tasemel.

Muuseumide erinevad struktuuriüksused võimaldavad üpris erinevat töö spetsiifikat. Üks põhilisi töölõike kogude nõuetekohase säilivuse ja kahjustamatuse tagamise kõrvalon ekspositsioonide ning näituste koostamine. Hea tava näeb ette, et koostaja poolt kaasatakse protsessi suhteliselt varakult ka muuseumipedagoog ja ekspositsioonipinna või -ruumi kujundaja. Need lõigud eeldavad oma visiooni selget formuleerimist ning meeskonnatööks vajalikke isikuomadusi.

Hariduslikke programme saab võimalusel ka õppekavadega siduda - erinevatele sihtrüh-madele suunatud kirjalike materjalide koostamine, muuseumitundide metoodiline ette-valmistamine jne.

Töö hulka muuseumides käib ka publikatsioonide koostamise ja külastajatele suunatud informatiivsete sisutekstide kirjutamine. Seega on töö loov ning vaheldusrikas, pakkudes rutiinsete museaalide kirjeldamise ja atribueerimistöö kõrval ka pikemaid tsükleid, mil otsitakse oma muuseumikogu spetsiifikast lähtudes huvitavaid ja aktuaalseid teemasid, mis võiksid ühiskonna erinevaid kihte huvitada.

Euroopa Liidu ametite klassifikaator annab nimetuse all TEABESPETSIALISTID koodi all 243 teiste hulgas muuseumispetsialistid.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Muuseumispetsialisti tööpäev algab üldjuhul kell 9.00 ja lõpeb 17.00, töönädal kestab esmaspäevast reedeni. Samas leiavad muuseumitööga seotud üritused tihti aset ka nädalavahetustel.

Töö on seotud selge materiaalse vastutusega, seetõttu on vaimne koormus suurem kui füüsiline. Probleemide vältimiseks on igal muuseumil oma konkreetne sisekord, mille täpset täitmist töötajatelt oodatakse.

Muuseumispetsialist pole ainult tehnilise töö tegija ja paberite täitja, ta peab uute esemete laekumisel suutma määrata selle eseme kuuluvust ja väärtust, suutma otsustada ja andma hinnanguid. Hästi peab tundma kaasaegset erialast arvutitarkvara. Lisaks tuleb tal palju suhelda inimestega nii muuseumis (külastajad, kogude uurijad) kui ka väljaspool seda (ekspeditsioonid kogude täiendamiseks).

Muuseumispetsialisti töö on enamasti siseruumides – muuseumisaalides ja -hoidlates. Lähtudes muuseumi eripärast (näiteks vabaõhumuuseum) võib suur osa tööst olla ka välitingimustes.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Muuseumis töötamine, olgu tegemist riikliku või eramuuseumiga, on ühiskondlikult vastutus­rikas tegevus. Seetõttu peavad muuseumitöötajad tegutsema järje­kindlalt kooskõlas kõige rangemate eetiliste põhimõtetega ja järgides kogu oma tegevuses kõige kõrgemaid objektiivsuse nõudeid.

Kutseline muuseumitöötaja peaks juhinduma kahest olulisest põhimõttest. Esiteks,muuseumid on avaliku usalduse objektid, mille väärtus ühiskonna jaoks on otseselt seotud pakutava teenuse kvaliteediga. Teiseks, töötamiseks muuseumialal ei piisa ainuüksi intellektuaalsest suutlikkusest ja erialateadmistest, vaid need peavad seostuma eetiliselt kõrge­tasemelise käitumisega.

Muuseumispetsialisti töös tulevad kasuks laialdased teadmised erinevatest eluvaldkondadest ja pidev kursisolek muutuvate olude ning uudiskirjandusega. Lähtudes muuseumi eripärast tuleb tunda põhjalikult konkreetse muuseumi valdkonda.

Muuseumispetsialisti isikuomaduste ja võimete juures on tähtsal kohal otsustusvõime, vastutustunne, püsivus, rutiini- ja pingetaluvus, samuti loogiline mõtlemine, koostöövalmidus, täpsus, loovus ja visuaalne mälu.

Muuseumispetsialisti põhioskused ja –teadmised hõlmavad kultuuriväärtuste üldised säilituspõhimõtteid ja –meetodeid, kultuuriajalugu, kutsealast terminoloogiat, üksikobjektide ja kollektsioonide seisundi uurimist ja kirjeldamist, riskide ja ohtude määratlemist ja tööks vajalikke ressursside planeerimist.

Põhioskuste ja –teadmiste kõrval on muuseumispetsialistile vajalikud ka teadmised majandusest, kutsealaga seotud õigusaktidest, tööõigusest, keskkonnakaitsest, organisatsioonikäitumisest, töökeskkonnast (töötervishoid ja tööohutus, tööhügieen, tuleohutus, jäätmekäitlus, esmaabi). Olulised on suhtlemisoskus, keeleoskus (kindlasti eesti keel ja lisaks vähemalt kas vene või inglise keel), arvuti kasutamine ja kutse-eetika järgmine.

Muuseumispetsialisti töös on tähtsal kohal enda pidev täiendamine, tuleb lugeda erialast kirjandust ning osaleda konverentsidel ja seminaridel. Kõigil muuseumisse tööle asuvatel inimestel tuleb tutvuda põhjalikult ICOMi muuseumide eetikakoodeksiga: http://www.emy.kul.ee/icom-ekoodeks.rtf

Muuseumitööle ei soovitata asuda inimestel, kellel on tolmuallergia või allergia konkreetsete muuseumi eksponaatide vastu (paber, suled, loomad jne).

Muuseumispetsialisti kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis: Muuseumispetsialist III, IV, V 

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Eraldi museoloogia eriala täna Eestis õppida ei saa. Nii on muuseumispetsialisti soovitatav baasharidus kas ajalooline või kunstiajalooline kõrgharidus, samuti eelnev töökogemus muuseumis ja fondides.

Eesti kõrgkoolidest saab (kunsti)ajalugu õppida Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias, erialal on võimalik õppida nii päevases kui ka Avatud Ülikooli õppes. Õppeaeg on 3+2 aastat.

Juba õpingute ajal ülikoolis saab teha vajaliku praktika sobivas muuseumis.

Üldhariduskoolis tuleb tulevastel muuseumispetsialistidel pöörata erilist tähelepanu (kunsti)ajaloole, loodusteadustele, religiooniõpetusele, kirjandusele ja eesti keelele.

Täiendõpet pakub oma liikmetele Muuseumiühing.

TÖÖVÄLJAVAATED

Eesti on muuseumirohke maa. Riiklikke muuseume on praegu 30–12 keskmuuseumi, 3 riigimuuseumi ning 15 maakonnamuuseumi. Lisaks töötavad veel linnamuuseumid, ülikoolimuuseumid ning eraisikutele, institutsioonidele ja asutustele kuuluvad eramuuseumid. Kokku on Eestis täna 250 muuseumi, seejuures on see arv pidevalt kasvanud.

Eesti suuremad muuseumid on Eesti Rahva Muuseum, Kunstimuuseum, Ajaloomuuseum, Vabaõhumuuseum, Meremuuseum, samuti Tallinna, Tartu ja Narva linnamuuseum ning Tartu Ülikooli muuseumid.

Kokku töötab 2006. aasta seisuga Eesti muuseumites ligikaudu 500 inimest. Töötajate suhteliselt kõrge keskmine vanus, eriti maapiirkondades, annab erialase haridusega inimesele võimaluse muuseumides tööd leida.

2006. aastal käivitus uus, väga põhjalik Eesti muuseumide infobaas: http://www.muuseum.ee/

LÄHEDASED AMETID

Muuseumispetsialisti lähedased ametid on raamatukoguhoidja, õpetaja, muinsuskaitsespetsialist, arhiivitöötaja ja dokumendihaldur.

PALK JA SOODUSTUSED

Muuseumispetsialisti keskmine brutopalk on 2006. aastal vahemikus 5000-7000 krooni, seejuures on palgatase üle Eesti üpris ühtlane.

Riigi-, kesk- ja maakonnamuuseumitöötajad saavad palka riigieelarvest. Ülejäänud muuseumide töötajate palk tuleb kas omavalitsuse või konkreetse asutuse eelarvest.

Riigieelarve vahenditest palka saavate muuseumitöötajate palgatase on viimastel aastatel ca 10% aastas kasvanud tänu Vabariigi Valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO vahel sõlmitud palgatingimuste ja palga alammäära kokkuleppele. 2006. aastal onleppes sätestatud riigieelarve vahenditest töötasu saava kõrgharidusega töötaja palga alammääraks kõrgharidust nõudval täistööajaga ametikohal vähemalt 6500 krooni kuus.

TÄIENDAV INFO

Kutsekvalifikatsiooni omistavaks organiks on 15.novembril 1988 asutatud Eesti Muuseumiühing.

Pikk 70
10133 Tallinn
Tel:641 1410
http://www.emy.kul.ee/

Ühing loodi väärtustamaks kultuuripärandi säilitamise ja kaitsmisega tegelevate professionaalide tööd muuseumides.

Muuseumiühingu liikmed on muuseumitöötajad, kes oma igapäevast tööd teevad riigi-, avalik-õigusliku juriidilise isiku haldusalas või eramuuseumis. Ühingusse kuulub üle 300 liikme.

Oma liikmeskonna erialase pädevuse tõstmiseks korraldab Eesti Muuseumiühing seminare ja ekskursioone. Lisaks antakse välja õppekirjanduse sarja "Varahoidja meelespea", mis aitab töötajaid muuseumispetsiifilistes valdkondades. 1991. aastal ühingu infolehena ilmumist alustanud trükisest "Muuseum" on arenenud välja erialane ajakiri.

Alates 1998. aastast korraldab Eesti Muuseumiühing koostöös Narva Linnavalitsuse ja Narva Muuseumiga näituste festivali, et soodustada uuenduslike ja huvitavate näituste jõudmist erialasisese võistlusena nii kolleegide kui üldsuse huvisfääri.

Kutseala hõive

MUUSEUMISPETSIALISTID Seisuga 28.08.2003 (Statistikaameti andmed)

Muuseumispetsialistid

Arhivaarid ja kuraatorid (ISCO 2431)

663

Muuseumigiid (Giidid ISCO 5113)

191

KOKKU

854 in

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Muuseumigiid (Giidid ISCO 5113)

0

159

8

2005

Muuseumigiid (Giidid ISCO 5113)

2

145

9

2006 jaan.-juuni

Muuseumigiid (Giidid ISCO 5113)

0

77

7

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Arhivaarid ja kuraatorid ISCO 2431 (sh muuseumihooldaja, muuseumikuraator, arhivaar)

7

74

92

2005

Arhivaarid ja kuraatorid ISCO 2431 (sh muuseumihooldaja, muuseumikuraator, arhivaar)

7

56

72

2006 jaan.-juuni

Arhivaarid ja kuraatorid ISCO 2431 (sh muuseumihooldaja, muuseumikuraator, arhivaar)

4

32

37

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 7. 03. 2008. 03:46

Time: 0.0668650 s.