et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Kinnisvarahindajad- ja maaklerid

Kool.ee-haridusportaal :: Kinnisvarahindajad- ja maaklerid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKinnisvarahindajad- ja maaklerid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kinnisvarahindajad- ja maaklerid

OLULISED MOMENDID

 • Töö nõuab täpsust, koostöövalmidust, suhtlusoskust ja vastutustunnet
 • Vajalik on kaasaegse infotehnoloogia ja erialase arvutitarkvara valdamine
 • Oluline osa on võõrkeelte valdamisel
 • Head enesearendamise võimalused
 • Autojuhtimise oskus (juhilubade olemasolu)

TÖÖ ISELOOM

Kinnisvarahindaja (varade hindaja) tegeleb majandusteaduse selle eriharuga, mis on seotud kinnisvara ja vallasvara väärtusele eksperthinnangute koostamisega või nende läbivaatamisega ja järelevalvega. Oma töös tugineb kinnisvarahindaja rahvusvahelistele hindamisstandarditele (IVS ) ja Euroopa hindamisstandarditele (EVS).

Kinnisvarahindaja annab kinnisvaraalaseid konsultatsioone, teostab õppetööd ülikoolis või töötab riigi- või omavalitsuse asutuses.

Ta määrab kindlaks töö eesmärgi ja põhilised alused ning sõlmib tellijaga vastavad kokkulepped (töö lähteülesanne, tellimusleping, tähtaeg, teenustasu suurus, maksmisviis, töö üleandmise kord). Ühtlasi täpsustab ta hinnatava objekti andmed (nt aadress, Kinnistusameti ja Katastris registreerimise andmed; Hooneregistri ja Ehitusregistri andmed jms).

Kinnisvarahindaja tegeleb ka vajalikku informatsiooni kogumisega hinnatava objekti ja võrdlusobjektide kohta, ümbruse ja turu kohta (allikateks: registreid, arhiivid, publikatsioonid, omanike, kasutajate, kinnisvaraturu asjatundjate jt isikute intervjueerimine).

Tema pädevusse kuulub ka hinnatava objekti tehniliste kirjelduste analüüsimine (ehitusjoonised, geodeetilised plaanid jms). Hindaja korraldab hinnatava objekti ülevaatuse, dokumenteerib kogutud andmed ja koostab nende põhjal eksperthinnangu. Kinnisvarahindaja tunneb hästi kohalikke olusid ning omab kogemusi erineva kategooria ja asukohaga kinnisvara hindamisel, ta peab olema sõltumatu, tal ei tohi olla tegelikke ega potentsiaalseid huvide vastuolusid.

Kinnisvaramaakler on spetsialist, kes vahendab kokkulepitud tasu eest kliendi ülesandel kinnisvara ostu-, müügi-, rendi- ja üüritehinguid ja annab kinnisvaravaldkonnaga seonduvat konsultatsiooni.

Tema ülesandeks on klientide otsimine, nende soovide väljaselgitamine, tellimuse fikseerimine, kliendi informeerimine pakutava teenuse sisust, vahendustingimustest ja vahenduslepingu sõlmimine ning vastutamine tehingu juriidilise poole eest. Et anda klientidele parim ülevaade kinnisvaraturust, kogub ta selleks eelnevalt ka turuinformatsiooni, detailsema informatsiooni annab maakler kliendile konkreetse objekti puhul. Maakler registreerib ostu- ja müügipakkumised, süstematiseerib need ja sisestab vastavatesse andmebaasidesse. Ühtlasi tegeleb maakler ka müügitegevuse ajalise ja rahalise planeerimisega.

Maakler on müüja ja ostja vaheline ühenduslüli, ta korraldab nendevahelisi läbirääkimisi, konsulteerib oma klienti lepinguliste sätete osas, on vajadusel kliendi esindaja ning hangib tema pädevusse kuuluva ning vajamineva dokumentatsiooni.

Kinnisvaramaaklerid tuginevad oma töös esmajoones kliendi vajaduste rahuldamisele. Maakler tugineb oma töös Eesti Vabariigis kehtitavatele seadustele, eelnevatele tehingutele ning koostööle teiste maakleritega ning loomulikult kliendi soovidele.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Kinnisvaramaakleri töö eripära seisneb selles, et tal tuleb objektide erinevate asukohtade tõttu palju kontorist eemal olla. Iga uus objekt (kinnistu) tuleb maakleril üle vaadata ning anda oma hinnang (vajadusel ka rahaline väärtus). Seetõttu on antud ametialal heakseelduseks juhilubade olemasolu, kuna ringiliikumist on palju ja tööaja efektiivsemaks kasutamiseks on autojuhtimisoskus oluliseks lisaväärtuseks. Väga olulist rolli omab siinkohal ka hea nägemine ja kuulmine ning korrektne välimus. Olulised on need nii autojuhtimisel kui objekti hindamisel ja kohtumisel kliendiga.

Töö nõuab ka mõningast füüsilist pingutust. Olenevalt objekti asukohast ja eripärast tuleb arvestada kõrgematele korrustele jalgsi pääsemisega (näiteks majas puudub lift või ei ole see töökorras). Samuti tuleb kinnistu müüki võtmisel eelnevalt kinnistu piiridega tutvuda.

Pidev asukoha muutus seab olulised piirangud näiteks liikumispuudega inimestele, kes ei saa liikumispiiratuse tõttu antud ametialal töötada. Liikumispiiratus ei tähenda aga, et liikumispuudega inimesed kinnisvaraturul tööd ei võiks leida. Paljudel ametialadel on eri tahke ja nii on see ka kinnisvaraga seotud kutsealadel. Kõik sõltub kinnisvarafirma vajadustest.

Kinnisvaramaakleri kontoriruumid peavad olema hästi ventileeritud ja valgustatud. Maakler kasutab oma töös peamiselt arvutit ning suurel määral on töökeskkonnaks internet. Samuti kasutab ta kõikvõimalikke erialaseid infokandjaid (raamatud, ajalehed ja ajakirjad, interneti perioodilised väljaanded jne.).

Kinnisvarafirmade kontorid on enamasti avatud argipäeviti hommikul kella 9-st õhtul kella 17-ni. Kinnisvaramaakleri tööaeg sõltub aga suuresti kliendi graafikust, mistõttu ei ole harvad juhud, kui tuleb töötada ka õhtusel ajal peale tööpäeva lõppu ning nädalavahetustel.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Soovitatavad isikuomadused on pinge-, stressi- ja keskkonnataluvus. Olulised märksõnad on veel ausus, usaldatavus, emotsionaalne stabiilsus ja korrektsus. Hoiakult peavad kinnisvarahindajad ja -maaklerid olema avatud, teenindus- ja koostöövalmis, ametialaselt omavad suurt tähtsust täpsus, kohusetunne ja enesedistsipliin.

Erialast lähtudes tuleb kasuks verbaalne intellektuaalsus ja matemaatiline võimekus. Kinnisvarahindajad ja -maaklerid peavad lisaks ladusale suhtlusoskusele oskama võõrkeeli, suutma analüüsida ja sünteesida informatsiooni. Infohulkadetöötlemine ja päringutele vastuste leidmine toimub enamasti arvutivõrgu vahendusel ja eeldab vastavaid oskusi ja teadmisi.

Olulise tähtsusega on oskus oma kogemust, pädevust ja kompetentsust adekvaatselt hinnata. Pidevalt tuleb kursis olla kinnisvara puudutavate seadusesätetega ja kinnisvaraturu trendidega laiemalt.

Kinnisvarahindaja ja -maakleri üldoskuste ja –teadmiste hulka peaks kindlasti kuuluma erialaste õigusaktide tundmine ning erinevate suhtlemistehnikate (veenmine, kuulamine) kasutusoskus. Ladus ja selge eneseväljendusoskus on eelduseks, et klientidega suhtlemisel ei tekiks vastastkust mittemõistmist ja kõik vajalikud toimingud oleksid kliendile arusaadavad. Kuna praegusajal on küllaltki palju kliente, kelle emakeeleks ei ole eesti keel, tuleb keelteoskus kinnisvaravaldkonnas töötades kõvasti kasuks.Et osata kinnisvara võimalikult põhjalikult hinnata, tuleb teada tule- ja elektriohutusnõudeid, samuti keskkonnakaitse ja jäätmekäitlusega ning turvasüsteemidega seonduvat. Kuna osa objektidest, mida kinnisvarahindaja hindab ja maakler vahendab, pole just kõige paremas seisukorras ja on oht traumadeks, kuulub üldokskuste hulka ja oskus anda vajadusel esmaabi.

Kinnisvarahindaja ja -maakleri põhioskused ja –teadmised on:

 • kinnisvaraalane terminoloogia
 • kinnisvaraturg Eestis, kinnisvaraturu analüüs
 • kinnisvaramaakleri tegevus, kutse–eetika
 • majanduse üldalused
 • eesti maksusüsteem, maksustamine
 • kinnisvara hindamine, rahastamine ja kindlustus
 • ehitusalase planeerimise ja ehitamise põhimõtted
 • klienditeeninduse alused

Kinnisvarahindaja erioskused ja lisateadmised:

 • elamispindade hindamine
 • kõigi kinnisvara liikide hindamine
 • investeeringute analüüs
 • ehituse eelarvestamise põhimõtted
 • fotografeerimine hindamisaruande koostamiseks vajalikul tasemel
 • metsakorralduse põhimõtted
 • mullateaduse põhialused
 • keskkonnariskide majandusliku mõju hindamine ning keskkonnaauditeerimise dokumentide ja materjalide kasutamine

Kinnisvarahindaja kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Kinnisvarahindaja IV .

Kinnisvaramaakleri kutseoskusnõuded on kinnitatud kutsestandardis Kinnisvaramaakler III.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Kinnisvara-alane elukutse eeldab vähemalt keskharidust. Ideaalne on majanduslik kõrgharidus kinnisvaraalase spetsialiseerumisega. Erinevad kõrgkoolid pakuvad ka vastavaid täiendkursuseid.

Kinnisvaraalast haridust/väljaõpet on võimalik saada erinevatest Eesti kõrgkoolidest (näiteks Mainori Kõrgkool, Tartu Ülikooli Kolledžid, Saksatehnoloogiakool Pärnus, Mendelsoni Kinnisvarakool Tallinnas, Tallinna Tehnikaülikool jt).

Erialane täiendõpe on oluline, kuna kinnisvaraturg areneb pidevalt ning sellest tulenevalt muutuvad pidevalt ka klientide soovid ja vajadused. Lisakoolitusi korraldavad erinevad kinnisvaraettevõtted laiendatud seltskonnale. Loomulikult suunab tööandja maakleri enne tööle asumist vastavale koolitusele töösse sisseelamiseks ja tööga tutvumiseks.

Kinnisvaraalased teadmised eeldavad huvi ja võimet mõista majanduse toimimismehhanisme,vahendamise ja organiseerimise protsesse ning vastavate probleemide praktilist analüüsi- ja lahendamise oskust. Kinnisvaramaakleri töö on paljuski juhendav ja konsulteeriv, mistõttu on ametialal nõutavad ka psühholoogilised teadmised ja oskused.

TÖÖVÄLJAVAATED

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja andmetelon 2006. aastal kutsetunnistust omavaid kinnis-varamaaklerid 158 inimest. Koja liikmeid on 2006. a septembrikuu seisuga 159. Liikmeks olijatele on kutseomistamine vabatahtlik. Koja andmetel oli kinnisvaramaaklerite kutsealal hõivatute arv 2002. aastal vahemikus 600 – 700, uuemad andmed puuduvad.

Kinnisvarahindajate Ühingu andmetel oli 2006.a.septembris registreeritud 91 atesteeritud kinnisvarahindajat (sh elamispinna ja üldhindajad), ühingu liikmeid on 110.

Kolmel viimasel aastal on tööhõive antud eriala piires olnud suhteliselt stabiilne, väike langustrend saabus 2005. aastal.

LÄHEDASED AMETID

Kinnisvarahindajale ja kinnisvaramaaklerile lähedased ametid on kinnisvarahaldaja, kinnisvarakonsultant ja müügiagent.

PALK JA SOODUSTUSED

Kinnisvarabürood on eraettevõtted, kus töötasu määratakse vastavalt seadusele ja tööandja ning töövõtja vahelisele kokkuleppele.

Erinevate kinnisvarafirmade kaupa on palgasüsteemid erinevad: ühes makstakse põhipalka ja tulemuspalka alaliselt, mõned makstakse põhipalka vaid sisseelamise ehk katseajal, aga tulemuspalk on sellevõrra suurem. Palgatase on viimastel aastatel kasvanud. 2006. aastal on keskmine põhipalk on ligikaudu 9 500 - 12 000 krooni. Palgatase sõltub tehingute arvust ja suurusest.

Lisaks palgale kompenseeritakse kokkulepitud osas telefoni- ja kütusekulud.Soodustustena on enamlevinud igakuine kütuse- ja sidekulude katmine kokkulepitud ulatuses. Lisaks neile tasutakse kokkulepitud ulatuses koolitused, keeltekursused ja rahvusvaheliste messide osalustasud.

TÄIENDAV INFO

Kinnisvaramaakleri kutset omistavaks organiks on Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda 
Õismäe tee 46a
13512 Tallinn
Tel: 6 791 651
maakleritekoda@maakleritekoda.ee

Kinnisvarahindaja kutset omistavaks organiks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
Õismäe tee 46a
13512 Tallinn
Tel: 6 791 652

Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Kiriku 6
10130 Tallinn
Tel: 6 41 15 16
Faks: 6 46 62 09
E-mail: ekfl@ekfl.ee

Seisuga oktoober 2006 oli Kinnisvarafirmade Liidul 41 liikmesorganisatsiooni.

Kutseala hõive

KINNISVARAHINDAJAD JA -MAAKLERID Seisuga 28.08.2003 (Statistikaameti andmed)

Kinnisvaramaaklerid (ISCO 3413)

760

Hindajad ja oksjonipidajad (ISCO 3417), sealhulgas kinnisvarahindajad

461

KOKKU

1221 in.

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Kinnisvaramaakler (ISCO 3413)

107

0

84

2005

Kinnisvaramaakler (ISCO 3413)

64

36

101

2006 jaan.-juuni

Kinnisvaramaakler (ISCO 3413)

46

35

52

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 7. 03. 2008. 01:04

Time: 0.0572639 s.