et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Puhastusteenindajad

Kool.ee-haridusportaal :: Puhastusteenindajad Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eePuhastusteenindajad,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Puhastusteenindaja

OLULISED MOMENDID

 • Puhastusteeninduse-turul kasvab nõudlus väikeste puhastusteenust pakkuvate ettevõtete järele
 • Korrektsus
 • Valdavalt seisev töö

TÖÖ ISELOOM

Puhastusteenindaja töö eesmärk on elu- ja/või töökeskkonna nõutaval tasemel puhtana hoidmine.

Tema tööülesannete hulka kuuluvad erinevate töö- ja elukeskkondade ning põhiliste pinnakattematerjalide puhastamine ning hooldamine. Ta peab tundma määrdumise ja saastumise põhjuseid, pinnakattematerjale ning oskama kasutada ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ning masinaid.

Puhastusteenindaja organiseerib oma tööd iseseisvalt, samas tuleb olla valmis ka meeskonnatööks. Kuna puhastusteenindajad puutuvad pidevalt kokku kellegi töö- või eluruumidega, on nende töö puhul väga olulised ka usaldatavus, klientide teenindamine ja kutse-eetika järgimine.

Puhastusteeninduse valdkonnas töötavad:

 • puhastusteenindajad
 • koristajad
 • toateenijad ja –tüdrukud
 • koduabilised
 • köögiabilised
 • köögitöölised
 • nõudepesijad
 • toidujagajad
 • kasvataja abid
 • puhastustööde korraldajad
 • puhastusainete ja – tarvikute müüjad.

Puhastusteenindaja tööülesannete ja toimingute loetelu on üsna pikk. Nad puhastavad, pühivad või hooldavad põrandaid, koristavad laudu ja riiuleid, kastavad lilli, töötavad tolmuimejaga, õhutavad ruume, puhastavad tualettruume, kõrvaldavad mitmesuguseid parasiitputukaid ja hoolitsevad ruumide üldise heakorra eest.

Puhastusteenindaja töö on sageli tihedalt seotud teiste tööde ja ülesannetega, vajadusel juhitakse tööandja tähelepanu tekkinud eriolukordadele ruumis (näiteks: vee leke radiaatorist jms). Tööülesandeks võib olla ka hoolitsemine selle eest, et jätkuks töö- ja puhastusvahendeid ning vajadusel tellitakse neid juurde.

Köögiabiliste ja köögitööliste ülesanne on lisaks pindade puhtana hoidmisele ka nõude ja söögiriistade korrashoiu eest vastutamine.

Hotellides töötavad puhastusteenindajad ja toateenijad peavad lisaks koristamisele korraldama ka pesuvahetust ja olema abiks hotellitoa kasutamisvõimalustega esilekerkivate probleemide lahendamisel.

Kasvatajaabid ja toidujagajad on abiks laste õppe- ja kasvatustegevuses. Nad hoolitsevad rühmaruumi ja/või lastetoa korrasoleku ning laste toitlustamise eest. Samuti võivad nende tööülesannete hulka kuuluda laste viimine jalutuskäikudele ja huviringidesse.

Puhastustööde korraldajad juhivad puhastusprotsessi, jagavad tööülesandeid ja vastutavad lõpptulemuse eest.

Puhastusainete ja –tarvikute müüjate ülesandeks on vastavate kaubaartiklite müük ja klientide nõustamine.

Puhastusteenindaja töö meeldivateks külgedeks on:

 • võimalus kohe näha oma töö tulemusi
 • mitmekesisus
 • pakkuda parajat füüsilist koormust
 • võimalus ise oma tööd planeerida.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Puhastusteenindaja tööga kaasneb füüsiline koormus: palju on kummardamist ja ebamugavas asendis töötamist. Tavaliselt töötavad puhastusteenindajad siseruumides, mis on soojad ja hästivalgustatud, kuid koristamist tahavad ka jahedapoolsed ja hämarad ruumid. Probleemiks võib olla tuuletõmbus, temperatuuride vahetumine (näiteks: prügi majast väljaviimise jms korral). Oluline on järgida töökeskkonnast tingitud enese- ja töökaitse nõudeid ning kasutada õiget tööasendit.

Puhastusteenindajad kasutavad spetsiaalseid töövahendeid. Nende käsutuses on mitmesuguse erineva kuju ja otstarbega mopid, lapid, harjad. Samuti on igaks koristusprotseduuriks ettenähtud spetsiaalsed puhastus- ja poleerimisvahendid. Suuremate ruumide puhastamisel kasutatakse tööstuslikke tolmuimejaid, mis on kümneid kordi võimsamad kodumajapidamises kasutatavatest tolmuimejatest.

Töös tuleb tal kokku puutuda tolmu ja muu saastumisega ning erinevate kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

Puhastusteenindajate töögraafikud võivad olla väga erinevad. Sageli on tegemist osalise tööajaga ning töö toimub varahommikul või õhtul. Hotellides, kauplustes, haiglates ja teistes asutustes võib olla vahetustega töö. Sagedane graafik on 2 pikka päeva (12 h) tööl ja 2 päeva vaba. Kutse eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, samuti varahommikusel, hilisõhtusel ning öisel ajal.

Puhastusteenindaja ameti puhul on töötegemiseks kuluv aeg otseses sõltuvuses töötaja vilumusega. Kui alguses võib vajalike toimingute tegemiseks kuluda arvatust rohkem aega, siis mõne nädala möödudes võib ajakulu võrreldes varasemaga tublisti erineda. Oluline on saavutada optimaalne tööaeg.

KUTSENÕUDED JA -EELDUSED

2003. aasta sektoriuuringu kohaselt peetakse puhastusteenindajate üldoskustest kõige olulisemaks tööohutust. Põhioskustest on olulisemad töövahendite, seadmete ja masinate kasutamine ning hooldamine, puhastusainete ja pinnakattematerjalide tundmine. Isikuomadustest väärtustatakse enim meeskonnatööd. Lisaoskuste osas on just hotelli puhastusteenindajate ja lapsehoidjate puhul olulised erivajadustega inimeste hooldamine ning erinevate rahvuskultuuride tundmine.

Hotellides ja teistes majutusasutustes töötajatele tuleb kasuks inglise keele oskuse arendamine. Isikuomadustest tuleb tähelepanu pöörata meeskonnatöö- ning suhtlemisoskuse arendamisele.

Puhastusteenindaja kutsealal töötamiseks vajalikud üldteadmised ja -oskused:

 • Töötervishoid ja tööhügieen
 • Tule- ja elektriohutus
 • Esmaabi andmine
 • Turvalisus (ruumi või hoone turvaregulatsioonidest kinnipidamine)
 • Jäätmekäitlus.

Puhastusteenindaja kutseala põhioskuste ja –teadmiste hulka kuuluvad:

 • Töökoha korraldamine
 • Põhilised puhastuse töövahendid ja nende hoiutingimused
 • Seadmete ja masinate kasutamine ning hooldamine
 • Puhastamise mõju töö, elu ja looduskeskkonnale
 • Põhilised puhastustööd: akende, klaaspindade, seinte, uste, põrandate, vaipkatete, mööbli, samuti WC-de, duširuumide ja vannitubade puhastamine ning hooldamine, treppide ja trepikodade puhastamine ning hooldamine, prügi, prahi ja taara esmakäitlemine.
 • Klienditeeninduse-alased teadmised, sealhulgas vastutuse tunnetamineklientide ja nende vara ohutuse ning turvalisuse eest.

Eritööde puhastusteenindaja oskuste admised:

 • PVC,linoleumi, kivi ja teiste kõvade pinnakattematerjalide puhastamine ja kaitsetöötlus
 • lagede ja valgustite puhastamine
 • ventilatsiooni, mahutite ning teiste seadmete ja süsteemide puhastamine
 • tekstiili, naha ning teiste pehmete pinnakattematerjalide puhastamine ja kaitsetöötlus
 • graffiti-määrdumise ja teiste keerukate määrdumiste eemaldamine.

Puhastusteeninduse töötajate puhul on olulised ka nn sotsiaalsed oskused. Sotsiaalsete oskuste all vaadeldakse peamiselt kolme erinevat tasandit.

Üldine sotsiaalkultuuriline tasand, mis kätkeb endas:

 • oskust olukorda tajuda ja viisakalt käituda (elementaarsed viisakusreeglid)
 • julgust suhelda erinevate inimestega
 • oskust inimest kuulata ja pakkuda võimalusel lahendusvariant jms.

Organisatsiooniline tasand, mille puhul on oluline:

 • osaleda aktiivselt ühistes tegevustes
 • mõista oma töö tähendust organisatsiooni teistele liikmetele ja tervikule
 • anda oma panus hea teenuse kujunemiseks, tehes selleks koostööd töödejuhatajaga –arutada, mida on tehtud kokkulepitust teisiti ja mida võiks muuta
 • olla avatud erinevatele meeskonnatöö vormidele, et koostöö sujuks veelgi paremini.

Kliente ja muid ettevõtteväliseid tegureid puudutav tasand, mis hõlmab:

 • klienditeeninduse oskust – tunda endal vastutust koristusorganisatsiooni liikmena
 • kontakti võtmise võimet – julgus kohtuda kliendiga
 • koostöövõimet, -valmidust – saavutada kliendiga kokkulepe millal ja mida täpselt puhastada
 • oskust võtta kliendilt vastu tagasisidet
 • müügioskust - oskus pakkuda täiendavaid puhtust tagavaid teenuseid (vahatamine jne).

Töös tulevad kasuks ka kohanemisvõime (pinge- ja stressitaluvus), suhtlemisvalmidus, õpivalmidus, vastutusvõime (täpsus, korrektsus, usaldatavus, kohusetunne, enesedistsipliin), valmisolek võtta vastutust ja soov töötada puhastusteenindajana ning teenindada kliente. Puhastusteenindaja peab olema korraarmastaja ja kohusetundlik inimene. Ta peab olema tähelepanelik ka väikeste korratuste suhtes ning ei või endale lubada lohakust ja poolikut tööd.

Töö eeldab normaalset füüsilist tervist, loomupärast korra ja puhtuse loomise vajadust, hoolikust, täpsust ning vastutustunnet (näiteks kliendi töövahendite: arvuti jms puhastamisel). Hea tervis ja vastupidavus on olulised ka seetõttu, et enamikel antud valdkonna töötajatel möödub suur osa tööpäevast jalgadel seistes.

Puhastusteenuseid pakkuvate firmade hinnangul sõltub klientide rahulolu eelkõige sellest, kui korrektne näeb välja puhastusteenindaja, kas ta tunneb töövõtteid ja puhastusvahendeid ning millise hoolega ta oma tööd teeb.

Kutseoskusnõuded puhastusteenindajatele on kinnitatud kutsestandardites Puhastusteenindaja I, II, III, Eripuhastusteenindaja III 

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Puhastusteenindajaks on võimalik õppida kutsehariduskeskustest ja ametikoolides üle Eesti. Õpingute alustamiseks vajalik baasharidus on põhiharidus. Õpe kestab enamasti 3 aastat. Kutsehariduse omandamiseks peab õppekava olema läbitud täies mahus ja sooritatud erialane komplekseksam.

Puhastusteenindaja õppekava peamised ained:

 • Sissejuhatus erialasse
 • Esmaabi
 • Tööohutus
 • Keskkonnakaitse
 • Seadusandlus
 • Majanduse alused
 • Arvutiõpetus
 • Suhtlemisõpetus
 • Klienditeenindus
 • Puhastusteeninduse alused
 • Puhastustehnoloogia
 • Hooldustööd
 • Toiduvalmistamise tehnoloogia
 • Valikained

Puhastusteeninduse õppekavades omavad üldist tähtsust terviseõpetus, suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia ning meeskonnatöö-teooria.

Puhastusteenindaja oskusi on võimalik omandada ja täiendada kursustel. Väljaõppekursused kestavad üldjuhul 2 kuud. Kutsealast välja- ja täiendõppevõimalusi pakuvad registreeritud töötutele ka riiklikud tööhõiveametid.

Olenemata teadmiste omandamise viisist (kutsekoolis, kursustel, ise õppides jne) on võimalik oma oskusi ja teadmisi tõestada kutseeksamil. Puhastusteenindaja I kutse ei eelda eelnevat töökogemus, Puhastusteenindaja II eeldab vähemalt 1-aastast töökogemust ja Puhastusteenindaja III 3-aastast töökogemust. Eripuhastusteenindaja III eeldab 3-aastast töökogemust.

Haridus- ja Teadusministeeriumi Õppekavade registrist saab informatsiooni õppekavade kohta, mille alusel toimub või on toimunud õpe Eesti haridussüsteemis, va üld-, huviala- ja täiendushariduse õppekavad.

Koolinoortele, kes soovivad tulevikus asuda tööle puhastusteenindajana, tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata tähelepanu keemiale ja käelist tegevust ning ilumeelt arendavatele õppeainetele, nagu töö- ja kunstiõpetus.

TÖÖVÄLJAVAATED

Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Enamik puhastusteenindajaid töötab majutusteenust pakkuvates- ja toitlustusettevõtetes, lasteaedades ja koolides, samuti kaubandusettevõtetes või puhastusteenindus-firmades. Järjest enam asutusi ostab puhastusteenust sisse vastavatelt firmadelt.

Puhastusteenindajana töötamine sobib ka lisatööna, kuna paljud objektid on lühikese tööajaga. Seetõttu töötavad puhastusteenindajana sageli ka inimesed, kes võtavad seda ajutise tööna (kuni mõnele teisele töökohale asumiseni, õppimise kõrvalt, laste kõrvalt või lisa pensionile).

2000.a. rahvaloenduse andmetel oli puhastusteeninduse kutsealal hõivatud töötajate arv 13 420.

2003. a vahendati riiklike tööhõiveametite kaudu puhastusteenindajatele 964 tööpakkumist (neist 2 – koduabilised, 910 – abilised ja koristajad kontoris/hotellis, 52 – pesupesijad ja triikijad). Puhastusteeninduse valdkonnas soovis saada tööd 8861 tööhõiveametites registreeritud tööotsijat.

Majutus-ja toitlustusettevõtetes (hotellide ja restoranide sektor) on puhastusteenindaja üheks peamiseks erialaks. Vastavat sektorit puudutava uuringu kohaselt on seal kõige suurem nõudlus toitlustusteenindajate järele. Järgnevalt vajatakse puhastusteenindajaid ja kokkasid. Kõige väiksem nõudlus on aga hotelliteenindajate järele. Ettevõtted pakkusid aastateks 2003-2005 hinnanguliseks tööjõuvajaduseks 400-700 puhastusteenindajat. Samas tuleb arvestada, et uuringus osalesid sektori suurimad ettevõtted, mis on ühtlasi arenemisvõimelisemad ning prognoosivad suuremat kasvu kui väiksemad.

Hotellide ja restoranide sektori ettevõtjad hindavad töötajate töölevõtmisel kõige suuremaks probleemiks sobiva väljaõppega inimeste puudumist. Probleemiks on ka potentsiaalsete töötajate liiga kõrge enesehinnang ning töökogemuse puudumine. Märkimisväärseks takistuseks osutub mõnedel juhtudel ka liiga madal pakutav palk. Uuringute kohaselt on kõige enam üle viiekümne aasta vanuseid töötajaid puhastusteenindajate hulgas. Samas ei saa neid pidada potentsiaalseteks pensionile minejateks, kuna paljud puhastusteenindajaid on just pensionärid.

Jälgides teiste maade puhastusteeninduse arengut, on viimastel aastatel märgata puhastusteeninduse-turul nõudluse kasvu väikeste puhastusteenust pakkuvate ettevõtete järele. Lisaks puhtuse hoidmisele lisanduvad töökohustuste hulka sellised teenused nagu kohvi keetmine, posti jagamine, valveteenused, kinnisvara teenused jne. Seega vajatakse üha laiapõhjalisemaid teadmisi.

Võib prognoosida, et tulevikus on kahte sorti puhastusteenindajaid:

 1. erialaoskustega inimesed, kes tegutsevad iseseisvalt ja ettevõtlikult ning vastutavad klientide puhtuse ja kliendisuhete hoidmise eest. Nende tegevust suunab terviklik kliendi vajadusi arvestav mõtlemine, tasuvus, keskkonnasõbralikkust arvestav teguviis. Eelduseks on seega erialane ettevalmistus.
 2. mitte erialainimesed, kes oskavad mõningaid koristustoiminguid ja vajavad töödejuhataja suunamist. Need on osalise ja tähtajalise lepinguga töötajad. Siin piisab töödejuhataja juhendamisest või lühikursuste läbimisest.

LÄHEDASED AMETID

Lähedased ametid on lapsehoidja, toitlustusteenindaja, reisiteenindaja ja kokk.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

2003. a sektoriuuringu põhjal makstakse hotellide ja restoranide sektoris töötajatele põhiliselt „põhipalk + tulemuspalk“ süsteemi alusel. Üksikud ettevõtted maksavad töötajatele ainult põhipalka, kasutavad FIE või alltöövõttu, tasustavad töötajaid tükitöö alusel või projektipõhiselt. Vähem kasutatakse palga maksmist palgaturu baasil, vastavalt töötulemustele ning käibe % alusel.

Töötajate motiveerimisel rakendatakse lisaks põhipalgale koolitusi, tasuta/soodsaid lõunaid, firma üritusi ja ka ületunni tasu. Lisaks võib olla soodustusi erinevate ametigruppide lõikes. Eraldi märgitakse ka töörõivaid, mida tasuta puhastatakse.

2003.a. oli hotellide ja restoranide sektori puhastusteenindajate brutokuupalga alampiiri ja ülepiiri keskmine vahemikus 3400 - 5100 krooni. Puhastusteenindajate töötasu olisektori teiste võtmeerialadega (kokad, toitlus- ja hotelliteenindajad) võrreldes kõige väiksem. Lähiaastate keskmiseks palgakasvuks prognoositakse 7% aastas.

TÄIENDAV INFO

Kutsekvalifikatsiooni omistavaks organiks on OÜ Puhastusekspert.

OÜ Puhastusekspert
Ehitajate tee 9 - 5
46202 Väike-Maarja
www.puhastusekspert.ee
info@puhastusekspert.ee

Eesti Puhastusettevõtete Liit (EPEL)
epel@epel.ee

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 03. 2008. 06:53

Time: 0.0758531 s.