et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Elatisabi last kasvatavale vanemale

Kool.ee-haridusportaal :: Elatisabi last kasvatavale vanemale Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeElatisabi last kasvatavale vanemale,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Elatisabi last kasvatavale vanemale

Mis on elatisabi?

Elatisabi on ajutine riigipoolne abi last üksi kasvatavale ja tema ülalpidamise eest hoolitsevale vanemale. Riik maksab elatist vanema eest, kes elatist ei maksa, nõudes selle raha temalt hiljem tagasi.

Elatisabi saamiseks peate esmalt pöörduma kohtusse elatise väljamõistmiseks (vt „Elatis lapsele“ ja „Maksekäsu kiirmenetlus lapse elatisnõudes“). Elatisabi makstakse maksimaalselt 90 päeva. Elatisabi päevamääraks on 1/3 lapsetoetuse määrast. Elatisabi makstakse ainult üks kord.

Kuidas elatisabi taotleda?

Elatisabi saamise eelduseks on kohtult elatise väljamõistmise taotlemine maksekäsu kiirmenetluses või hagimenetluses. Kui taotlete elatise maksmist maksekäsu kiirmenetluses, on elatisabi taotlemise aluseks makseettepaneku määrus. Kui taotlete elatise maksmist hagimenetluses, peate elatisabi taotlemiseks kohtule esitama hagi tagamise taotluse, kus taotlete seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmist ehk kostja kohustamist kohtumenetluse ajal elatist maksma. Kui kohus hagi tagamise taotluse rahuldab, on hagi tagamise määrus elatisabi taotlemise aluseks.

Elatisabi saamiseks peab vanem esitama taotluse oma elukohajärgsele sotsiaalkindlustusametile. Taotluse vormi leiate sotsiaalkindlustusametist. Elatisabi taotlemisel tuleb esitada isikut tõendav dokument (nt ID-kaart) ja makseettepaneku või hagi tagamise määrus. Taotluse võib esitada ka digitaalallkirjastatult.

NB! Taotlus tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada 30 päeva jooksul alates makseettepaneku või hagi tagamise määruse tegemisest.

Kuidas elatisabi makstakse?

Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse elatisabi määramise või sellest keeldumise kohta 15 tööpäeva jooksul. Kui esitate elatisabi taotluse hiljemalt kuu 15. päeval, makstakse elatisabi välja järgmisel kuul. Kui esitate taotluse hiljem, makstakse elatisabi välja ülejärgmisel kuul. Korraga makstakse välja elatis selle kuu eest, mil te taotluse esitasite ning selle kuu eest, mil elatis välja makstakse. Järgmised maksed tehakse järgmisel kuul sellele kuule vastavas elatisabi suuruses.

Näide: esitasite kohtule avalduse elatise väljamõistmiseks teiselt vanemalt 11. oktoobril, samal päeval viisite elatisabi taotluse ka pensioniametile. Sellisel juhul makstakse taotluse esitamisele järgneval kuul (novembris) välja elatisabi 11.–31. oktoobri ja 1.–30. novembri eest. Kui esitate taotluse pärast oktoobrikuu 15. päeva, tehakse väljamakse ülejärgmisel kuul (detsembris) 11.–31. oktoobri, 1.–30. novembri ja 1.–31. detsembri eest.

Millal elatisabi maksmine lõpetatakse?

Sotsiaalkindlustusamet lõpetab elatisabi maksmise:

  1. kui hagi tagamise määrus on tühistatud;

  2. kui kohtumenetlus elatisnõudes on lõpetatud ja elatist välja ei mõisteta;

  3. kui elatise saamise tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud;

  4. kui võlgnik on surnud.

Millised on elatisabi saaja kohustused?

Vanem, kellele elatisabi makstakse, peab sotsiaalkindlustusametile teatama kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist (nt hagi tagamise määruse tühistamine, elatisnõude rahuldamata jätmine). Elatisabi saaja peab esitama täitmisavalduse kohtutäiturile, kui vanem kohtuotsusega väljamõistetud elatist vabatahtlikult ei maksa (vt „Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata“). Täitmisavalduse esitamisest tuleb viivitamata teatada sotsiaalkindlustusametile . Elatisabi saaja peab elatisabi tagasi maksma, kui elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud (nt elatisabi määrati vanemale, kes tegelikult ei kasvata last) või on jõustunud kohtulahend, mis ei kohusta vanemat elatist maksma (nt elatisnõue esitati vale isiku vastu). Sel juhul teeb sotsiaalkindlustusamet elatisabi saajale enammakstud summa tagasisaamiseks ettekirjutuse koos hoiatusega.

Tulumaks elatisabilt

Elatisabi saaja peab elatisabilt maksma tulumaksu. Elatisabi maksustatakse tulumaksuga sarnaselt elatisega (vt „Elatis lapsele“).

Allikas: www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:14

Time: 0.0456190 s.