et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Elatis lapsele

Kool.ee-haridusportaal :: Elatis lapsele Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeElatis lapsele,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Elatis lapsele

Teave last kasvatavale vanemale

Mis on elatis?

Elatis on ülalpidamistoetus. Elatist võib lisaks alaealisele lapsele saada ka täisealine laps. Seda siis, kui ta õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, on töövõimetu või viibib kasvatusasutuses. Elatist saab nõuda vanemalt, kes on kantud lapse sünniakti. Kui vanem elatist ei maksa, pöörduge kohtusse. Kui olete juba pöördunud kohtusse, kuid kohtuotsust ei ole veel tehtud, on Teil võimalik saada riigilt ajutist abi (vt „Elatisabi last kasvatavale vanemale“).

Elatise taotlemiseks võite kohtule esitada 1) maksekäsu avalduse või 2) hagiavalduse (elatishagi).

Kummagi avalduse eest ei pea riigilõivu tasuma. Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsam. Kuid maksekäsuks on vaja mitut eeldust: laps on alaealine, elatis ei ületa 3000 krooni / 191,73 eurot kuus, teine vanem ei vaidle elatise maksmisele vastu, kohus saab talle makseettepaneku kätte toimetada jms (vt „Maksekäsu kiiremenetlus lapse elatise nõudes“). Vastasel juhul esitage hagiavaldus (hagimenetluses saab erinevalt maksekäsust teha ka tagaseljaotsuse).

Esitage kohtule hagiavaldus

Kui Teie laps on alaealine, esitate elatishagi Teie. Täisealine laps esitab hagi ise ning kasvatusasutuses viibiva lapse eest esitab hagi kasvatus- või eestkosteasutus. Hagiavaldus esitage lapse elukoha järgsesse maakohtusse. Kui laps ei ela Eestis, esitage avaldus teise vanema elukoha järgsesse kohtusse. Kui teine vanem ei ela Eestis, esitage avaldus oma elukoha järgsesse maakohtusse. 

Kohus mõistab elatise välja alates avalduse esitamise kuupäevast. Kuid Teie taotluse alusel võib kohus elatise välja mõista ka tagasiulatuvalt kuni ühe aasta eest enne hagi esitamist.

Kui Teil pole raha, et advokaati palgata, saate elatishagi koostamiseks, kohtus esindamiseks või muuks õigusalaseks nõustamiseks taotleda riigi õigusabi (vt „Õigusabi vähekindlustatuile“).

Elatise suurus

Vähim elatis ühele lapsele on pool alampalka (2009. aastal 2175 krooni / 139,01 eurot kuus). Kui Teie või teise vanema varanduslik seisund või lapse vajadused muutuvad, võite esitada kohtule hagiavalduse elatise suuruse muutmiseks (maksekäsu kiirmenetluses seda teha ei saa).

Kui teine vanem elatist ei maksa

Kui on olemas jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtuotsus elatise väljamõistmiseks, kuid teine vanem ei täida seda, pöörduge kohtutäituri poole (vt „Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata“).

Kohtutäituri tegevus elatisraha sissenõudmisel

Kohus mõistab elatise välja igakuiste maksetena. Kui võlgnik seda ettenähtud ajal ei maksa, on kohtutäituril õigus asuda elatist sisse nõudma. Kohtutäitur nõuab sisse ka elatise võlgnevuse. Selle suuruse arvutab kohtutäitur andmete alusel, mille on esitanud elatist nõudev vanem.

Elatise nõuet on võimalik täita ka välisriigis (vt „Kohtuotsuse tunnustamine ja täitmine välismaal“). Kuid Eesti kohtutäitur ei saa välisriigis täitetoiminguid teha.

Tulumaks elatiselt

Elatiselt peab tulumaksu maksma see vanem, kelle kasuks elatis välja mõisteti. Kui teine vanem maksab lapsele elatist tööandja vahendusel, siis arvestab tulumaksu tööandja ning Te ei pea midagi juurde maksma. Kui elatist ei maksta tööandja vahendusel, peate ise tulumaksu maksma (deklareerima saadud elatise tuludeklaratsioonis).

Allikas: www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:13

Time: 0.0404241 s.