et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata

Kool.ee-haridusportaal :: Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKuidas saab kohtutäitur Teid aidata,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kuidas saab kohtutäitur Teid aidata

Millal kohtutäituri poole pöörduda?

Kohtutäituri poole pöörduge, kui võlgnik vabatahtlikult ei täida seda, milleks teda kohtu või muu pädeva asutuse poolt on kohustatud. Näiteks ei maksa võlgnik Teile võlga ära, ei vabasta ruume, ei eemalda ebaseaduslikku tõkkepuud, ei avalda vabandust ajalehes jne.

Mis on täitedokument?

Võlgniku kohustus peab tulenema täitedokumendist. Täitedokumendiks on näiteks:

a) jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend,
b) töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus,
c) notariaalne leping, millega kinnistu omanik allub hüpoteegiga tagatud nõude osas kohesele sundtäitmisele,
d) välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

Täitedokumentide täpse loetelu leiate siit.

Esitage kohtutäiturile avaldus ja jõustumismärkega täitedokument

Kohtutäiturile esitage täitmisavaldus täitemenetluse alustamiseks. Avalduse näidisvormi saate siit või kohtutäituri käest. Esitage avaldus kohtutäiturile, kelle tööpiirkonnas on võlgniku elu- või asukoht või vara asukoht (vt kontaktandmeid).

Avaldusele tuleb lisada täitedokument. Täitedokumendiks olevale kohtulahendile, töövaidlus- jms asutuse otsusele võtke vastavast kohtust või asutusest jõustumismärge. Jõustumismärget ei ole vaja, kui dokumendis endas on öeldud, et ta kuulub viivitamatult täitmisele.

Info täitemenetluse kohta

Andmeid täitemenetluse kohta saavad üksnes isikud, kes on sellega seotud, samuti õigusjärglased (nt pärijad) ja esindajad (nt alaealise lapse vanem).

Enda suhtes algatatud täitemenetluste kohta saate infot kodanikuportaalist.

Sissenõudja ja võlgniku õigused ja kohustused

  • Sissenõudja võib valida ja vahetada kohtutäiturit ning paluda täiturilt täitemenetlus peatada või lõpetada. Sissenõudja peab kohtutäituri nõudel maksma kohtutäituri tasu ettemaksu.

  • Võlgnik peab maksma lisaks võlale ka kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.

  • Võlgnik peab andma oma vara kohta teavet, vajadusel esitama vara nimekirja või andma vande.

  • Võlgnik võib taotleda kohtult täitemenetluse peatamist, pikendamist või ajatamist (osade kaupa tasumine). Võlgnikul on õigus esitada sissenõudja vastu hagi, kui nõue on alusetu.

  • Võlgnik taotleb kohtutäiturilt arestitud sissetuleku vabastamist ulatuses, mis on vajalik tema ja ta ülalpeetavate ülapidamiseks (üldjuhul alampalk + 1/3 alampalgast ülalpeetava kohta).

  • Võlgnikul ja sissenõudjal on õigus saada kohtutäiturilt teavet täitemenetluse kohta, tutvuda dokumentidega ning saada neist ärakirju, esitada kohtutäiturile avaldusi ja kaebusi, sealhulgas vaidlustada kaebuse lahendamise kohta tehtud kohtutäituri otsuseid kohtus, osaleda vara arestimise juures, osaleda enampakkumisel ja teha pakkumisi, taotleda asja müümist muul viisil kui enampakkumisel.

Mida kohtutäitur teeb?

  • Teatab võlgnikule täitemenetluse alustamisest ning määrab vabatahtliku täitmise tähtaja (kui võlgnik täidab nõude selle aja jooksul, maksab ta vaid pool täituri tasust).

  • Teeb kõik võimaliku, et täita nõuet (nt arestib võlgniku töötasu, pangaarve, arestib ja müüb kohustuse katteks võlgniku vara jne).

Allikas: http://www.juristaitab.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 19. 10. 2012. 08:25

Time: 0.0679860 s.