et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded

Kool.ee-haridusportaal :: Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eePõhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded

Matemaatika lõpueksami ülesanded eesti keeles

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded 2012

Põhikooli matemaatika lõpueksami hindamisjuhend, vastused 2012

2011. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded 2010

Matemaatika lõpueksam 2009 aastal (PDF)
Ülesanded ; Vastused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2008 aastal (PDF)
Ülesanded variant A, B ; Vastused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2007 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2006 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2005 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2004 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2003 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2002 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2001 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2000 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 1999 aastal (PDF)
Ülesanded Lahendused
----------------------------

 

Matemaatika lõpueksami ülesanded по-русски

2011. a põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded (vene keeles)

Põhikooli matemaatika lõpueksami ülesanded 2010 (vene keeles)

Matemaatika lõpueksam 2009 aastal (PDF)
Ülesanded
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2007 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2006 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2005 aastal (PDF)
Ülesanded variant A ; Ülesanded variant B
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2004 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2003 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2002 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2001 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 2000 aastal (PDF)
----------------------------
Matemaatika lõpueksam 1999 aastal (PDF)
----------------------------

Nõutavad teadmised ja oskused

Eksamiülesannete koostamisel lähtutakse riiklikus õppekavas esitatud matemaatika ainekava nõuetest, mille kohaselt põhikooli lõpetaja teab ja tunneb:

 • ratsionaalarve,
 • võrrandite lubatavaid teisendusi, ühe tundmatuga lineaar-, ruut- ja murdvõrrandeid, ruutvõrrandi lahendivalemit ja lahendite omadusi,
 • kahe tundmatuga lineaarvõrrandisüsteemi,
 • ühe tundmatuga lineaarvõrratust ja sellelubatavaid teisendusi,
 • täisarvulise negatiivse astendajaga astme mõistet,
 • kaksliikmete summa ja vahe korrutise ning kaksliikmete summa ja vahe ruudu valemeid;
 • lihtsamaid funktsionaalseid seoseid (võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon) ning nende graafikuid,
 • statistiliste andmete esitusviise ja lihtsamate arvkarakteristikute arvutamist,
 • sündmuse tõenäosuse mõistet, tasandilisi ja ruumilisi kujundeid, nendevahelisi seoseid ja omadusi, pindala (ruumala) arvutamise eeskirju,
 • matemaatilist sümboolikat ja terminoloogiat;


põhikooli lõpetaja oskab
:

 • arvutada ratsionaalarvudega ja rakendada neid ülesannete lahendamisel, kaasa arvatud protsendi mõiste kasutamine,
 • teisendada lihtsamaid ratsionaalavaldisi ning arvutada nende väärtusi muutujate etteantud väärtuste järgi,
 • lahendada ja ülesande andmete järgi koostada võrrandeid ja võrrandisüsteeme, ning kontrollida saadud lahendeid,
 • joonestada funktsioonide graafikuid ning lugeda graafikult funktsiooni omadusi;
 • korrastada ja töödelda lihtsamaid statistilisi andmeid, arvutada ning tõlgendada leitud karakteristikuid,
 • leida lihtsamatel juhtudel sündmuse tõenäosust,
 • lahendada täisnurkseid kolmnurki ning rakendada neid oskusi lihtsamatel juhtudel muude geomeetriliste kujundite juures,
 • arvutada tasandiliste kujundite ümbermõõtu ja pindala ning ruumiliste kujundite pindala ja ruumala.


Eksamiks vajalikud vahendid
Eksamile tulles peavad eksaminandil kaasas olema kirjutus- ja joonestusvahendid (viimaste hulgas teritatud pliiats, joonlaud, sirkel, kustutuskumm). Töö kirjutamiseks vajaliku paberi annab kool. Eksamil on lubatud kasutada kalkulaatorit, mis ei tohi sisalda teksti. Õpitud valemeid tuleb teada peast. Kui kalkulaatoril on klahvid, mis võimaldavad arvutada ilma valemeid kasutamata, siis vajalikud valemid tuleb eksamitöösse ikkagi kirjutada. Eksamil ei ole lubatud kasutada õpikuid, käsiraamatuid, teatmikke ega muid abivahendeid. Töö vormistamisel ei tohi kasutada punast värvi.

Soovitusi õpilastele eksamiks valmistumiseks
Jooksva õppetöö kõrval koolis lahenda kodus iseseisvalt veel täiendavaid ülesandeid. Harjutamiseks on sobiv kasutada ka eelmiste aastate eksamiülesandeid.

Allikas: ekk.edu.ee

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 1. 02. 2013. 10:53

Time: 0.0456328 s.