et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Lühendite loetelu seaduse pealkirja järgi

Kool.ee-haridusportaal :: Lühendite loetelu seaduse pealkirja järgi Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeLühendite loetelu seaduse pealkirja järgi,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Lühendite loetelu seaduse pealkirja järgi

Seadus Lühend
abieluvararegistri seadus AVRS
abipolitseiniku seadus APolS
advokatuuriseadus AdvS
aiandustoodete seadus AiaTS
alaealise mõjutusvahendite seadus AMVS
alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadus ATKAS
alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS
alkoholiaktsiisi seadus AAS
alkoholiseadus AS
ametiühingute seadus AÜS
andmekogude seadus AKS
apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustik AKKS
arhiiviseadus ArhS
asendustäitmise ja sunniraha seadus ATSS
asjaõigusseadus AÕS
asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS
audiitortegevuse seadus AudS
autoriõiguse seadus AutÕS
autoveoseadus AutoVS
avaldustele vastamise seadus AVS
avaliku koosoleku seadus AvKS
avaliku teabe seadus AvTS
avaliku teenistuse seadus ATS
biotsiidiseadus BS
digitaalallkirja seadus DAS
dumpinguvastane seadus DVS
Eesti Arengufondi seadus EAFS
Eesti Haigekassa seadus HKS
Eesti lipu seadus ELS
Eesti Panga seadus EPS
Eesti Rahvusraamatukogu seadus ERRS
Eesti Rahvusringhäälingu seadus ERHS
Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kaitseväe kasutamise seadus KVKS
Eesti Teaduste Akadeemia seadus TAS
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ETHS
Eesti Vabariigi rahaseadus RahaS
Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus VLGS
Eesti väärtpaberite keskregistri seadus EVKS
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus ELTTS
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus OkupS
ehitusseadus EhS
ekspordi riikliku tagamise seadus ERTS
ekspordi riikliku garanteerimise seadus ERGS
elamuseadus ES
elatisabi seadus ElatisAS
elektriohutusseadus ElOS
elektrituruseadus ElTS
elektroonilise side seadus ESS (varem ElSS)
elundite ja kudede siirdamise seadus EKSS
eluruumide erastamise seadus EES
eluruumide pankrotivarast välistamise seadus EPVVS
enamsoodustusre?iimi tollimaksu seadus ETMS
energiaseadus EnS
E-raha asutuste seadus ERAS
erakonnaseadus EKS
erakooliseadus EraKS
erakorralise seisukorra seadus ErSS (varem ESS)
erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ELRKS
erastamisseadus ErS
eriolukorra seadus EOS
etendusasutuse seadus EAS
ettevõtluse riikliku toetamise seadus ERTS
ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus ETS
Euroopa Liidu kodaniku seadus ELKS
Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus ELKTS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus EMHÜS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa Ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SCEPS
Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus SEPS
Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadus TDRS
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ELÜPS
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus ETKRS
Euroopa Parlamendi valimise seadus EPVS
Finantsinspektsiooni seadus FIS
geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus GMMOKS
geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus GMOVS
geograafilise tähise kaitse seadus GTKS
halduskohtumenetluse seadustik HKMS
halduskohtumenetluse seadustiku rakendamise seadus HKMSRS
halduskoostöö seadus HKTS
haldusmenetluse seadus HMS
haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus HMSMRS
haldusõiguserikkumiste seadustik HÕS
haridusseadus HaS
hasartmängumaksuseadus HasMMS
hasartmänguseadus HasMS
hinnaseadus HiS
hoiu-laenuühistu seadus HLÜS
Hoiuste Tagamise Fondi seadus HTFS
hooneühistu seadus HÜS
huvikooli seadus HuviKS (Jõustus 1. jaanuaril 2007 ning tunnistas kehtetuks huvialakooli seaduse (HuviKS))
Hädaolukorra seadus HOS
Hüvitusfondi seadus HFS
individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ITVS
infoühiskonna teenuse seadus InfoTS
inimgeeniuuringute seadus IGUS
intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadus IORTS
investeerimisfondide seadus IFS
isikuandmete kaitse seadus IKS
isikut tõendavate dokumentide seadus ITDS
jahikorralduse seadus JKS
jahiseadus JahiS
julgeolekuasutuste seadus JAS
jälitustegevuse seadus JTS
jäätmeseadus JäätS
kaabelleviseadus KaabLS
kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus EMOES
kaevandamisseadus KaevS
Kaitseliidu seadus KaLS
kaitseväe distsiplinaarseadus KDS
kaitseväe korralduse seadus KKS
kaitseväeteenistuse seadus KVTS
kaitstavate loodusobjektide seadus KLOS
kalandusturu korraldamise seadus KTKS
kalapüügiseadus KPS
karistusregistri seadus KarRS
karistusseadustik KarS
karistusseadustiku rakendamise seadus KarSRS
kasuliku mudeli seadus KasMS
kaubamärgiseadus KaMS
kaubandusliku meresõidu koodeks KMSK
kaubandusliku meresõidu seadus KMSS
kaubandustegevuse seadus KaubTS
kaugkütteseadus KKütS
keelatud rajatise kõrvaldamise seadus KRKS
keeleseadus KeeleS
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus KBFIS
kemikaaliseadus KemS
keskkonnajärelevalve seadus KeJS
keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadus KeRKS
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus KeHAS
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus KeHJS
keskkonnaregistri seadus KeRS
keskkonnaseire seadus KeSS
keskkonnatasude seadus KeTS
keskkonnavastutuse seadus KeVS
kiirgusseadus KiS
kindlustusseadus KindlS
kindlustustegevuse seadus KindlTS
kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS
kinnisasja sundvõõrandamise seadus KASVS
kinnistusraamatuseadus KRS
kirikute ja koguduste seadus KiKoS
kodakondsuse seadus KodS
kogumispensionide seadus KoPS
kohalike maksude seadus KoMS
kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus KOVVS
kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus KOLS
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus KOÜS
kohanimeseadus KNS
kohtuekspertiisiseadus KES
kohtuniku staatuse seadus KSS
kohtute seadus KS
kohtutäituri seadus KTS
kollektiivlepingu seadus KLS
kollektiivse töötüli lahendamise seadus KTTLS
kommertspandiseadus KomPS
konkurentsiseadus KonkS
konsulaarseadus KonS
koolieelse lasteasutuse seadus KELS
korruptsioonivastane seadus KVS
korteriomandiseadus KOS
korteriühistuseadus KÜS
krediidiasutuste seadus KAS
kriminaalhooldusseadus KrHS
kriminaalkoodeks KrK
kriminaalmenetluse koodeks KrMK
kriminaalmenetluse seadustik KrMS
kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMSRS
kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus KSPVVS
kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus KultVS
Kultuurkapitali seadus KultKS
kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus KVEKS
kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadus KRHMS
kutseseadus KutS
kutseõppeasutuse seadus KutÕS
käibemaksuseadus KMS
kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus KRAPS
küttegaasi ohutuse seadus KGOS
kütuseaktsiisi seadus KütAS
laeva asjaõigusseadus LAÕS
laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus LaevaRS
lastekaitse seadus LaKS
lennundusseadus LennS
lepitusseadus LepS
lifti ja köistee ohutuse seadus LKOS
liikluskindlustuse seadus LKindlS
liiklusseadus LS
looduskaitseseadus (seadus "Eesti looduse kaitse kohta") LKS
loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende imporid ja eksprodi veterinaarjärelvalve seadus LKVetJS
loomakaitseseadus LoKS
loomastiku kaitse ja kasutamise seadus LKKS
loomatauditõrje seadus LTTS
loovisikute ja loomeliitude seadus LLS
loteriiseadus LotS
lõhkematerjaliseadus LMS
maa hindamise seadus MHS
maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus MPKS
maagaasiseadus MGS
maakatastriseadus MaaKatS
maakorraldusseadus MaaKS
maamaksuseadus MaaMS
maaparandusseadus MaaParS
maapõueseadus MaaPS
maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus MaaRKMOS
maareformiseadus MaaRS
mahepõllumajanduse seadus MPõS
majandustegevuse registri seadus MTRS
majandusvööndi seadus MVS
makseasutuste ja e-raha asutuste seadus MERAS
maksukorralduse seadus MKS
masina ohutuse seadus MOS
meditsiiniseadme seadus MSS
merealapiiride seadus MPS
meresõiduohutuse seadus MSOS
mereteenistuse seadus MTS
metsaseadus MS
mikrolülituse topoloogia kaitse seadus MTKS
mitteeluruumide erastamise seadus MEES
mittetulundusühingute seadus MTÜS
mootorsõidukiaktsiisi seadus MSAS
muinsuskaitseseadus MuKS
muuseumiseadus MuuS
mõõteseadus MõõteS
märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus MSVS
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus NETS
narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS (endine NPAS)
nimeseadus NS
noorsootöö seadus NTS
notari distsiplinaarvastutuse seadus NotDVS
notari tasu seadus NotTS
notariaadiseadus NotS
ohvriabi seadus OAS
okupatsioonireūiimide poolt represseeritud isiku seadus ReprS
omandireformi aluste seadus ORAS
pagulaste seadus PagS
pakendiaktsiisi seadus PakAS
pakendiseadus PakS
palgaseadus PalS
pankrotiseadus PankrS
patendiseadus PatS
patendivoliniku seadus PatVS
perekonnaseadus PKS
perekonnaseisutoimingute seadus PKTS
piirivalveseadus PVS
piirivalveteenistuse seadus PVTS
planeerimis- ja ehitusseadus PES
planeerimisseadus PlanS
politsei ja piirivalve seadus PPVS
politseiseadus PolS
politseiteenistuse seadus PolTS
pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus PorTS
postiseadus PostiS
prokuratuuriseadus ProkS
psühhiaatrilise abi seadus PsAS
puhkuseseadus PuhkS
punase risti nimetuse ja embleemi seadus PRS
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS
põhikooli- ja gümnaasiumiseadus PGS
põhiseadus PS
põhiseaduse rakendamise seadus PSRS
põhiseaduse täiendamise seadus PSTS
põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus PSJKS
põllumajandusloenduse seadus PõLS
põllumajandusloomade aretuse seadus PõLAS
põllumajandusloomade tõuaretuse seadus PõLTS
põllumajandusreformi seadus PõRS
pärimisseadus PärS
päästeseadus PäästeS
päästeteenistuse seadus PäästeTS
pühade ja tähtpäevade seadus PTS
püsiasustusega väikesaarte seadus VSaarS
raamatupidamise seadus RPS
rahapesu tõkestamise seadus RahaPTS
rahuaja riigikaitse seadus RRKS
rahva ja eluruumide loenduse seadus RELS
rahvahääletuse seadus RaHS
rahvaraamatukogu seadus RaRS
rahvastikuregistri seadus RRS
rahvatervise seadus RTerS
rahvusooperi seadus ROS
rahvusvahelise eraõiguse seadus REÕS
rahvusvahelise sanktsiooni seadus RSanS
rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus RSKS
rakenduskõrgkooli seadus RakKKS
rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus RKESS
ranna ja kalda kaitse seadus RanKS
raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus RKSS
raskeveokimaksu seadus RVMS
raudteeseadus RdtS
ravikindlustusseadus RaKS
ravimiseadus RavS
reklaamiseadus RekS
relvaseadus RelvS
rendiseadus RenS
riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus REOS
riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus RKPSS
riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadus REAS
riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus AVVKHS
Riigi Teataja seadus RTS
riigi õigusabi seadus RÕS
riigieelarve seadus RES
riigihangete seadus RHS
riigikaitseliste sundkoormiste seadus RKSKS
Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadus NRAPS
Riigikogu liikme staatuse seadus RKLS
Riigikogu kodukorra seadus RKKS
Riigikogu kodu- ja töökorra seadus RKKTS
Riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kohtuniku kriminaalvastutusele võtmise korra seadus KrVKS
Riigikogu töökorra seadus RKTS
Riigikogu valimise seadus RKVS
Riigikontrolli seadus RKS
riigilõivuseadus RLS
riigipiiri seadus RiPS
riigireservi seadus RResS
riigisaladuse seadus RSS (Muutub kehtetuks 1. jaanuaril 2008 RSVS jõustumisega)
riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus RAPS
riigivapi seadus RVaS
riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS (Jõustub 1. jaanuaril 2008 ning tunnistab kehtetuks riigisaladuse seaduse (RSS))
riigivaraseadus RVS
riigivastutuse seadus RVastS
riiklike elatusrahade seadus RERS
riiklike peretoetuste seadus RPTS
riikliku matusetoetuse seadus RMTS
riikliku pensionikindlustuse seadus RPKS
riikliku statistika seadus RStS
ringhäälinguseadus RingHS
saastetasu seadus SaasteTS
saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus SVKS
sadamaseadus SadS
saneerimisseadus SanS
seadmete energiatõhususe seadus SETS
seadus Eesti krooni tagamise kohta EEKS
seadus süümevande andmise korra kohta SVS
seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus STPS
sideseadus SiS
sihtasutuste seadus SAS
soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS
soolise võrdõiguslikkuse seadus SoVS
sordikaitseseadus SKS
sotsiaalhoolekandeseadus SHS
sotsiaalmaksuseadus SMS
spordiseadus SpS
strateegilise kauba seadus StrKS
strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus StrKVS
struktuuritoetuse seadus perioodil 2007-2013 (Selle seadusega muutus alates 01.012007 senise struktuuritoetuse seaduse (STS) pealkiri. Õiguskeele toimetuskolleegium leiab, et uut lühendit pole tarvis, küll aga peaks lühendile lisama perioodi algus- ja lõpuaasta numbri) STS 2007-2013
sundeksemplari seadus SES
surma põhjuse tuvastamise seadus SPTS
surve- ja tõsteseadme ohutuse seadus STOS
surveseadme ohutuse seadus SOS
sõjaaja riigikaitse seadus SRKS
sõjahaudade kaitse seadus SHKS
säästva arengu seadus SäAS
söödaseadus SöS
Tagatisfondi seadus TFS
taimede paljundamise ja sordikaitse seadus TPSKS
taimekaitseseadus TaimKS
tarbijakaitseseadus TKS
Tartu Ülikooli seadus TÜKS
teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus TAKS
teenetemärkide seadus TeenMS
teeseadus TeeS
tehnilise järelevalve seadus TJS
tehnilise normi ja standardi seadus TNSS
telekommunikatsiooniseadus TeleKS
teraviljaseadus TVS
tervishoiuteenuste korraldamise seadus TTKS
toiduseadus ToiduS
tollimaksuvabastuse seadus TMVS
tolliseadus TS
tollitariifiseadus TTS
tolliväärtuse määramise seadus TVMS
Toote ja teenuse ohutuse seadus TTeOS
toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus TNVTS
toote ohutuse seadus TOS
tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS
tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus TsMSRS
tsiviilkoodeks TsK
tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS
tubakaaktsiisi seadus TubAS
tubakaseadus TubS
tulumaksuseadus TuMS
tulundusühistuseadus TÜS
tunnistajakaitse seadus TuKS
turismiseadus TurS
turvaseadus TurvaS
turvateenistuse seadus TurTS
tõestamisseadus TõS
täiskasvanute koolituse seadus TäKS
täitemenetluse seadustik TMS
töö- ja puhkeaja seadus TPS
töölepinguseadus TLS
tööstusdisaini kaitse seadus TDKS
tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS
töötajate distsiplinaarvastutuse seadus TDVS
töötajate usaldusisiku seadus TUIS
töötajate üleühenduselise kaasamise seadus TÜÜKS
töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS
töötu sotsiaalse kaitse seadus TSKS
tööturuteenuse seadus TTTS
tööturuteenuste ja -toetuste seadus TTTS
töötuskindlustuse seadus TKindlS
Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikme kohtulikule vastutusele võtmise korra seadus KVVS
Vabariigi Presidendi valimise seadus VPVS
Vabariigi Valitsuse seadus VVS
valla- ja linnaeelarve seadus VLES
vandetõlgi seadus VTS
vanemahüvitise seadus VHS
vangistusseadus VangS
vedelkütuse erimärgistamise seadus VKEMS
vedelkütuse miinimumvaru seadus VKMVS
vedelkütuse seadus VKS
vedelkütusevaru seadus VKVS
veeseadus VeeS
vereseadus VereS
veterinaarkorralduse seadus VetKS
veterinaarteenistuse seadus VetTS
võlaõigusseadus VÕS
võrdse kohtlemise seadus VõrdKS
võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus VÕSRS
väetiseseadus VäetS
vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus VRKAS
välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS
välismaalasele, välisriigile ja juriidilisele isikule kinnisomandi üleandmise kitsendamise seadus KÜKS
välismaalaste seadus VMS
välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus VKTS
välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus = VOKTS VOKTS
välissuhtlemisseadus VäSS
välisteenistuse seadus VäTS
välisõhu kaitse seadus VÕKS
väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS
väljateenitud aastate pensionide seadus VAPS
väärismetalltoodete proovi seadus VMTPS
väärismetalltoodete seadus VMTS
väärteomenetluse seadustik VTMS
väärtpaberituru seadus VPTS
õiguskantsleri seadus ÕKS
õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ÕVVS
õppetoetuste ja õppelaenu seadus ÕÕS
äriseadustik ÄS
ühistranspordiseadus ÜTS
ühistuseadus ÜS
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus ÜVVKS
üleliigse laovaru tasu seadus ÜLTS
üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seadus ÜETKS
ülikooliseadus ÜKS
üürivaidluse lahendamise seadus ÜVLS


Allikas: www.just.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 12. 2010. 07:27

Time: 0.0694070 s.