et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Turundus- ja müügijuhid

Kool.ee-haridusportaal :: Turundus- ja müügijuhid Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeTurundus- ja müügijuhid,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Turundus- ja müügijuhid

OLULISED MOMENDID

  • Alal töötamiseks on suur konkurents
  • Vajalik on kõrgharidus, kõrge loovuse tase, väga hea suhtlemisoskus, hea arvutioskus
  • Keskmisest kõrgem sissetulek, pikad tööpäevad, kaasa arvatud õhtud ja nädalavahetused, on tavalised.

TÖÖ ISELOOM

Turundusjuht vastutab ettevõtte turunduse planeerimise ja elluviimise eest. Ta koostab koostöös ettevõtte juhtkonnaga turundusplaanid ja eelarved.

Turundus hõlmab endas turunduskampaaniate kavandamist ja elluviimist, turundusuuringute läbiviimist, müügiedustust, informeerimist ja tööd avalike suhete vallas ning uute klientide hankimist.

Tavaliselt kasutab turundusjuht turunduskampaaniate ja turundusuuringute läbiviimisel reklaami- ja meediafirmade abi. Reklaamikampaaniate planeerimine hõlmab endas meediakanali valikut, esitluste, reklaammaterjalide,reklaamklippide või –kuulutuste valmistamist ning nende tööde elluviimise jälgimist.

Turundusjuhi tööst suure osa moodustab läbirääkimiste pidamine reklaamfirmade, klientettevõtete ja teiste sidusrühmade esindajatega. Väikestes ettevõtetes osaleb turundusjuht sageli ka müügitöös.

Turundusjuht teeb koostööd reklaamijuhi ja turundusspetsialistidega ettevõtte toodete ja teenuste reklaamimisel, et tekitada huvi uutes potentsiaalsetes ostjates.

Koostöös oma alluvatega (n tootearendusjuht, turu-uuringute juht) hindavad nad nõudlust ettevõtte poolt pakutavate toodete ja teenuste järele. Lisaks püüavad nad määratleda potentsiaalseid turge ja uusi sihtgruppe. Turundusjuhid tegelevad ka hinnastrateegia arendamisega, et aidata ettevõttel suurendada turuosa ja kasumit ning seisavad hea selle eest, et ettevõtte kliendid oleksid rahul. Koostöös müügi-, tootearendus ja teiste juhtidega jälgivad nad suundumusi, mis näitavad vajadust uute toodete ja teenuste järele.

Müügijuht juhib ettevõtte müügiosakonna tööd. Ta määratleb müügipiirkondi, püstitab eesmärke oma alluvate tööle. Müügijuht nõustab ja vahel ka koolitab müügiesindajaid, müügikonsultante, müügisekretäre, telefonimüüjaid ja tooteesitlejaid, et arendada nende müügioskusi. Suurtes ettevõtetes, kus on tegemist paljude toodetega, juhib ta piirkondade ja kohalikke juhte. Suure osa müügitööst moodustab kliendisuhete hoidmine, kontaktide loomine ja hoidmine edasimüüjate või kauba hankijatega. Müügijuht hoiab kontakte toodete ja teenuste edasimüüjate ja levitajatega. Müügijuhi vastutus on jagatud kas piirkondlikult, toodete või klientide kaupa (piirkonnajuht, tootejuht, võtmeklientide müügijuht). Igapäevaselt teeb müügijuht müügipakkumisi, sõlmib kontakte edasimüüjate, äriklientidega (ettevõtetega) ja peab müügiläbirääkimisi ning sõlmib müügilepinguid. Sageli teeb müügijuht tihedat koostööd turundusjuhiga.

Et prognoosida, kui palju tooteid või teenuseid saaks müüa, tuleb müügijuhil pidevalt jälgida klientide eelistusi ning analüüsida müügistatistikat.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Turunduse ja müügijuhtide töö kontoris on lähedane tippjuhtide omale. Sõltuvalt tegevusvaldkonnast võib turundusjuhi töö tempo olla pidevalt kiire, samuti võivad kiired ajad vahelduda rahulikumatega. Näiteks turunduskampaania alustamise ajal võib olla väga kiire ja tööpäevad venida pikaks ning tööl tuleb olla ka õhtul ja nädalalõpul.

Pinge all töötamine on vältimatu, kui tööplaanid muutuvad ja lahendamist vajavad probleemid tekivad, kuid tähtaegadest tuleb siiski kinni pidada ja eesmärgid saavutada.

Teatud valdkondades eeldab töö küllaltki pidevat reisimist (n. piirkonna müügijuht). Rahvusvahelises ettevõttes töötamisega võivad kaasneda ka reisid välismaale.

Kutseala eeldab pidevat iseseisvat tööd enese arendamiseks ja valdkonna muutustega kursisolemiseks. Tuleb tunda turu üldisi trende, klientide eelistusi, konkurentide tegevust.

Töökohast sõltuvalt töötab müügijuht osa tööajast kontoris ja osa klientide juures. Kauba- keskustes ja jaekaubanduses on müügijuhil samuti osa tööd kontoris ja osa kaupade müü- gikohas. Vajadusel tuleb müügijuhil olla tööl ka õhtuti ja nädalalõppudel.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Turundusjuht peab hästi tundma ettevõtte tegevusvaldkonda, ettevõtte tooteid/teenuseid ja ettevõtte kliente. Turundusjuhil peavad olema teadmised turundusest, hea arvutusoskus. Ta peab suutma töötada meeskonnas, juhtida turundusmeeskonda ning võtta vastu otsuseid. Väga olulised on loovus, julgus võtta riske ja võime analüüsida erinevate ideede elluviimise võimalusi. Suur vastutusja turunduskampaaniate õnnestumise tõenäosuse keeruline prognoosimine eeldavad turundusjuhina töötamisel head pinge- ja stressitaluvust.Arvutikasutusoskus ja keelte tundmine on turundusjuhi töös möödapääsmatud. Kasuks tulevad veel läbirääkimisoskus, avaliku esinemise oskus, oskus oma mõtteid selgelt väljendada.

Müügijuhi töö eeldab majanduslikku mõtlemist, teadmisi müügist ja turundusest, organiseerimisoskust, terviku nägemise võimet. Müümisprotsess eeldab paindlikkust, aga samas ka otsustusvõimet ja võimet teha kiireid iseseisvaid otsuseid. Tuleb vastutada tulemuste ja töötajate juhtimise eest, mis eeldab head pingetaluvust. Müügijuhi töös tuleb kasuks hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus.

Müügijuhina töötamine eeldab nii müügikogemuse olemasolu (annab oskuse näha olukorda kliendi silmade läbi) kui vastava valdkonna tundmist. Kindlasti on vaja olla üsna vilunud arvutikasutaja. Keelteoskus tuleb kasuks enese kursishoidmiseks valdkonna arenguga teistes riikides.

Kutseoskusnõuded müügijuhile on kinnitatud kutsestandardis Müügijuht IVMüügiassistent III

Müügijuht IV kutsekvalifikatsiooni tõendamisel on nõutav rakenduskõrgharidus ja 3-aastane erialane töökogemus.

Müügijuhi kutset omistavaks organiks on Eesti Kaupmeeste Liit.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Tavaliselt eeldatakse turundusjuhilt turundus- või ärialast kõrgharidust. Turundusjuhil võib olla ka ettevõtte tegutsemisalaga seotud koolitus koos turundusega seotud täienduskoolitusega. Nõudmised hariduslikule taustale võivad olla üsna erinevad sõltuvalt ettevõtte suurusest ja valdkonnast, milles ettevõte tegutseb.

Paljud tööandjad eelistavad neid, kellel on eelnev kogemus sarnasel ametialal ja mitmekesine taust. Sageli langeb tööandja eelistus neile, kellel on (vähemalt) bakalaureusekraad sotsioloogias, psühholoogias, ajakirjanduses või filosoofias. Nõudmised haridusele võivad varieeruda sõltuvaltkonkreetsest tööst. Täienduskoolitus õiguse, majanduse, raamatupidamise, finantside ja statistika alal tuleb kasuks. Kõrgtehnoloogiaga seotud valdkondades (n arvutid, elektroonika) on heaks variandiks inseneriharidus koos ärijuhtimise magistrikraadiga.

Mõned tööandjad eelistavad turundusjuhti valides reklaami- või ajakirjandusalast haridust, millele võiks lisanduda täienduskoolitus järgmistel aladel: turundus, tarbijakäi- tumine, müük, kommunikatsioonimeetodid ja – tehnoloogia, visuaalsed kunstid (näit. fotograafia, kunstiajalugu).

Müügijuhilt oodatakse tavaliselt kaubandus- või ärialast koolitust. Sageli jõutakse müügijuhi ametini läbi õppimise ja pideva enesetäiendamise, olles alustanud näiteks teenindaja ametipostilt. Müügijuhil võib olla ka ettevõtte tegevusalaga liituv haridus (näiteks ravimifirma müügijuhil võib olla meditsiiniharidus).

Üldhariduskooli õppeainetest omavad tähtsust matemaatika, eesti keel, võõrkeeled.

Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolis saab müügijuhi ettevalmistuse kaubandusökonoomika erialal. Õppe läbimine annab rakenduskõrghariduse.

Vastuvõtt toimub kesk- ja kutsekeskhariduse baasil, arvestatakse lõputunnistuse keskmist hinnet. Õppida saavad ka vene keeles keshariduse omandanud. Nende õppeajale lisandub 1 aasta eesti keele süvaõpet. Õpe kestab 3aastat.

Õppekava eesmärk on koolitada spetsialiste, kes kavandavad, suunavad ja koordineerivad ettevõtte või organisatsiooni müügi- ja turundustegevust.

Kaubandusökonomisti õpe annab teadmised ja oskused erinevate tööülesannete planee-rimiseks ja elluviimiseks kaubanduse valdkonnas, nii müügi kui ka tootmisettevõtetes.
Õpingutes on suur osa praktikal: nii näiteks on 2 ainepunkti ulatusesmüügipraktikat ja viis ettevõttepraktikat kokku 32 ainepunkti ulatuses.

Samas koolis õpetatakse ka ärijuhtimise eriala, mille lõpetanu on omandanud oskused ja teadmised turundusjuhina töötamiseks. Õpe kestab 3,5 aastat.

Tartu Ülikool - Majandusteadus

Bakalaureuseõpe kestab 3 aastat. Sisseastumisel arvestatakse matemaatika, emakeele kirjandi ja võõrkeele riigieksami tulemust.

Koolitus jaguneb kohustuslikuks alusõppeks (32 AP), suuna-(32 AP) ja erialalõppeks (32 AP). Lisanduvad valikmoodulid (12 AP) ja vabaained (8 AP). Õppe lõpetamiseks tuleb kaitsta bakalaureusetöö.

Erialaõpe on suunatud majandusteooria, rahanduse ja arvestuse ning juhtimise ja turunduse spetsiifiliste teadmiste omandamisele. Kõrvuti teoreetiliste ainete õppimisega täiendatakse ka igapäevases töös vajalikke praktilisi oskusi. Kolmest erialamoodulist tuleb üliõpilasel valida kaks. Majandusteooria erialamoodul on enam teoreetilise kallakuga ning on ette nähtud eelkõige magistriastmesse ülemineku ettevalmistusena. Selle kõrvale valitud kas rahanduse ja arvestuse või juhtimise ja turunduse erialamoodul aga annab tõenäoliselt võimaluse leida endale töökoht majanduses ka sel juhul, kui ei soovita magistriastmesse üle minna kohe pärast bakalaureusehariduse omandamist.

Ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala bakalaureuseõpe kestab kolm aastat.

Õppekavas on ette nähtud esimesel aastal üldsotsiaalteaduslik valdkonnaõpe, millele järgneb teisel aastal kommunikatsiooniteaduste suunaõpe ja kolmandal aastal erialaõpe, võimaldades spetsialiseerumist kas ajakirjandusele või suhtekorraldusele.

Sisseastumisel tuleb sooritada akadeemiline test (sisseastumiseksam) või SAT test, erialakatse. Arvesse lähevad emakeele kirjandi ja võõrkeele riigieksami tulemused.

Lõpetamiseks on vaja teha lõputöö või lõpueksam. Ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala bakalaureuse taseme lõpetanul on võimalus hakata tööle nooremreporterina, pressiesindajana või suhtekorraldajana.

Pärast bakalaureuseastme lõpetamist on võimalik üle minna magistriõppesse kas ajakirjanduse, kommunikatsioonijuhtimise või meedia ja kommunikatsiooni erialal. On võimalik suunduda magistriõppesse muul erialal kui selleks on kogutud nõutav arv eeldusainete punkte. Kommunikatsioonijuhtimise eriala (communication management) magistriõppe eesmärk on ette valmistada spetsialiste, kes omavad oskusi ja teadmisi organisatsiooni või ettevõtte kommunikatsiooni strateegiliseks ning integreeritud juhtimiseks

Lõpetamisel antav kvalifikatsioon on sotsiaalteaduste bakalaureus (ajakirjandus ja suhtekorraldus) või kommunikatsioonijuhtimise magister .

Pärnu Kolledzis on võimalik omandada turundusalaseid teadmisi majandusteaduse ja ärijuhtimise erialal. Päevase õppes kestavad õpingud 3, avatud ülikoolis 4 aastat. Sisseastumisel lähevad arvesse matemaatika, emakeele kirjandi ja võõrkeele riigieksami tulemused. Rakenduskõrgharidusõppe kavas on suur osakaal praktikal, mille maht on kokku 24 AP. Õpingud lõpevad diplomitöö kaitsmisega.

Tallinna Tehnikaülikoolis saab omandada juhtimise ja turunduse magistrikraadi. Õpe kestab 2 aastat. Põhirõhk on õppeainetel, mis annavad mitmekesiseid teadmisi ettevõtlusest: finantsarvestus, juhtimine, ettevõtlus, maksundus, ärisuhtlus, turundus, ärieetika, organisatsioonikäitumine, ärilogistika jne.

Tallinna Majanduskool turunduse eriala läbimine annab rakenduskõrghariduse, õppida saab nii päevases kui õhtuses (tasuline) õppes. Õpe kestab 3,5 aastat.

Õppeaja jooksul saadakse mitmekülgsed teadmisedturundusest, majandusest, juhtimisest (sh projektijuhtimisest), raamatupidamisest, finantsjuhtimisest ning kutsetööga seonduva-test õigusvaldkondadest. Lisaks on õppekavas veel arvutiõpetus (nii teksti- kui tabeltööt-lus), suhtlemis- ja teeninduspsühholoogia, keeleõpe, statistika, rahandus ja pangandus, ärieetika, ettevõtluse ja juhtimise alused.

Igal õppeaastal kinnistatakse saadud teadmisi ettevõttes toimuva praktika käigus. Iga praktika keskendub erinevatele turundustöö valdkondadele: juhtimispraktika,dokumen-tatsioonipraktika, finantsjuhtimisepraktika, turunduse praktika. Praktika moodustab kogu õppemahust 30%.

Päevane õppetöö on finantseeritud riigieelarvest, st tasuta. Pärast lõpetamist on võimalik ettenähtud töötamiskogemuse olemasolul taotleda “Turundusspetsialist IV” või “Ärijuht IV” kutsekvalifikatsiooni. Samuti on võimalik peale lõpetamist jätkata õpinguid majandusmagistri kraadi omandamiseks.

Turundust saab õppida ka Tallinna Majanduskooli Täiskasvanute koolituskeskuses õhtu-ses tasulises õppes, õppeteenuse tasumäär on 450 krooni ühe ainepunkti kohta (2006.a. andmed). Õppeaeg kestab samuti 3,5 a, sisseastumiseksameid ei ole. Õhtune õpe on mõeldud neile, kes töötavad turunduse valdkonnas või lähedastel erialadel, kuid ei oma vastavat hariduslikku ettevalmistust. Täiskasvanutel tuleb õhtusesse õppesse asumisel esitada ka töökoha tõend.

Rahvusvaheline Ülikool Audentes

Ärikorralduse bakalaureuseõppes on võimalik ühe suunana spetsialiseeruda turundusele. Õpe kestab 3 aastat. Õppida saab nii päevases, õhtuses kui ka kaugõppes. Õppekavas olevad rahvusvahelise äri (sh ka rahvusvaheline turundus) õppeained viiakse läbi inglise keeles.

Eestikeelsesse õppesse astumisel tuleb läbida üldvõimekuse test või emakeele kirjandi ja matemaatika riigieksami tulemused, kui saadud punktide keskmine on vähemalt 50. Samuti tuleb läbida vestlus teaduskonna esindajatega. Ärijuhtimise magistriõppes saab spetsialiseeruda müügi ja turunduse erialale (Euroopa Liidus ja Baltimere riikides), spetsialiseerumine toimub osaliselt inglise keeles.

Õpe on tasuline.

Mainori Kõrgkoolis saab õppida ärijuhtimist spetsialiseerumisega turundusele.

Sisseastumisel tuleb kirjutada essee, läbida komisjonivestlus ning sooritada akadeemilise võimekuse test. Vajadusel võetakse lõppotsuse tegemisel arvesse ka gümnaa-siumi/keskkooli lõputunnistuse hindeid (emakeel, A-võõrkeel, ajalugu ja matemaatika).

Turunduse eriala aineprogrammid lähtuvad tööturu nõuetest ning rahvusvahelistest nõuetest turundusala spetsialistide koolitamisel. Eesmärgiks on koolitada laialdaste teadmistega turundusjuhte - spetsialiste, kes tänu õppekavas olevatele erialaainetele on valmis töötama ka erinevates majandusvaldkondades.

Kvalifikatsioon lõpetamisel: kõrgharidusega ärijuht spetsialiseerumisega turundusele.

Pärast lõpetamist on võimalik töötada ettevõtte turundusjuhi, müügijuhi, turundusosakonna juhataja või spetsialisti, tootejuhina.

Akadeemia Nord

Akadeemias Nord õpetatakse turundust marketingi ja reklaami erialal. Bakalaureuseõppesse astumiseks tuleb läbi teha üldteadmiste test ja sisseastumisvestlus.Bakalaureuseõpe kestab päevases õppes 3 aastat ning kaugõppes4 aastat.

Õpitavate ainete hulgas on ärikorraldus, juhtimine, marketingiuuringud ja -meetodid, eetika, esteetika, majandusmatemaatika ja statistiline analüüs, äri- ja tööõigus, rahvusvaheline majandus.

Magistriõppe astmel omandab üliõpilane erialase kvalifikatsiooni (jurist, psühholoog, kommunikatsiooni- või meediajuht, ärijuht jne), mis võimaldab töötada keskastme spetsialisti või juhi ametikohal.

Magistriõppesse astumiseks on vajalik bakalaureusekraadi või sellele vastava hariduse olemasolu sotsiaalteadustes või rakenduskõrghariduse diplom. Teiste õppevaldkondade  bakalaureusekraadi või sellele vastava haridusega lõpetanud läbivad magistriõppes ka eeldusained. Samuti on vajalik sisseastumisvestluse läbimine.

Magistriõppe nominaalne õppeaeg päevases õppes on 2 aastat, kaugõppes 2-2,5 aastat.
Magistriõppe kaugõppesse võetakse vastu üldjuhul vastaval erialal või sellega seotud valdkonnas töötavaid inimesi, teistele kestab õppimine üks semester kauem.

Õppemaksu tasumiseks või teadustöö tegemiseks on võimalik taotleda stipendiumi.

Tallinna Ülikoolis õpetatakse turundust reklaami ja imagoloogia erialal. Õpe kestab 3 aastat. Vastuvõtul arvestatakse (2006.a. andmed) emakeele ning võõrkeele ja ühe vabal valikul eksami tulemust. Samuti tuleb läbida vastuvõtueksam, mis koosneb kahest osast: kirjalik osa (kultuuriloo test ja vastuvõtudokumentidega koos esitatav essee teemal „Mis on rek-laamikunst?“) ja suuline osa (vestlus). Vastuvõtueksami tulemuseks peab olema vähemalt 70 palli. Vene õppekeelega kooli lõpetajale on täiendavaks tingimuseks eesti keele eksami vähemalt 60-palline tulemus.

Eriala annab teadmisi reklaamist, suhtekorraldusest, müügist, propagandast, imago kujundamisest.Saadud teadmisi on võimalik rakendada paljudel elualadel. Kuna turundustöö nõuab loovat mõtlemist, õpetatakse mitmeid aineid, mis avardavad silmaringi ja mitmekesitavad õppija maailmapilti. Muuhulgas õpitakse, kuidas analüüsida,kujundada ja müüakauba,teenuse, isiku ning organisatsiooni imidžit; millised on Eestis ja mujal toimivad reklaamiprotsessid, millised on Eestis ja välismaal toimivad imagoloogilised trendid.

Pärast lõpetamistvõib tööle asuda reklaamiagentuuri või meediaettevõtte reklaamispetsialistina; firma, riigiasutuse ja organisatsiooni esindusspetsialisti või nõunikuna.

Võru Kutsehariduskeskus

Turundus- või müügijuhiks saamise teed võib alustada ärikorralduse erialal. Õpe annab kutsekeskhariduse ja kestab 2 aastat. Kooli lõpetanu võib leida tööd erinevate ettevõtetes turunduse, müügi, personali ja logistikavaldkondade spetsialistina , algul assisteerides hiljem kogemusi omandades ka iseseisvalt töötades.

Eriala raames õpetatakse raamatupidamise aluseid, ühistegevuse aluseid, finantsjuhtimist ja turundust, majandusteooria aluseid, majandusmatemaatikat, organisatsioonilist käitumist, suhtlemispsühholoogiat, tekstiõpetust ning arvutiõpetust. Valikainetena saab õppida lisaks finantsjuhtimist ja turundust.Ettevõttepraktika kestus on õppeaja jooksul 10 õppenädalat, seda võib läbida ka välisriikides.

Ärijuhtimise erialal saab rakenduskõrghariduse, õpe kestab 3,5 aastat.

Õpitavad ained annavad oskuse kavandada, juhtida ja koordineerida ettevõtte allüksuse tegevust, esindada ettevõtet.

Eriala raames õpetatakse asjaajamist, klienditeenindust, majandusteooria aluseid, rahandust ja pangandust ning turundust. Lisaks veel majandusarvestust, äriõigust, juhtimist, pangandust, logistikat, ettevõtlust, ärieetikat, Euroopa Liidu majandust, statistikat, organisatsioonilist käitumist ja palju teisi aineid. Suur tähtsus on keelteoskuse arendamisel. Valikainetena võib õppida kulude juhtimist, rahvusvahelist finantsjuhtimist, turunduse juhtimist.Praktika kestus on õppeaja jooksul 31 õppenädalat ja see viiakse läbi erinevates firmades ja ettevõtetes. Üha enam õppureid sooritab praktika osaliselt või täielikult välisriikides.

Täienduskoolitust müügi ja turunduse vallas pakuvad paljud kõrgkoolid.

Marketingi Instituudis saab end täiendada Marketingi ja müügi alal. Koolitus kestab 1 aasta, edukalt lõpetanu saab Marketingi Instituudi sertifikaadi Certificate of Marketing Institute(CMI).

TÖÖVÄLJAVAATED

Nii turundus- kui müügijuhid töötavad nii tootmisettevõtetes kui kaubandusettevõtetes, aga ka muudes valdkondades (näiteks telekommunikatsioon, teater jmt). Väiksemates ettevõtetes on müük ja turundus sageli ühendatud – mõlemaid ülesandeid täidab sama inimene.

Statistikaameti andmetel (28.08.2003) töötas müügi- või turundusjuhina 2811 inimest.

LÄHEDASED AMETID

Turundus-, reklaami- ja müügijuhid juhivad ettevõtte poolt pakutavate toodete ja teenuste müüki ja info liikumist ettevõtte tegevuste kohta. Samalaadse või lähedase tegevusega on seotud ka reklaamijuhid, tootetututvustajad, turu-uuringute läbiviijad, müügiesindajad.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Turundusjuhi ja müügijuhi töötasu sõltub suuresti ettevõttest, kus ta töötab.

Turundusjuhil on üldjuhul kuupalk, müügijuhtidel võib sõltuvalt ettevõttest lisanduda põhipalgale töötasu osa, mis on seotud müügitulemusega allüksuses või ettevõttes tervikuna. Turundus- ja müügijuhtide palgad on üldjuhul kõrgemad Eesti keskmisest palgatasemest.

CV-online 2006.a. andmetel jääb müügijuhi palk vahemikku 11 000-17 000 krooni.

Palgale lisanduvatest mitterahalistest hüvedest ehk soodustustest on traditsiooniliselt enamlevinud ametiauto kasutamise võimalus, mobiiltelefonikulude katmine, spordi- ja tervishoiusoodustused ning ühisürituste korraldamine ettevõtte poolt.

TÄIENDAV INFO

Kutset omistavaks organiks on Eesti Kaupmeeste Liit.

Kiriku 6, 10130 Tallinn Estonia
Tel +372 6201 914
Faks +372 6418 474
E-post: info@kaupmeesteliit.ee 
www.kaupmeesteliit.ee

Kaupmeeste Liit on asutatud 1996.aastal eesmärgiga esindada ja kaitsta liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete süven-damisel. Lisaks pakutakse oma liikmetele vajalikku informatsiooni ja teenuseid, arendatakse kaubandustöötajate koolitussüsteemi. Tähtsal kohal on koostöö Eesti ka teiste riikide töö-andjate liitudega.

Seisuga oktoober 2006 on Kaupmeeste Liidul 44 liikmesorganisatsiooni.

Kaupmeeste Liit on Eesti Tööandjate Keskliidu asutajaliige ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Kaupmeeste Liit kuulub Euroopa jae-, hulgi- ja rahvusvahelise kaubanduse liitude ühendusse EuroCommerce.

Kutseala hõive

MÜÜGI- JA TURUNDUSJUHID

Eesti Statistikaameti andmetel (seisuga 28.08.2003) oli teeninduse ja müügitööga hõivatuid 66964 inimest. Nendest 2811 inimest tegutses turundus- või müügijuhina.

Tööhõiveametite kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Müügi- ja turundusjuhid (ISCO 1233)

56

407

418

2005

Müügi- ja turundusjuhid (ISCO 1233)

51

385

340

2006 jaan.-juuli

Müügi- ja turundusjuhid (ISCO 1233)

32

227

207

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 03. 2008. 08:55

Time: 0.1030891 s.