et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Reisiteenindajad

Kool.ee-haridusportaal :: Reisiteenindajad Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeReisiteenindajad,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Reisiteenindajad

OLULISED MOMENDID

 • Kontaktisik kliendi ja teenusepakkuja vahel
 • Laia silmaringiga ja avatud olekuga
 • Meeskonnatöö-võimelisus

TÖÖ ISELOOM

Reisiteenindajad osutavad lennuki, rongi, laeva, bussi või muu liiklusvahendiga reisimisel ja üksikisikute või rühmade ringreisidel, huviväärtuste vaatamisel või ekskursioonidel saatmisega seotud isikuteenuseid.

Reisiteenindajad teenindavad reisijaid planeeritud marsruudi täitmisel ja annavad vastused riiki/regiooni puudutavatele üldistele küsimustele nagu vaatamisväärsused, kliima, kombed, majutus, söök ja transport jms.

Nende tööülesannete hulka kuuluvad reisijate mugavuse ja turvalisuse tagamine, söögi ja joogi serveerimine, vajaliku või soovitud info andmine ning reisiga seotud küsimustele vastamine, üksikute või rühmade saatmine huviväärsuste vaatamisel või ekskursioonidel ning huvipakkuvate objektide kirjeldamine ja muude giiditeenuste osutamine. Ülesannete hulka võib kuuluda ka teiste töötajate juhendamine.

Reisiteenindusvaldkonnas töötavad:

 • reisisaatja
 • reisijate teenindaja
 • lennuki stjuardess, stjuuard
 • laeva(kajuti) stjuardess, stjuuard
 • giid

Reisisaatja peamised tööülesanded:

 • saadab turiste reisikorraldaja poolt ettenähtud marsruudil
 • tagab reisipaketti kuuluvate teenuste realiseerimise (nt toitlustamine jne)
 • vastutab programmi õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest
 • jagab oma tööülesannete ning marsruudiga seotud üldist infot
 • osutab vajadusel meditsiinilist esmaabi
 • tagab klientide heaolu ja turvalisuse.

Lennuki stjuardessi/stjuuardi peamised tööülesanded:

 • tervitab lennureisijaid nende õhusõidukisse sisenedes ja abistab/juhatab neid kogu reisi vältel
 • reisi algusminutitel näitlikustab reisijatele, kuidas kasutada ohu korral päästeveste ja hapnikumaske
 • jaotab tutvustusmaterjale lennuteenust pakkuva ettevõtte kohta
 • jagab välja kõrvaklappe, tekke jms
 • serveerib reisijatele tellitud (või varem valmistatud) toidu ja joogi
 • osutab vajadusel meditsiinilist esmaabi
 • vastab reisijate pärimistele
 • müüb maksuvabu tax–free kaupu
 • tegutseb ohuolukorras või õnnetuse puhul olukorrale vastavalt.

Laeva stjuardessi/stjuuardi töö on paljuski eelnevaga sarnane – ka nende peamisteks tööülesanneteks on laevareisijate vajaduste ja mugavuste ning turvalisuse eest hoolitsemine, info jagamine ja abistamine kogu reisi vältel. Lisaks tegelevad nad kajutite korrashoidmise ning sinna reisijate soovil eine serveerimisega.

Giidi peamisteks tööülesanneteks on:

 • turistide saatmine reisipiirkonnas ning nende heaolu eest hoolitsemine reisi/ekskursiooni jooksul
 • teabe jagamine programmi kulgemise, teenuste ja siht(koha)maa kohta.

Giidi põhitööks on suhtlemine inimestega, ta peab suutma köita inimeste tähelepanu. Ta hoolitseb selle eest, et reisijate teadmishimu saaks rahuldatud, vältides seejuures faktivigu ja eksimusi. Lisaks lihtsale saatmisülesandele annab giid teavet teele jäävate objektide kohta – kirjeldab huvipakkuvaid kohti, annab infot muuseumi ja näituste väljapanekute kohta jms. Giidide puhul eristatavad ametid on ekskursioonijuht, giid, huviväärsuste giid, muuseumigiid, reisigiid, reisijuht, turismirühma juht jne.

TÖÖTINGIMUSED keskkond – vahendid ja materjalid - tööaeg

Reisisaatjatel on olenevalt transpordivahendist erinevad töökeskkonnad ja sellest lähtuvalt on erinevad ka vastavad keskkonnatingimused. Transpordivahendid peavad olema vastavuses kehtivate nõuetega ohutustehnikale ja turvalisusele.

Giididel ja ekskursioonijuhtidel, kes on reisijate saatjad väljaspool asutust või transpordivahendit, on töökeskkonna-tingimused otseses sõltuvuses ilmastikust.

Reisi/ekskursiooni vältel jaotavad reisiteenindajad klientidele infolehti, teatmikke ja maa-ala kaarte, mis aitavad kliendil saada reisist paremat üldpilti ja kinnistavad saadud informatsiooni.

Teenindustöötajatena peavad reisiteenindajad olema kõrgetasemelised suhtlejad.Klientide näol on tegu erinevate inimestega ja sellest johtuvalt ka erinevate situatsioonidega, mistõttu ei saa rakendada üldisi käitumismudeleid ja lahendusvariante. Valmis tuleb olla ka hädaolukordadeks. Sellest tulenevalt peavad reisiteenindajad olema väga kohanemis- ja otsustusvõimelised.

Reisiteenindajate tööle on iseloomulikud sage kohamuutus ning ebaregulaarne tööaeg. Nii tuleb vastavalt töögraafikule sageli tööpostil olla ka öisel ajal ja puhkepäevadel. Tihti tuleb pikemat aega kodust eemal viibida, teinekord isegi nädalaid. Harjuda tuleb tundidepikkuste sõitudega. Kohalikel giididel ja reisisaatjatel tuleb aga leppida sellega, et sarnase marsruudi tõttu tuleb neil päevast päeva uutele gruppidele ühte ja sama juttu rääkida.

Giididel, kes töötavad oma kodumaal või –linnas, sõltub tööaeg ekskursioonide ja turismigruppide päevaplaanist: on päevi, kus tuleb läbi viia mitu ekskursiooni, on ka päevi, mis on giiditööst priid. Kui giid on grupi saatjaks välismaal või võõras linnas, tuleb tal giidi rollis olla praktiliselt 24 tundi ööpäevas.

Reisiteenindaja töö on suure vastutuse ning vaimse ja füüsilise koormuse tõttu pingeline. Samas tuleb väsimusest hoolimata jääda reipaks ja sõbralikuks ning säilitada rahu ka kõige keerulisemates olukordades.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Reisiteenindaja põhioskuste ja –teadmiste hulka kuuluvad:

 • klienditeeninduse alased oskused ja teadmised
 • turismimajanduse alased teadmised
 • Eesti kui turismisihtkoha alased oskused ja teadmised
 • reisisaatmise alased oskused ja teadmised
 • töökorralduse alased oskused ja teadmised
 • töökeelte valdamine kõrgtasemel.

Reisiteenindaja peab teadma sihtmaa looduskeskkonda, ajalugu, kultuuri ja päevakajalisi sündmusi. Oluline on turismi ja teiste majandusharude vaheliste seoste ning sihtmaa turismimajanduse arengusuundade ja strateegiate tundmine.

Ta peab teadma turismi organisatsioonilist struktuuri ning oskama kasutada turismialast terminoloogiat. Samuti tuleb olla kursis säästva turismi arenguprogrammide ning kehtiva seadusandlusega. Kasuks tuleb ka mitme võõrkeele valdamine.

Klienditeenindajana tuleb reisiteenindajal:

 • teada ja mõista teeninduse kui olulise majandustegevuse valdkonna olemust
 • mõista teenindamiseks vajaliku mõttekultuuri aluseid
 • omada teadmisi teeninduse korraldamisest
 • teada ja osata kasutada erinevaid suhtlemistehnikaid nagu verbaalne- ja mitteverbaalne suhtlemine, kehtestav käitumine jms
 • osata toime tulla konfliktidega ning käsitleda kaebusi ja pretensioone
 • osata luua positiivset (esma)muljet, kui töö käigus esindatakse otseselt oma maad
 • osata reageerida positiivsetele ja negatiivsetele tundeavaldustele
 • osata teenindada erivajadustega kliente nagu puuetega inimesed, vanurid, lapsed jt
 • osata teenindada erineva kultuuritaustaga kliente
 • osata tegutseda erinevates teenindussituatsioonides
 • tunda viisakusreegleid ja kutse-eetika põhitõdesid
 • ·tunnetada oma vastutust klientide ohutuse ja turvalisuse eest.

Sage kohamuutus ning ebaregulaarne tööaeg nõuavad head füüsilist ettevalmistust, kohanemisvõimet ja vastupidavust. Head füüsilised eeldused ja meditsiinilised näidustused omavad erilist tähtsust stjuardessi/stjuuardi elukutse puhul, kuna lennureisid leiavad aset mitmete kilomeetrite kõrgusel maapinnast. Nõutav on hea nägemine. Vastavalt Sotsiaalministri 9. aprilli 1998. a määrusele nr 29 „Laevapere liikmete ja tuukrite tervisekontrolli korra kinnitamine“ peavad regulaarse meditsiinilise tervisekontrolli läbima ka laeva stjuardessid / stjuuardid.

Reisiteenindajatele tulevad kasuks järgmised füüsilised ja vaimsed eeldused ning isikuomadused:

 • hea tervis ja vastupidavus
 • korrektne välimus, esinduslikkus
 • selge ja kõlav hääl, hea diktsioon
 • hea kuulmine
 • loogiline mõtlemine, üldistusvõime
 • kontsentreerumisvõime
 • verbaalne võimekus
 • hea mälu
 • kaardilugemisoskus
 • orienteerumisvõime
 • arenenud otsustus- ja vastutusvõime (nt eri- ja ohuolukordades)
 • suhtlemisvalmidus
 • sõbralikkus
 • positiivsus
 • koostöövõime
 • korrektsus
 • viisakas käitumine.

Neil, kes soovivad reisiteenindajana tööle asuda, tuleb üldhariduskooli õppeainetest pöörata tähelepanu ajaloole, geograafiale, emakeelele ja võõrkeeltele.

Hetkel on reisiteeninduse valdkonnas kinnitatud järgmised kutsestandardid: Reisisaatja II ja Giid I, II,   Meistergiid III.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Reisiteeninduse alal töötamiseks on üldjuhul vajalik vähemalt keskharidus või keskharidusejärgne kutseharidus. Väljaõpet saab omandada kutsekoolides turismikorralduse õppekava raames. Kutsealase väljaõppe taotlejal peab olema keskharidus. Õpe kestab vähemalt 2 aastat. Kõrgemat erialastväljaõpetsaab omandada rakenduslikes kõrgkoolides.

Kutsekoolide turismikorralduse õppekava peamised õppeained on:

 • turismimajanduse alused
 • majutus- ja toitlustusteenused
 • reisibüroo tegevus
 • ettevõtluse alused
 • mikro-ja makromajanduse alused
 • reisikorraldus ja turismigeograafia
 • klienditeenindus
 • võõrkeeled
 • arvutiõpetus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi Õppekavade registrist saab informatsiooni õppekavade kohta, mille alusel toimub või on toimunud õpe Eesti haridussüsteemis.

Erakutseõppeasutusse õppima asumisel on oluline veenduda, kas koolil on kehtiv koolitusluba, mis annab õiguse viia läbi õpet konkreetse õppekava järgi.

Lennuki stjuardessi / stjuuardi elukutset ei ole praegu võimalik omandada üheski Eestis tegutsevas kutsehariduskeskuses, kuna stjuardessi/stjuuardi koolitusega tegelevad lennufirmad (Estonian Air). Esmane väljaõpe kestab 2 kuud, edaspidi tuleb igal-aastaselt läbida ka lühemad täiendõppekursused. Väljaõpe koosneb teoreetilisest kursusest ja praktikast. Kandidaat peab omama keskharidust, vanuse alampiiriks on 23 eluaastat. Eelduseks on väga heal tasemel eesti ja inglise kõnekeele valdamine ning oskus suhelda vene keeles. Kasuks tuleb ka teiste võõrkeelte, eelkõige prantsuse, saksa, hollandi,leedu ja skandinaavia keelte tundmine. Sobivad kandidaadid peavad läbima range arstliku komisjoni Lennundusmeditsiini Keskuses.

Laeva (kajuti) stjuardessi / stjuuardi töö ei nõua eriharidust, väljaõpe toimub laevas praktilise töö käigus juhendaja käe all. Eelduseks on väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus võõrkeelte oskust (eelkõige soome, rootsi, inglise keel). Soovitatavaks peetakse keskhariduse olemasolu ning varasemat töökogemust klienditeenindajana.

Giidi töös ei nõuta alati vastavat eriharidust, minimaalne eeldatav haridustase on keskharidus või keskharidust eeldav kutsekeskharidus. Giidide koolitust korraldavad paljud reisibürood kohapeal. Koolitus hõlmab teemasid maailma maade geograafiast kuni suhtlemispsühholoogiani. Giidi koolituse läbinu peab tundma laitmatult sihtpiirkonda- omama põhjalikke teadmisi külastatavatest paikadest, oskama välja tuua konkreetse piirkonnaga seonduvaid huvitavaid fakte ja sündmusi. Ta peab olema hea väljendusoskusega julge suhtleja, omades head häälematerjali, mis võimaldab inimesi ennast kergemini kuulama panna. Hea kohanemisvõime aitab üle saada koduigatsusest ja harjuda uute gruppidega vastavalt nende omapärale. Ta peab olema hea huumorimeelega, mis aitab rasketest olukordadest välja tulla. Kuna giidi peamiseks töövahendiks on keel, pööratakse koolitamisel erilist rõhku emakeeleja võõrkeele (sihtmaa) omandamisele.

TÖÖVÄLJAVAATED

Reisiteenindajad saavad tööd turismi-, reisi-, bussi-, lennu-, rongi- ja laevafirmades. Osa reisikorraldajaid ja giide töötab ka füüsilisest isikust ettevõtjana (näiteks turismitalud).

2002. aastal oli Eestis ca 220 reisibürood ja reisikorraldusega tegelevat firmat, kus töötas kokku ca 10200 töötajat. 2000.a. rahvaloenduse andmetel oli otseselt reisiteenindajatena ca hõivatud 860 inimest. 2004.a. I kvartalis töötas Eesti suurimas lennufirmas Estonian Airis lennuki stjuardessidena / stjuuarditena ca 60 inimest.

2003.a. vahendati riiklike tööhõiveametite reisiteenindajatetööpakkumisi 2. Samas registreeritud tööotsijatest 213 soovis saada tööd reisiteeninduse valdkonnas.

LÄHEDASED AMETID

Reisiteenindajatele lähedased ametid on reisikonsultant, reisikorraldaja, turismiinfo spetsialist, hotelliteenindaja, klienditeenindaja, reisisekretär.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Turismi-ettevõtted maksavad kõige enam oma töötajatele palka põhipalk + tulemuspalk süsteemi järgi.Vähem on levinud ainult põhipalga maksmine. Mõned ettevõtted kasutavad FIE või alltöövõttu. Üksikutes firmades makstakse töötajatele tükitöö alusel või projektipõhiselt. Lisaks on märgitud tunnipalka. Ühes ettevõttes võib olla kasutusel ka mitu erinevat palgasüsteemi. Turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes töötavate inimeste keskmine brutopalk 2002.a. III kvartalis oli 3436 krooni.

Lennufirmasse tööleasuv stjuardess/stjuuard hakkab saama põhipalka,2004.a. on Estonian Airi stjuardessi / stjuuardi väljaõppe lõpetanu esimese tööaasta brutopalgaks 80000 krooni. Järgmise kolme tööaasta jooksul töötaja põhipalk tõuseb.

Laeva stjuardessi / stjuuardi tunnipalk oli 2004.a. I kvartalis orienteeruvalt 34 krooni.

Reisiteenindajale võidakse hüvitada reisi ajal tehtud telefonikõned, pääsmed tasuliste vaatamisväärsuste juurde, sihtkohamaa kohta käivad lisamaterjalid jms. Samuti tuuaksepõhipalgaga kaasnevate soodustustena välja koolitusi ja firma üritusi, lisatasud aktiivsel hooajal, tasuta/soodsaid reise. Lennufirmad tagavad oma töötajatele vormirõivastuse ja toitlustuse reisi ajalning vajadusel ka erinevates sihtkohtades kohapealse majutuse.

TÄIENDAV INFO

Piirkondlikult on loodud Põhja-Eestis kolm, Lääne-Eestis kolm ja Lõuna-Eestis üheksa maakondlikku turismiorganisatsiooni. Lõuna-Eestis ühendab kuue maakonna maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid sihtasutus Lõuna-Eesti Turism.

Eesti Turismifirmade Liit
www.etfl.ee
e-mail: info@etfl.ee

Eesti Giidide Liit
www.giidideliit.ee
e-mail: giidid@hot.ee

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 7. 03. 2008. 02:18

Time: 0.0920300 s.