et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Reisibürootöötajad

Kool.ee-haridusportaal :: Reisibürootöötajad Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeReisibürootöötajad,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Reisibürootöötajad

OLULISED MOMENDID

 • Koostavad reisiplaane ja konsulteerivad reisi ettevalmistamisel
 • Võivad olla ka reisisaatjad
 • Tööjõu vajadus kasvava trendiga, prognoositav palgakasv aastas kuni 9%.

TÖÖ ISELOOM

Reisibürootöötajad on teenindajad, kes korraldavad nii grupi- kui individuaalreise ja vahendavad teiste reisikorraldusettevõtete poolt korraldatavaid reise. Nad tegelevad reisipiletite müümise, hotellikohtade broneerimise, viisade ja reisikindlustuse vormistamise ning reisitingimuste küsimustega, mis on seotud reisi tellimise ja annulleerimisega, samuti kliendi õiguste, kohustuste ja vastutusega.

Reisibüroos töötavad:

 • reisiettevõtte juht
 • reisikorraldaja
 • reisikonsultant

Reisiettevõtte juhi tööülesannete hulka kuuluvad:

 • büroo ja/või struktuuriüksuse tegevuse kavandamine, juhtimine, koordineerimine ja esindamine
 • töötajate suunamine, kontrollimine ja motiveerimine
 • tööülesannete jagamine ning töötajatele antud ülesannete tähtaegse ning kvaliteetse täitmise eest vastutamine
 • töö efektiivsemaks muutmise ettepanekute tegemine
 • aruannete koostamine
 • eelarvest kinnipidamise kindlustamine.

Reisikorraldaja põhilisteks tööülesanneteks on:

 • reisipakettide koostamine, sh sihtrühmade reisivajaduste väljaselgitamine, informatsiooni kogumine, töötlemine ja süstematiseerimine teenuste, eritingimuste, samuti kliendi õiguste ja kohustuste kohta
 • reisitoodete ja/või reisipakettide ettevalmistamine ja vormistamine
 • ostu-müügi vormistamine
 • reisidokumentide (sh kindlustus ja lennujaamamaksud) ettevalmistamine, süstematiseerimine ja arhiveerimine
 • arvete koostamine
 • firmasisese arvestuse pidamine
 • kliendibaasi loomine ja hooldamine, vajalike turundus- ja müügiettevalmistuste tegemine.

Reisikonsultandi põhiliseks tööülesandeks on reisiteenuste müümine klientidele, sh reisivajaduste väljaselgitamine, informatsiooni andmine ning nõustamine toodete ja teenuste, sihtkohamaa eritingimuste ning kliendi õiguste ja kohustuste kohta, kliendile müügi vormistamine ning reisidokumentide ettevalmistamine (kindlustus ja lennujaamamaksud). Ettevõtte-siseselt tuleb tal lisaks pidada ka müügiarvestust ning koguda, süstematiseerida ja edastada tooteinfot.

Reisibürootöötaja töö eeldab vahetut suhtlemist nii tootjate kui ostjatega.

TÖÖTINGIMUSED keskkond – vahendid ja materjalid - tööaeg

Reisibürootöötajate töökohakson bürooruumid. Kuna tegemist on klienditeenindusega,peab töökeskkond olema puhas, hea valgustuse, hea ventilatsiooni ja vajaliku temperatuuriga, õhutatud ning mõjuma nii töötajale kui kliendile meeldivalt ja turvaliselt.

Reisibürooteenindajate peamised töövahendid on erinevad kontoritarbed, sidepidamisvahendid ja bürootehnika.

Klienditeenindajatena peavad nad olema kõrgetasemelised suhtlejad ning kohanemis- ja otsustusvõimelised. Klientide näol on tegu erinevate inimestega ja sellest johtuvalt ka erinevate situatsioonidega, mistõttu ei saa rakendada üldisi käitumismudeleid ja lahendusvariante. Iga olukord / klient nõuab individuaalset lähenemist.

Tööaeg on sõltuvalt ettevõttest ja/või kliendi tellimusest erinev, sageli tuleb töötada ka puhkepäevadel.

KUTSENÕUDED JA -EELDUSED

Reisibürootöötaja põhikvalifikatsioonideks on:

 • klienditeeninduse-alased teadmised ja oskused
 • turismimajanduse-alased teadmised
 • teadmised sihtmaa kohta:põhiandmed, geograafia, ajalugu, kultuur ja vaatamisväärsused
 • turismitoote-alased teadmised
 • turismiturunduse-alased teadmised ja oskused
 • reisipaketi koostamine, kalkuleerimine ja müümine
 • töökorralduse-alased teadmised ja oskused.

Lisaks peab reisibürootöötaja omama teadmisi majandusest, seadusandlusest, töökeskkonna ohutusest, organisatsioonikäitumise ja psühholoogia alustest. Ta peab oskama kasutada laeva- ja lennupiletite broneerimissüsteeme ning arvutiprogrammidest tekstitöötlust, tabelarvestust, internetti. Nõuete hulka kuulub ka kõrgtasemel eesti keele ja vähemalt kahte võõrkeele valdamine.

Reisibürootöötajale tulevad tema töös kasuks järgmised isikuomadused ja võimed:

 • suhtlemisoskus- ja valmidus
 • teenindusvalmidus
 • tähelepanelikkus
 • vastutusvõime
 • võime toime tulla erinevate klientidega
 • kiire taip
 • hea mälu
 • loovus
 • lai silmaring
 • stressitaluvus
 • kultuuridevaheliste erinevuste mõistmine
 • paindlikkus
 • korrektsus ja täpsus
 • analüüsivõime
 • matemaatiline võimekus.

Reisi-ettevõtte juhile tulevad lisaks eelnevale kasuks iseseisvus, otsustusvõime, kehtestavus, arenenud suuline ja kirjalik väljendus- ning planeerimisoskus, töötajate motiveerimiseoskus, oskus hinnata ressursse ja juhtida protsesse, tulemusele orienteeritus ja paindlikkus.

Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust ja kohusetunnet. Töö paremale sujumisele aitab kaasa läbirääkimisoskus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ningsuuline väljendusoskus. Töö eeldab ka pidevat enesetäiendamist.

Tööandjad peavad reisibürootöötajate üldoskustest kõige olulisemaks suhtlemisoskust. Põhioskuste osas hinnatakse olulisemateks klienditeeninduse-alaseid oskusi ja teadmisi ning turismitoote-alaseid teadmisi. Oluliseks peetakse IATA (International Air Transport Assotiation) reeglite tundmist. Isikuomadustest väärtustatakse enim teenindusvalmidust, viisakust, tähelepanelikkust, suhtlemisvalmidust ning vastutusvõimet.

Koolinoortel, keda huvitab turismindus ja kes soovib leida tööd reisibüroos, tuleb üldhariduskoolis enam tähelepanu pöörata ajaloole, geograafiale, matemaatikale, eesti keelele ja võõrkeeltele.

Kutsenõuded reisibürootöötajatele on kinnitatud kutsestandardites Reisikonsultant II , Reisikorraldaja III 

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Reisibüroos töötamiseks on vajalik vähemalt kutsekeskharidus. Väljaõpet saab omandada turismikorralduse õppekava raames. Kutsealase väljaõppe taotlejal peab olema keskharidus. Õpe kestab vähemalt 2 aastat. Kõrgemat erialastväljaõpetsaab omandada rakenduslikes kõrgkoolides.

Viimastele aastatel on koolitustellimus kasvava trendiga.

Kutsekoolide turismikorralduse õppekava peamised õppeained on:

 • turismimajanduse alused
 • majutus- ja toitlustusteenused
 • reisibüroo tegevus
 • ettevõtluse alused
 • mikro-ja makromajanduse alused
 • reisikorraldus ja turismigeograafia
 • klienditeenindus
 • inglise, saksa, vene ja soome keel
 • arvutiõpetus.

Haridus- ja Teadusministeeriumi Õppekavade registrist saab informatsiooni õppekavade kohta, mille alusel toimub või on toimunud õpe Eesti haridussüsteemis.

Erakutseõppeasutusse õppima asumisel on oluline veenduda, kas koolil on kehtiv koolitusluba, mis annab õiguse viia läbi õpet konkreetse õppekava järgi.

Täiendkoolituse osas peavad turismiettevõtted kõige tulemuslikumaks vormiks ettevõttesisest koolitust. Oluliseks peetakse ka iseõppimist, õpet välismaal, partnerite või tarnijate poolt pakutavat koolitust ning erakoolitajaid.

Üheks antud sektori sagedamaks probleemiks on kvalifitseeritud tööjõu puudus. Teeninduses töötava tööjõu kvaliteet ei jõua järele nendele nõudmistele, mida eeldab kvaliteetne teenindus. Teenindussektoris ei jätku inimesi, kes oskavad suhtlemistasandil eesti-, soome-, vene ja inglise keelt. Klienditeenindajad peavad olema psühholoogiliselt tugevad, et tulla toime ka raskete klientidega. Oluline onvältida stressi, et teenindada klienti sõbralikult ja läheneda tema vajadustele individuaalselt. Oluline rõhk tuleks seega asetada psühholoogilisele ettevalmistatusele. Läbilöögi-võimelisemad on need, kel on vajalikud isikuomadused ja kes suudavad kogemuste ning pideva koolituse tulemusena täita tööülesandeid professionaalselt.

TÖÖVÄLJAVAATED

Reisibürootöötajate töökohaks võivad olla reisibürood, reisikorraldusettevõtted, hotellid või teised turismiettevõtted. 2002. aastal oli Eestis ca 220 reisibürood ja reisikorraldusega tegelevat ettevõtet, kus töötas kokku ca 10200 töötajat.

Eesti Turismifirmade Liit koondab suure osa Eesti reisibüroodest ja reisikorraldajatest, samuti kaasliikmetena turismiga tegelevad transpordifirmad, turismiorganisatsioonid, hotellid, kindlustusfirmad ning välismaised turismifirmad. Liidu liikmetest suurima reisiteenuste müügimahuga reisiettevõteteks on Estravel AS, Hermann reisid AS ning Baltic Tours AS. 2000.a. tegeles valdav osa reisiteenuseid pakkuvatest ettevõtetest sise- ja välisturismiga ning ca 15% vormistas pileteid, viisasid või reisikindlustusi. Suurem osa sektori ettevõtetest on suhteliselt väikese töötajate arvuga. Statistikaameti andmetel töötab enamikes reisibüroodes ja reise korraldavates firmadeskuni 49 töötajat.Vaid üksikutes ettevõtetes töötab üle 49 töötaja. 2001.a. asus 62% reisifirmadest Tallinnas, 6% Kesk- ja Kirde-Eestis, 16% Lõuna-Eestis ning 14% Lääne-Eestis ning saartel.

Tööleasumisel eeldavad turismiettevõtted kandidaatidelt sobiva väljaõppe ja eelneva töökogemuse olemasolu. Tööotsijal tuleb omada täpset ettekujutust pakutava töö sisust,hinnata realistlikult nii oma võimeid ja oskusi kui palgasoovi.

Järgnevateks aastateks prognoositakse Eesti turismitulude kasvu. Oodatakse nii turistide kui nende Eestis kulutatud raha pidevat kasvu. Turismiamet prognoosib turistide saabumise kasvu 5–6% aastas ning 7–8% tulude kasvu aastas. Samas võib seoses informatsiooni kättesaadavuse lihtsustumisega (internet jne.), väheneda reisibüroode ja reisikorraldajate roll turismiteenuste vahendamisel. 2002.a. läbiviidud uuringu põhjal vajavad turismiettevõtted lähiaastatel (2003-2005) rohkem reisikonsultante kui reisikorraldajaid, reisikonsultante vajatakse enam kui poole võrra rohkem võrreldes reisikonsultantidega. Arvuliselt väljendatuna hindavad turismifirmad kolme aasta reaalseks tööjõuvajaduseks 1000-1200 reisikonsultanti, 300-600 reisikorraldajat. Lähtuvalt töötajate arvust uuringu teostamise momendil (2002. aastal) vajati aga proportsionaalselt rohkem reisikorraldajaid. Protsentuaalselt on pensionile minejaid järgmise kümne aasta hulgas samuti reisikorraldajate hulgas rohkem. Üldiselt on lähiajal valdkonnas pensionile minejaid siiski vähe.

2003.a. vahendati riiklike tööhõiveametite kaudu reisibürootöötajatele 12 tööpakkumist. Registreeritud tööotsijatest 93 soovis saada tööd reisibürootöötajana.

LÄHEDASED AMETID

Reisibürootöötajale lähedased ametid on turismiinfo spetsialist, giid, reisisaatja, hotelliteenindaja, klienditeenindaja, reisisekretär.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes töötavate inimeste keskmine brutopalk 2002.a. III kvartalis oli 3436 krooni. Uuringuandmetel oli reisikonsultantidekeskmine brutokuupalk 2003.a. hinnanguliselt vahemikus 5500 – 11000 krooni, reisikorraldajatel oli see mõnevõrra kõrgem, jäädes vahemikku 6700 – 13700 krooni. Reisikonsultantide keskmiseks palgakasvuks aastas prognoositakse ettevõtjate poolt 7%, reisikorraldajatel aga 9%.

Turismi-ettevõtted maksavad kõige enam oma töötajatele palka põhipalk + tulemuspalk süsteemi järgi. Vähem on levinud ainult põhipalga maksmine. Mõned ettevõtted kasutavad FIE või alltöövõttu. Üksikutes firmades makstakse töötajatele tükitöö alusel või projektipõhiselt. Lisaks on märgitud tunnipalka. Ühes ettevõttes võib olla kasutusel ka mitu erinevat palgasüsteemi.

Turismisektoris töötavate inimeste põhipalgaga kaasnevate soodustustena toovad ettevõtjad kõige enam välja koolitusi ja firma üritusi. Järgnevalt mainitakse mobiiltelefone, lisapuhkusi ja ületunnitasu. Lisaks on soodustustena välja toodud lisatasud aktiivsel hooajal, tasuta reisid, % käibelt, õppelaenu tasumine ning ühekordsed toetused.

TÄIENDAV INFO

Piirkondlikult on loodud Põhja-Eestis kolm, Lääne-Eestis kolm ja Lõuna-Eestis üheksa maakondlikku turismiorganisatsiooni. Lõuna-Eestis ühendab kuue maakonna maavalitsusi, kohalikke omavalitsusi ja ettevõtjaid sihtasutus Lõuna-Eesti Turism.

Eesti Turismifirmade Liit
www.etfl.ee 
E-post: info@etfl.ee
Pärnu mnt. 20 Tallinn 10141
Tel631 3013
Fax 641 1426

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 7. 03. 2008. 01:31

Time: 0.0734439 s.