et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Kindlustustöötajad

Kool.ee-haridusportaal :: Kindlustustöötajad Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKindlustustöötajad,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Kindlustustöötajad

OLULISED MOMENDID

 • Kindlustus on riskide juhtimise vorm, mida kasutatakse ettevaatusabinõuna rahaliste kaotuste riski vastu
 • Kindlustustöötaja peab oskama süveneda kliendi olukorda ja pakkuma talle tema olukorrast lähtuvat parimat lahendust
 • Hea suhtlemisoskus on kindlustusalal töötaja tähtsamaid eeldusi edukaks tööga toimetulekuks.

TÖÖ ISELOOM

Kindlustus pakub eraisikutele ja ettevõtetele rahalist kaitset ootamatute sündmuste puhul ehk maandab riske. Kindlustusselts on ettevõte, mis loob kindlustusvõtjate (firma või üksikisik, kes soovib end kaitsta mingi riski eest) maksetest fondi, millest hüvitatakse kindlustusvõtjale tekkinud kahjud. Kindlustuse objekti järgi jagatakse kindlustusseltsid elu- ja kahjukindlustusseltsideks. Ettevõtteid, mis vahendavad kindlustusseltside teenuseid, nimetatakse kindlustusmaakleriteks.

Tänapäeval on kasutusel palju erinevaid kindlustusliike: varakindlustus, õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus, liikluskindlustus, transporditavate kaupade kindlustus, reisikindlustus, rahalise kaotuse kindlustus jne.

Kaasajal on võimalik lihtsamat kindlustuslepingut sõlmida ka elektrooniliste kanalite kaudu (nn E-büroo), kus lepingu sõlmija täidab ise avalduse internetis ja saab valmis kindlustuslepingu oma arvutisse salvestada ning välja printida.

Kutsealal võib eristada erinevaid ameteid:

 • kindlustusagent
 • kindlustuse klienditeenindaja
 • kahjukäsitleja
 • kindlustusmaakler
 • kindlustuse müügiesindaja
 • kindlustuse müügispetsialist
 • kindlustuse müügiassistent
 • kindlustuse müügikonsultant
 • kindlustuse kliendihaldur
 • riskijuht/ tootejuht/ riskihindaja/ riskiinsener/ underwriter

Kindlustuse müügitöötaja tegeleb kindlustustoodete müümisega. Kindlustuse müügitöötaja ametinimetused võivad olla järgmised: kindlustusagent, kindlustuse klienditeenindaja, kindlustuse müügiesindaja, kindlustuse müügispetsialist, kindlustuse müügiassistent, kindlustuse müügikonsultant, vm.

Kindlustuse müügitöötaja enamlevinud tööülesanded on:

 • kindlustustoodet osta või kindlustusvõimalustega tutvuda soovivate kliente leidmine ja teenindamine
 • kindlustustoodete tutvustamine ja soovitamine, klientide konsulteerimine
 • kindlustuskaitset vajavatele isikutele kindlustusandja poolt pakutavate kindlustustoodete müümine
 • osalemine kindlustuslepingute haldamisel ja täitmisel
 • avalduste vastuvõtmine, pakkumiste edastamine
 • klientidega lepingute sõlmimise korraldamine
 • kliendisuhete hoidmine, arendamine, haldamine
 • kindlustusriskide hindamine ja kaardistamine

Lähtuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest võivad tööülesanded mõningal määral varieeruda.

Kindlustusagent - Enamik inimesi puutub kindlustusettevõttega esimest korda kokku kindlustusagendi kaudu. Kindlustusagent aitab üksikisikutel, perekondadel ja ettevõtetel valida sellist kindlus-tuslepingut, mis pakub võimalikult head kaitset nende elule, tervisele ja varale. Kindlustusagent esindab kindlustusfirmat ja tema tööks ongi kindlustuslepingute sõlmimine klientidega. Mõneti sarnaneb kindlustusagendi töö müügiesindaja ametile.

Kindlustusagendi põhilised tegevused on:

 • Uute klientide otsimine. Osa klientidest pöördub kindlustusfirma poole ise, osa kliente leitakse telefonimüügi ja isiklike kontaktide kaudu.
 • vajaliku informatsiooni hankimine klientide olukorra kohta sobiva kindlustusliigi ja -tingimuste leidmiseks
 • Kindlustustoodete tutvustamine ja soovitamine, klientide konsulteerimine
 • Klientidega läbirääkimiste pidamine otsustamaks riski vormi ja määra üle, mille puhuks kindlustatakse, kindlustussumma suuruse ja maksutingimuste üle
 • Võimalike kindlustusobjektide ülevaatamine (maja, auto, tootmishooned jne)
 • Kindlustusriskide hindamine ja kaardistamine
 • Müügipakkumise tegemine ja kindlustuslepingu sõlmimine
 • Kindlustuslepingute uuendamine

Kui klient ise pöördub kindlustusfirma poole sooviga sõlmida kindlustusleping, tutvub kindlustusagent esmalt kliendi taustaga. Järgnevalt vaatab ta üle kindlustusobjekti ja vastastikuste läbirääkimiste tulemusena vormistab kindlustuslepingu, täites samas ka riskiküsimustiku. Kindlustusagent tegeleb ka juba sõlmitud lepingute ülevaatamise ja pikendamisega.

Kindlustuse klienditeenindaja - Kindlustuse klienditeenindaja on kontoritöötaja, kes töötab kindlustustooteid müüvas või vahendavas ettevõttes. Kindlustuse teenindaja teenindab kindlustustoodet osta või kind-lustusvõimalustega tutvuda soovivaid kliente. Kindlustuse müügitöötaja, kes töötab klien-diteenindajana, on kontoritöötaja. Klienditeenindaja tööaeg on fikseeritud, ta teenindab kontorisse tulnud kliente.

Kindlustuse teenindaja võtab oma töökohal vastu tellimusi (pakkumisi) ning sõlmib klientidega lepinguid talle antud volituste piires ja/või edastab need vastavale pädevale müügiüksusele. Klienditeenindaja tegutseb talle antud pädevuse piires iseseisvalt. Tema tööprotsess on suhteliselt lihtne ja üksikasjalikult kirjeldatud ning tal tuleb juhinduda standardsetest instruktsioonidest.

Kahjukäsitleja töö sisuks on kahjujuhtumi analüüs ning hüvitamise kohustuse väljaselgitamine. Kahjukäsitleja enamlevinud tööülesanded on järgmised:

 • kahjujuhtumi asjaolude väljaselgitamine
 • kindlustusobjekti vahetu ülevaatamine/kontakteerumine kindlustatuga
 • kahjujuhtumi analüüs
 • hinnangu andmine kahjujuhtumile seoses kindlustustingimuste ja kehtivate seadustega
 • kindlustustingimustele vastava hüvitamise kohustuse väljaselgitamine
 • klientidega suhtlemine, nende nõustamine, kahjujuhtumitega seonduvate protseduurireeglite selgitamine.

Lähtuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest võivad tööülesanded mõningal määral varieeruda.

Kahjukäsitleja tööd iseloomustab operatiivne tegutsemine, ta peab suutma olemasolevat ja lisanduvat informatsiooni süstematiseerida ja analüüsida. Kahjukäsitleja kasutab vajadusel spetsialistide ja ekspertide abi. Kahjukäsitleja on vastava kindlustusvaldkonna spetsialist, kes tunneb väga hästi kindlustustingimusi ning oskab töötada juriidiliste tekstidega. Sõltuvalt kindlusvaldkonnast võib kahjukäsitleja töö olla liikuva iseloomuga.

Kindlustuse kliendihaldur tegeleb kindlustusseltsi uute kindlustuslepingute töötlemise ning olemasoleva kliendibaasi haldamisega.Kindlustuse kliendihalduri enamlevinud tööülesanded on:

 • uute kindlustusavalduste sisestamine andmebaasi, kliendi andmete kontroll ja uuendamine
 • arvete, poliiside ja muude kindlustusdokumentide väljastamine
 • lepinguid omavate klientide teenindamine (nt lepingusse muudatuste tegemine, katkestamisavalduste töötlemine)
 • kliendimaksete laekumise jälgimine ja võlgnikega kontakteerumine
 • vajaliku aruandluse ja informatsiooni edastamine teistele üksustele
 • klientidelt tagasiside kogumine ning selle alusel ettepanekute tegemine
 • kindlustuskaitset vajavatele isikutele kindlustaja poolt pakutavate kindlustustoodete müümine

Lähtuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest võivad tööülesanded mõningal määral varieeruda.

Kahjukindlustuse toote- ja riskijuht tegeleb kindlustusturul konkurentsivõimeliste kind-lustustoodete väljatöötamise ja kindlustusriskide hindamisega. Sõltuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest on riskide hindamise ja toote arendamisega tegelevate inimeste ameti-nimetused järgmised: riskijuht, tootejuht, riskihindaja, riskiinsener, underwriter vm. Kahjukindlustuse toote- ja riskijuht on vastava kindlustusvaldkonna spetsialist.

Kindlustustoote arendamisega seotud tööülesanded on järgmised:

 • kindlustustoote lähteülesande koostamine
 • osalemine kindlustustoote väljatöötamisel
 • kindlustustingimuste arendamine ja täiustamine
 • kindlustusmaksete põhimõtete väljatöötamine
 • riskihindamise standardiseerimine ja riskide kirjeldamine
 • edasikindlustust vajavate riskide vahendamine edasikindlustajale
 • kindlustusalane koolitamine ja nõustamine
 • müügitöötajate poolt tehtud lepingute kontroll
 • kahjude analüüs
 • oma tootevaldkonna jälgimine turul

Riskide hindamisega seotud tööülesanded on järgmised:

 • riskide hindamine ja riskitegurite analüüs, sealhulgas vajadusel objekti vahetu ülevaatamine
 • kindlustuslepingute kooskõlastamine
 • müügipersonali konsulteerimine kindlustuspakkumiste ja lepingute koostamisel
 • standardtingimustest erinevate tingimuste koostamine

Lähtuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest võivad tööülesanded mõningal määral varieeruda.

Kindlustuse müügijuht juhib kindlustustooteid müüva ettevõtte müügiüksuse tööd. Kooskõlas ettevõtte strateegiaga ja koostöös teiste struktuuriüksuste ja ettevõtte juhtidega kavandab, juhib ja koordineerib kindlustuse müügijuhtkindlustustoodete müügitegevust.

Kindlustuse müügijuhi enamlevinud tööülesanded on:

 • igapäevase müügitegevuse kavandamine ja juhtimine
 • ressursside efektiivse kasutamise ning müügi- ja teenindusnormide täitmise tagamine
 • arvestus, kulutuste kontroll ja aruandlus ning selle korraldamine ja kontrollimine
 • töö- ja juhtimismeetodite kehtestamine ja suunamine
 • personali valiku ja väljaõppe koordineerimine
 • oma haldusalas oleva müügipersonali töö juhtimine, kontrollimine ja analüüs
 • süsteemne kliendiprogrammide arendamine, kliendihoidmine (koostöösteiste üksusega)
 • oma struktuuriüksuse esindamine suhetes ettevõtte teiste üksustega või väljaspool ettevõtet
 • osalemine tootearenduse ning uue toote turuletoomise protsessis
 • suhete arendamine ja hoidmine koostööpartneritega, sh kindlustuse vahendajad

Lähtuvalt kindlustusseltsi töökorraldusest võivad tööülesanded mõningal määral varieeruda.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Kindlustusagent

Kindlustusagent töötab 8-tunniste tööpäevadega 5 päeva nädalas. Siiski tuleb ta vastu klientidele, kes soovivad läbirääkimisi pidada ja lepinguid sõlmida näiteks õhtusel ajal või nädalavahetusel. Umbes pool kindlustusagendi tööajast kulub dokumentide vormistamisele ja kliendi tausta uurimisele, teine pool aga uute klientide leidmiseks ja nendega suhtlemisele. Niisiis tuleb kindlustusagendil teha nii paberitööd kui ka suhelda inimestega. Kindlustusagendi sissetulek sõltub tavaliselt sõlmitud kindlustuslepingute arvust ja väärtusest, seepärast saab ta ise valida oma töötempot ja efektiivseid töövõtteid.

Kindlustuse teenindaja tööaeg sõltub konkreetse kindlustusettevõtte kontorite lahti-olekuaegadest Mõnikord töötatakse töögraafiku alusel, mis eeldab töötamist ka puhke-päevadel ja riiklikel pühadel. Tema töö on seotud pikaajalise istumise ja/või seismise ning tegevuste kiire vaheldumisega. Tööga kaasneb materiaalne vastutus.

Kahjukäsitleja tööaeg ja töökoht ei ole reeglina täpselt määratletav. Kahjukäsitleja võib töötada töögraafiku alusel või omal äranägemisel vabalt valitud ajal, mis mõlemal juhul eeldab töötamist ka õhtusel ja öisel ajal ning puhkepäevadel ja vajadusel ka riiklikel pühadel. Tema töö on seotud võimalikust kindlustusjuhtumist teadasaamise faktiga ning tegevuste vaheldumisega. Töö võib toimuda nii käsitleja kindlas tööruumis, kliendi juures, kindlustusjuhtumi toimumise kohas.

Kahjukäsitleja tegutseb iseseisvalt või grupis, sealhulgas töögrupi juhina. Oma töös kasutab ta spetsialistide ja ekspertide abi. Käsitleja töö eeldab kutsumust teostada uurimistööd, selgitada välja asjade olemust, leida probleemidele lahendusi. Vajalik on orienteeritus tulemuslikkusele ja õigluse saavutamisele.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Kindlustusagent

Kindlustusagendil peaks olema vähemalt keskharidus. Erialane lisaväljaõpe omandatakse tavaliselt kohapeal. Kindlustusagendil tuleb tunda kindlustustooteid, mida ta klientidele pakub, ning ta peab oskama neid ka tavainimesena lihtsalt ja arusaadavalt ära seletada. Üldised teadmised kindlustuse põhimõtetest, erinevatest kindlustusliikidest, turul pakutavatest kindlustustoodeteston igapäevatöös vajalikud. Vajalikud on teadmised õigusaktidest – vastavate seaduste, andmekaitse ja konfidentsiaalsuse põhinõuete tundmine. Võõrkeeleoskus, eriti eesti ja vene keele ladus valdamine on sama oluline kui hea suhtlemisoskuski. Tunda tuleb müügitöö ja klienditeeninduse põhimõtteid, osata pidada läbirääkimisi. Kindlustus-agendil tuleb kokku puutuda paljude erinevateinimestega ja selgitada neile kindlustusteenuste vajalikkust ja otstarvet. Edukas kindlustusagent on hea pingetaluvusega, korrektne, täpne, selge eneseväljendusega, avatud, sõbralik, usaldusväärne. Ta peab olema analüüsivõimeline, valmis kogu aeg juurde õppima ning oskama planeerida oma tegevust.

Kindlustuse teenindaja

Klienditeenindaja töö eeldab soovi ja valmisolekut kliendiga suhelda, samuti aktiivsust, distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet ning oskust oma tegevust ja aega planeerida. Ta peab olema iseseisev ja kehtestav, et tulla toime erinevates, kiirelt vahelduvates teenindussituatsioonides.

Töös klientidega on vaja head suhtlemis-, esinemis- ja veenmisoskust, taktitunnet, sõbra-likkust ning viisakat käitumist. Klienditeenindaja töö eeldab head tervist, meeldivat ja korrektset välimust ning positiivset meelelaadi ja ellusuhtumist. Eeldatav on keskharidus ning kindlustusalane koolitus ja vähemalt kuuekuuline dokumentaalselt tõestatud edukas töökogemus kindlustustoodete müügi valdkonnas.

Kahjukäsitleja

Töö eeldab loogilist mõtlemist ning head üldistus- ja analüüsivõimet. Samuti otsustus- ja vastutusvõimet; organiseerimis- ja kavandamisoskust; täpsust ja distsiplineeritust ning oskust oma tegevust ja aega planeerida ning teisi juhtida ja nõustada. Töös on vaja head suhtlemis-, esinemis- ja veenmisoskust, taktitunnet, sõbralikkust ning viisakat käitumist. Oluline on hea suuline ja kirjalik väljendusoskus, kiire taip ja hea mälu. Lisaks kutse- ja erialastele teadmistele ja oskustele on vajalikud juhtimisalased oskused, teadmised ja hoiakud. Kindlustusjuhtumite käsitleja peab olema iseseisev ja kehtestav, et tulla toime erinevates situatsioonides. Vajalik on võime toime tulla ja töötada erinevate inimestega. Töös sisalduvad erinevad tegevused nõuavad kiiret ja paindlikku tegutsemist. Eeldatakse toimetulekut keerukate ja vahelduvate tööülesannetega muutuvates olukordades ning valmisolekut personaalseks vastutuseks nii enda kui teiste töö ja ressursside jagamise eest. Kindlustusjuhtumite käsitleja töö sujumisele aitab kaasa korrektne välimus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning positiivne meelelaad ja positiivne ellusuhtumine, samuti juhtimisoskuste olemasolu. Tööga kaasneb materiaalne vastutus.

Kahjukindlustuse riski- ja tootejuht

Kutsealal töötamine nõuab loogilist mõtlemist ning üldistus- ja analüüsivõimet. Oluline on võime eristada ebaolulist olulisest ning objektiivsus hinnangute andmisel ja otsuste tegemisel. Väga tähtis on hea suhtlemisoskus, taktitunne, empaatiavõime, kannatlikkus ning viisakas käitumine. Töö eeldab iseseisvust, otsustus- ja vastutusvõimet, organiseerimisoskust,täpsust ja distsiplineeritust ning oskust oma tegevust ja aega planeerida.

Kindlustuse kliendihaldur

Kindlustuse kliendihalduri töö eeldab soovi ja valmisolekut kliendiga suhelda, samuti aktiivsust, distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet ning oskust oma tegevust ja aega planeerida. Ta peab olema iseseisev ja kehtestav, et tulla toime erinevates, kiirelt vahel-duvates teenindussituatsioonides. Töös klientidega on vaja head suhtlemis-, esinemis- ja veenmisoskust, taktitunnet, sõbralikkust, stressitaluvust ning viisakat käitumist. Oluline on hea kirjalik ja suuline väljendusoskus. Kliendihalduri töö eeldab head tervist, meeldivat ja korrektset välimust ning positiivset ja abivalmis suhtumist klientidesse.

Kindlustuse müügijuht

Kutsealal töötamine nõuab loogilist mõtlemist ning üldistus- ja analüüsivõimet. Oluline on võime eristada ebaolulist olulisest ning objektiivsus hinnangute andmisel ja otsuste tegemisel. Väga tähtis on hea suhtlemisoskus, taktitunne, empaatiavõime, kannatlikkus ning viisakas käitumine. Töö eeldab iseseisvust, otsustus- ja vastutusvõimet, organiseerimisoskust,täpsust ja distsiplineeritust ning oskust oma tegevust ja aega planeerida. Kindlustuse müügijuht peab väga hästi tundma nii müügitööd kui ka pakutavaid kindlustustooteid ning omama juhtimisoskusi.

Kindlustusvaldkonna töötajatele on kinnitatud järgmised kutsestandardid:

 • Kindlustuse müügitöötaja III
 • Kindlustuse müügijuht IV
 • Kindlustuse kliendihaldur III
 • Kahjukindlustuse toote ja riskijuht IV
 • Kahjukäsitleja IV

Kutset omistavaks organiks on Eesti Kindlustusseltside Liit vt. http://www.eksl.ee/index.php

TÖÖVÄLJAVAATED

Eestis tegutseb 2006.a. augustikuu seisuga 12 kindlustusettevõtet või fondi (vt. Eesti Kindlustusseltside Liidu liikmed). Kindlustusettevõtetel on kontorid erinevates Eesti linnades.

Kindlustusselts

Märkused

ERGO Elukindlustuse AS

37 kontorit üle Eesti

ERGO Kindlustuse AS

AS Hansa Elukindlustus

Suuremad Hansapanga kontorid

AS Inges Kindlustus

Enam kui 100 kindlustusvahendajat üle Eesti

QBE Kindlustuse Eesti AS

11 esindust üle Eesti

Salva Kindlustuse AS

23 esindust üle Eesti

AS Sampo Elukindlustus

Sampo panga kontorid: 11 kontorit Tallinnas, 3 Tartus, 1 Pärnus, Narvas, Jõhvis, Rakveres

AS If Eesti Kindlustus

Suurima turuosaga. Bürood kõigis maakondades

Seesam Elukindlustuse AS

Müügiosakonnad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Viljandis

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS

SEB Ühispanga Elukindlustus

Laenunõustajad töötavad 45 pangakontoris üle Eesti

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Lepinguid sõlmivad erinevad kindlustusseltsid

Personali otsides nõuavad kindlustusega tegelevad ettevõted üldjuhul keskeri- või kõrg-haridust, kandideerimisel tuleb kasuks eelnev müügikogemus. Need kindlustustöötajad, kelle töö on seotud ühest paigast teise liikumisega, peaksid omama autojuhilube.

Kindlustusteenuseid vahendavad samuti äriühingutena registreeritud kindlustusmaaklerite ettevõtted, kes otsivad klientide jaoks soodsaima pakkumise, selgitavad välja kindlustata-vate riskid, vahendavad kindlustuslepingute sõlmimist.

Kindlustusvaldkond on endiselt perspektiivikas ning kiirelt arenev ja kindlustusseltsid atraktiivsed tööandjad. Lähiperspektiivis suureneb vajadus vahetult müügi ja klien-diteenindusega tegelevate töötajate järele, kuna tihenevas konkurentsis on oluline muutuda veelgi kliendikesksemaks ja avada uusi büroosid. Lähiaastate jooksul on suuremat arengut ette näha kindlasti ka IT-vallas, kuna protsesse lihtsustatakse ning aina enam on kindlustuse põhiteenused klientidele kättesaadavad Interneti vahendusel.

Karjäärivõimalused on head nii seltsisiseselt kui kindlasti ka kutseala sees kogu finants-vahendussektoris, kuna kvaliteetsed koolitused võimaldavad töötajatel olla hinnatud ja konkurentsivõimelised tööjõuturul. Seltsi siseselt on karjäärivõimalused väga head. Vaba ametikoha tekkimisel korraldatakse sageli konkurss kindlustusseltsi sees ja nii on võimalik näiteks klienditeenindajal liikuda müügiagendi või müügijuhi ametikohale vmt. Kindlasti on kindlustuse spetsiifika ja keerukuse tõttu kandideerimisel eeliseks põhjalikud teadmised ning kogemused.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Kindlustuse teenindaja 

Eeldatav on keskharidus ning kindlustusalane koolitus ja vähemalt kuuekuuline dokumentaalselt tõestatud edukas töökogemus kindlustustoodete müügi valdkonnas.

Kahjukäsitleja

Kindlustusjuhtumite käsitleja töö eeldab kõrgharidust, väga head juriidilist haritust ning kindlustusala ja käsitletavate kindlustuslepingute tingimuste head tundmist.

Tallinna Majanduskoolis saab omandada kindlustusalaseid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi panganduse erialal. Õpe kestab 3,5 aastat päevase õppena ning annab rakenduskõrghariduse.

Erialal õpetatakse üld- ja majandusaineid, seadlusandlust, asjaajamist ja dokumenditööd, võõrkeeli, infotöötlust, finantsraamatupidamist, rahandust, pangandust, kindlustuse põhi-mõtteid jne.

Ühe kolmandiku kogu õppeajast moodustavad praktikad.

Tartu Ülikooli matemaatika ja informaatikateaduskonnas on võimalik teostada magistri õpinguid finants- ja kindlustusmatemaatika erialal. Õppimaasumise eelduseks on bakalaureuse kraad või sellele vastav haridustase, mis sisaldab vähemalt 10 AP mahus matemaatilisi aineid, 6 AP mahus informaatikaaineid ja 8 AP mahus statistikaaineid. Õppe lõpetanud saavad annab loodusteaduse (finants- ja kindlustusmatemaatika) magistri kraadi.

Erialal toimub spetsialistide ettevalmistamine finantssfääri (sh panganduse ja kindlustuse) jaoks, kes valdavad riskide hindamise ja maandamise kvantitatiivseid meetodeid. Õpingute käigus omandatakse olulisemad finants- ja kindlustusmatemaatika mudelid ja meetodid ning rakendatakse neid praktiliste ülesannete lahendamisel.

Finants- ja kindlustusmatemaatika magistri õppekavast modustavad suure osa kohustuslikud matemaatilised ained (16,5 AP) ja majandusalased ained (12 AP). Samuti õpitakse õigekeelsust ja väljendusoskust ning tehakse 20 AP ulatuses läbi erialane praktika. Magistrikraadi saamiseks tuleb teha kutseeksam ja kaitsta magistritöö.

Täiendkoolitust kindlustuses pakub näiteks Tartu Ülikooli Avatud Ülikool e-õppe vormis.

Suurem osa koolitustest toimuvad kindlustusseltsides sisekoolitustena. Sisekoolituste raames koolitatakse ka oma partnereid.

Kindlustustöötajana tööleasumiseks tuleks koolinoorel pöörata enam tähelepanu mate-maatikale, eesti keelele, võõrkeeltele, psühholoogiale, valikainetestmajandusele. Kasuliku kogemuse annab osalemine ürituste, kampaaniate läbiviimisel ja/või korraldamisel. Samuti näiteks osalemine väitlusklubis või teistes klubilistes liikumistes, mis arendavad suhtlusoskust.

LÄHEDASED AMETID

Töötajad, kes müüvad finantstooteid või –teenuseid, kaasa arvatud kinnisvaramaaklerid, börsimaaklerid, finantsanalüütikud, personaalsed finantsnõustajad, finantsjuhid.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Kuna kindlustus kuulub finantsvahenduse valdkonda, on ka palgad vabariigi keskmisest kõrgemad. Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2006.a. II kvartalis vabariigis 9531 krooni, finantsvahenduses oli see aga 15633 krooni.

Sõltuvalt kindlustusseltsist võivad palgad varieeruda. Palga suurust mõjutab piirkond, kus kindlustusselts tegutseb, firma suurusest ja vastutuse, kohustuste hulgast, aga ka müüdud kindlustuslepingute hulgast.

Nö backoffice töötajatele makstakse reeglina põhipalka, millele võib lisanduda aastaboonuse maksmine sõltuvalt töökoha profiilist. Töötajatele, kes on seotud müügitulemusega, makstakse reeglina põhipalka, millele lisandub müügitulemusest sõltuv tulemuspalk.

Kuna finantsvahenduse palgad on püsinud pikka aega esikohal, on viimase paari aasta jooksul teiste valdkondade palgad kasvanud finantssektori omadest kiiremini. Samas prognoositakse lähiajaks kindlustussektoris pigem keskmisest kiiremat palgatõusu, kuna kindlustus- ja müügispetsialistide puudus süveneb.

Lisasoodustustest kaasneb ametiautoreeglina neil töökohtadel, kus seda nõuab töökoha iseloom (näiteks kindlustusobjektide külastamine). Samuti kompenseeritakse mobiiltelefoni kulud. Kompenseerimise määr sõltub konkreetsest tööandjast ja tehtavast tööst.

Puhkuse kestab seadusest lähtuvalt 28 kalendripäeva, millele võidakse lisada teatud hulk lisapäevi, mis sõltuvad tööstaa˛ist.

TÄIENDAV INFO

Eesti Kindlustusseltside Liit www.eksl.ee

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusseltse ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. Liidu eesmärgiks on esindada oma liikmete ühiseid huve kindlustussektori ning laiemalt ka riigi sotsiaalse ja majanduskeskkonna edendamisel ja kujundamisel. Eesti Kindlustusseltside Liit on Euroopa kindlustusföderatsiooni  Comité Européen des Assurances (CEA)  liige ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige.

Kiriku 6,10130 Tallinn
Tel. 6201 903
E-post: info@eksl.ee
Eesti Kindlustusmaaklerite Liit MTÜ  www.ekml.ee

Liidu põhieesmärgiks on korraldada Eesti Vabariigis registreeritud äriühingutena tegutsevate kindlustusmaaklerite koostööd, esindada ning kaitsta oma liikmete ühiseid huve ning teha toiminguid kindlustusmaaklerlusele soodsaima ning rahvusvahelistele normidele vastava ärikeskkonna tekkeks.

Kiriku 6, 10130 Tallinn
tel: 372 613 15 25
e-mail: info@ekml.ee

Kutseala hõive

KINDLUSTUSTÖÖTAJAD

Eestis tegutseb 2006.a. augustikuu seisuga 12 kindlustusettevõtet või fondi (vt. Eesti Kindlustusseltside Liidu liikmed). Kindlustusettevõtetel on kontorid erinevates Eesti linnades.

Kindlustusselts

Märkused

ERGO Elukindlustuse AS

37 kontorit üle Eesti

ERGO Kindlustuse AS

AS Hansa Elukindlustus

Suuremad Hansapanga kontorid

AS Inges Kindlustus

Enam kui 100 kindlustusvahendajat üle Eesti

QBE Kindlustuse Eesti AS

11 esindust üle Eesti

Salva Kindlustuse AS

23 esindust üle Eesti

AS Sampo Elukindlustus

Sampo panga kontorid: 11 kontorit Tallinnas, 3 Tartus, 1 Pärnus, Narvas, Jõhvis, Rakveres

AS If Eesti Kindlustus

Suurima turuosaga. Bürood kõigis maakondades

Seesam Elukindlustuse AS

Müügiosakonnad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Viljandis

Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS

SEB Ühispanga Elukindlustus

Laenunõustajad töötavad 45 pangakontoris üle Eesti

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Lepinguid sõlmivad erinevad kindlustusseltsid

Kindlustussektoris töötab 2006.a. seisuga ligemale 2000 inimest.

Kindlustusmaaklerluse ettevõtteid (Eesti Kindlustusmaaklerite Liidu liikmeid) on 15 (august 2006 seisuga).

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Kindlustusagendid (ISCO 3412) (kindlustusagent, kindlustusmaakler)

Kindlustusametnik (statistika- ja rahandus- ametnikud ISCO 4122)

73

1

43

0

66

4

2005

Kindlustusagendid (ISCO 3412) (kindlustusagent, kindlustusmaakler)

Kindlustusametnik (statistika- ja rahandus- ametnikud ISCO 4122)

41

0

28

2

54

3

2006 jaan.-juuli

Kindlustusagendid (ISCO 3412) (kindlustusagent, kindlustusmaakler)

Kindlustusametnik (statistika- ja rahandus- ametnikud ISCO 4122)

31

0

13

2

36

1

* väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 7. 03. 2008. 00:55

Time: 0.0808718 s.