et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Ventilatsioonilukksepp

Kool.ee-haridusportaal :: Ventilatsioonilukksepp Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeVentilatsioonilukksepp,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Keskkonnatehnika- ja ventilatsioonilukksepad

OLULISED MOMENDID

  • Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad tegelevad hoonete torustike- ja tehno-süsteemidega
  • Heade oskustega töötaja leiab alati tööd
  • Töö on hästi tasustatud

TÖÖ ISELOOM

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad on ehitusala töötajad, kes tegelevad hoonetes paiknevate torustike ja torustike süsteemidega.

Keskkonnatehnika lukksepad (endine ametinimi sanitaartehnik/torulukksepp) paigaldavad, hooldavad, reguleerivad, remondivad ja demonteerivad ehitiste kütte, vee- ja kanali-satsioonitorustikke ning –seadmeid.

Nende põhilised tööülesanded on:

  • torude, ühenduste, armatuuri, drenaaziseadmete, küttesüsteemide, veevarustuse- ja kanalisatsiooni torustike lõikamine, ühendamine, keermelõikamine, painutamine, montee-rimine, isoleerimine, paigaldamine ja hooldamine;
  • torude paigaldamine kaevikutesse, kanalisatsiooni-, drenaazi-, vee- või muude võrkude ehitamisel.

Keskkonnatehnika lukksepad võivad spetsialiseeruda torude monteerijaks, torude paigaldajaks, torulukksepaks.

Ventilatsioonilukksepad paigaldavad, hooldavad, reguleerivad, remondivad hoonete ventilatsiooniseadmeid ja –süsteeme. Nende põhilisteks tööülesanneteks on ventilatsioonitorustike lõikamine, ühendamine, monteerimine, isoleerimine, katsetamine ja hooldamine ning lihtsa-mate ventilatsioonisüsteemide häälestamine.

Ventilatsioonilukksepp võib spetsialiseeruda ventilatsioonisüsteemide paigaldamisele, venti-latsioonitorustike valmistamisele, õhuvoolu mõõtmisele ja reguleerimisele või venti-latsioonisüsteemide puhastamisele.

Keskkonna- ja ventilatsioonilukkseppade töö on vaheldusrikas - vahelduvad tööobjektid ja koostööpartnerid. Igal tööobjektil on oma spetsiifika ja tihti tuleb koostöös leiutada ka uusi lahendusi, kuidas torustike süsteem ehitises paremini funktsioneeriks.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid – tööaeg

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad töötavad erinevatel objektidel. Uusehitistel peavad nad ehitusjooniste järgi paigaldama kõik vajalikud torustikud, vanemates hoonetes on põhitööks enamasti torustike ümbervahetamine või parandamine ja hooldus. Töö nõuab füüsilist osavust ja sitkust. Sageli tuleb torusid paigaldada raskesti ligipääsevatesse kohta-desse ning seepärast töötavad paljud keskkonnalukksepad kahekesi paaris. Nad tõstavad koos raskeid torusid, ulatavad paarilisele kätte vajalikud tööriistad jne. Töö sobib rohkem meestele.

Töötatakse nii sise- kui välisruumis, sest teatud torustiku- ja drenaazitööd tuleb teha ka välitingimustes. Arvestama peab seda, et töökeskkond ei ole alati kõige puhtam.

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad kannavad tööl tööriietust ja kindaid. Mõnede tööoperatsioonide (keevitamine, müüri lõhkumine) puhul on vajalik kaitsemask. Väga tähtis on jälgida ohutusnõudeid.

Kasutatakse erinevaid tööriistu alates lihtsamatest – torutangidest, torupainutajast ja keevi-tusaparaadist ning lõpetades keerulistemate mõõteriistadega, millega kontrollitakse süsteemi töökindlust, kuna lekkivad torud ohustavad nii ehitisi kui inimeste tervist. Torud ja ühen-dusvahendid on erinevatest materjalidest (näiteks vask-, plastiktorud) ja sellega seoses on kasutusel ka erinevad töövõtted ja -riistad.

Ametlik tööaeg on tavaliselt kella 8-17. Mõnedes ettevõtetes on töö vahetustega ja ööpäeva-ringne. Ööpäevaringne vahetus on firmades, mis tegelevad valve ja avariiliste olukordade likvideerimisega.

KUTSENÕUDED JA –EELDUSED

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepadteevad keerulist ja vastutusrikast tööd, mis nõuab mitmekülgseid teadmisiehituse valdkonnast.

Torustiku paigaldamiseks on vaja osata lugeda ehitusjooniseid ja teha ehitusmõõtmisi, tunda ehitusmaterjale ning erinevate tööriistade ohutut kasutamist. Algteadmised majandusest ja tööõigusest aitavad paremini oma tööd planeerida. Suuremate tehnosüsteemide paigalduseks on vajalik troppimisoskus. Soovitav on keevitamise ja isolatsioonipaigaldamise oskus. Kasuks tuleb ka suhtlemisoskus, sest koostööd tuleb teha nii klientide kui ehitajatega. Vajalik on erialase eesti keele tundmine.

Keskkonnatehnika lukksepa töö nõuab veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide, kütte-süsteemide, soojustehnika paigalduse, remondi ja hoolduse tundmist. Mõned kesk-konnatehnika lukksepad on spetsialiseerinud põllumajanduse ning niisutussüsteemidega seotud torustike paigaldusele ja hooldusele, mistöttu nad omavad põhjalikumaid teadmisi sellest valdkonnast.

Ventilatsioonilukksepa töö nõuab ventilatsioonisüsteemide ja -tehnika paigalduse, hoolduse tundmist. Selleks on vaja teadmisi soojusõpetusest, aerodünaamikast ja akustikast. Oluline on tunda terviskaitse nõudeid (www.tervisekaitse.ee), sest ventilatsioonisüsteem kindlustab sise-ruumi õhu, mis peab vastama normatiividele.

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppadel peab olema hea ruumiline kujutlusvõime, visuaalne mälu ja loogiline mõtlemine. Olulised isikuomadused on teenindusvalmidus, otsustus- ja vastutusvõime - töös tuleb sageli ette olukordi, kus peab otsustavalt kiirelt reageerima ja olema paindlik tööprotsessi muutustele. Uued materjalid ja töövahendid nõuavad pidevat enesearendust ja õpivõimet. Elukutse nõuab ka normaalset füüsilist tervist ja head nägemist.

Keskkonna- ja ventilatsioonilukkseppade kutsenõuded on kutsestandardites

Kutsekvalifikatsiooni omistav organ on Eesti Ehitusettevõtjate Liit www.eeel.ee

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Keskkonnatehnika lukksepaks saab õppida kutsekoolides: Rakvere Kutsekeskkoolis, Tallinna Kopli Ametikoolis, Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis ja Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis keskkonnatehnika lukksepa erialal. Õppeaeg põhikooli baasil kestab 3 aastat keskkooli baasil 2 aastat. 3 aastane õppeaeg on ette nähtud ka põhiharidust mitteomavatele õpilastele.

Õppekavades sisalduvad õppeained nagu ehituse alused, materjaliõpetus, ehitus-mõõdis-tamine, ehitiste konstruktsioonid, tehniline ehitusjoonestamine, ehitustööde tehnoloogia, keskkonnatehnika materjalid, keevitustööd, soojustehnika ja soojavarustuse alused, küttesüsteemide paigaldamine ja remont, sanitaartehniliste seadmete paigaldamine ja remont, veevarustussüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, ventilatsioonitööd, soojusvarustuse seadmed, gaasiseadmed ja nende hooldus, viimistlustööd.

Keskkonnatehnikuks saab õppida ka kutsekeskkoolides üldehituse õppekava raames. Üldehituseriala õpitakse Tallinna Ehituskoolis, Narva Kutseõppe-keskuses, Kuressaare Ametikoolis, Haapsalu Kutsehariduskeskuses, Paide Kutsekeskkoolis, Tartu Kutse-hariduskeskuses.

Ventilatsioonilukksepad omandavad eriala kutsekeskkoolides peamiselt keskkonnatehnika lukksepa, elektriku või üldehitaja erialal. Töömehi koolitavad ka ventilatsioonisüsteemidega seotud firmad kogenenud töötaja käe all praktilise töö käigus.

Kutsekeskkoolid ja ehitusfirmad korraldavad pidevalt erialaseid täienduskursuseid, vt Eesti Ehitusettevõtjate Liidu koduleheküljelt www.eeel.ee ja kutsekeskkoolide kodulehekülgedelt.

TÖÖVÄLJAVAATED

Keskkonnatehnika lukksepad töötavad tavaliselt keskkonnatehnika ettevõtetes, ehitus- ja energiaettevõtetes ning kinnisvarahooldusfirmades. Lühend KVVKJ firmade tegevuste tutvustuse juures (internetiportaalides, telefoniraamatus, tööpakkumiskuulutustes) tähendab seda, et firma tegeleb kanalisatsiooni ja ventilatsioonitöödega.

Mõned keskkonnatehnikalukksepad töötavad füüsilisest isikust ettevõtjana.

Töö iseloom sõltub firma suunitlusest. Kinnisvarahooldusfirmad tegelevad rohkem torustike- ja tehnosüsteemide remondi ja hooldusega, ehitusettevõtted uute süsteemide ehitamisega. Ventilatsioonilukksepad töötavad tavaliselt ventilatsioonisüsteemide paigaldamisele ja hool-dusele spetsialiseerunud ettevõtetes või ehitusfirmades.

Tublil töömehel erialase töö leidmisega Eestis probleeme ei ole. Keskkonnatehnika- ja ventilatsioonitöödega tegeleb ligi 150 firmat japidevalt vajatakseka tööjõudu.

LÄHEDASED AMETID

Keskkonnatehnika- ja ventilatsioonilukkseppadele lähedased ametid on isoleerijad, elektrikud, üldehitus-töölised.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Keskkonnatehnika ja ventilatsioonilukksepad tasutatakse peamiselt kas tükitöö või tunnitasu alusel. Mõnedes firmades makstakse ka kindlat kuupalka. Palga suurus sõltub mitmetest asjaoludest - eelkõige töömehest endast, aga ka firmast ja selle asukohast, kuid tublimad töömehed teenivad üle 10000 krooni kuus.

Paljudes firmades onkeskkonnatehnika ja ventilatsioonilukkseppade käsutuses ametiauto ja töövahendid.

TÄIENDAV INFO

Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Postiaadress: Kiriku 6, Tallinn
Tel: 6489005
E-post: eeel@eeel.ee
www.eeel.ee

Ehitusportaalid:

Kutseala hõive

KESKKONNATEHNIKA JA VENTILATSIOONILUKKSEPAD 2003. aasta andmed

Torulukksepad (ISCO 7136)sh. ventilatsioonilukksepp

3333

KOKKU

3333

Tööturuameti kaudu vahendatud tööpakkumised/tööotsijad töösoovi/ tööotsijad omandatud eriala järgi kogu riigi lõikes*

Aasta

Ametinimetus

Tööpak-kumised

Töö-otsijad töösoovi järgi

Tööotsijad oman-datud eriala järgi

2004

Torulukksepad (ISCO 7136) sh ventilatsioonilukksepp

143

477

573

2005

Torulukksepad (ISCO 7136) sh ventilatsioonilukksepp

180

472

469

2006 jaan.-juuli

Torulukksepad (ISCO 7136) sh ventilatsioonilukksepp

199

221

234

väljavõte Tööturuameti Infosüsteemist

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 6. 03. 2008. 08:29

Time: 0.0670900 s.