et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Politsei

Kool.ee-haridusportaal :: Politsei Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eePolitsei,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Politsei

OLULISED MOMENDID

 • Abistab kodanikke oma pädevuse piires
 • Tõkestab kuritegevustja tagab korra avalikes kohtades
 • Eelduseks väga hea füüsilise vorm ja usaldusväärsus
 • Loomisel on ühtne politseiõppesüsteem

TÖÖ ISELOOM

Politseiametnik teeb üht kõige üllamat tööd - teenib kogukonda. Hea politseitöö annab suure panuse turvalise, seadusi austava ja õiglase kogukonna kujunemisele. Samas on tegu raske tööga, mis eeldab võitlemist väga erinevate kuritegevuse liikide (isikuvastased kuriteod, vargused, narko- ja relvakaubandus, prostitutsioon) vastu, kriisiolukordadesse sattumist ning seega väga head füüsilist vormi ja pingetaluvust.

Politseiametnikud on:

 • konstaabel
 • inspektor
 • komissar
 • ülemkomissar
 • prefekt
 • direktor.

Politseiametniku põhiülesanneteks on:

 • avaliku korra tagamine (patrullimine, töö kogukonnaga teenistuspiirkonnas, info vastuvõtmine, registreerimine ja edastamine);
 • inimeste ja organisatsioonide seaduslike huvide kaitsmine (avalduste ja väärtegude lahendamine, Vabariigi Valitsuse poolt määratud isikute katse ja objektide valve)
 • kuritegevuse tõkestamine (väljakutsetele reageerimine, jälitustegevus ja kriminaalmenetlustoimingute teostamine, kinnipeetute kinnipidamisrežiimi tagamine)
 • kuritegude kohtueelne uurimine (kuriteopaikade fikseerimine,uurimistoimingute eriteadmiste ja –vahendite kasutamine)
 • karistuste määramine ja täideviimine oma pädevuse piirides.

Konstaablite tööülesannete hulka kuulub avalikus kohas korra valvamine, abivajajate teenindamine, õigusrikkumiste ennetamine, väärtegude menetlemine, kuriteoteadete lahendamine, liiklusjärelevalve teostamine ja politseioperatsioonidel osalemine. Kõike nimetatut tehakse tihedas koostöös kohaliku omavalitsuse ja avalikkusega. Politseiametnik võib konstaablina töötades läbida mitmed karjääriastmed koos vastava palgatasemega. Konstaabli elukutse nõuab mitmekülgseid juriidilisi teadmisi, professionaalseid oskusi ning head füüsilist ja moraalset ettevalmistust, milles politseinik töötamise kõrval ennast täiendavalt koolitab.

Politseiinspektorid uurivad toimepandud kuritegusid ning püüavad hankida infot isikute ja asutuste kohta, mida saaks kasutada kuritegude tõkestuseks. Nende tööülesanneteks on:

 • sidemete loomine ja infoallikate leidmine seoses kavandatavate või toimepandud kuritegudega nende ärahoidmiseks või süüdlaste kindlakstegemiseks
 • kriminaalse iseloomuga sündmuste ja asjaolude uurimine, et hankida tõendusmaterjali ja teha kindlaks teo toimepanija
 • sidemete loomine ja allikate leidmine info hankimiseks, mis pole hõlpsasti kättesaadav või ilmne, asutuste ja ettevõtete või asjaolude ning inimeste käitumise kohta
 • võimalike kauba, raha või info varguse juhtumite ning muude klientide või tööandjate võimalike ebaseaduslike käitumisjuhtude uurimine
 • asutuste ja ettevõtete või asjaolude ning inimeste käitumise uurimine õigusorganite või klientide nimel
 • arreteerimine või sellest osavõtmine, kui neid on selleks volitatud.

Politsei komissarid, prefektid ja direktorid on politseijuhid, kes juhivad vastavalt mõnda politseiasutust, selle osakonda, prefektuuri või politseiametit. Nende ülesandeks on oma asutuse töö koordineerimine ja aruandlus politsei töö kohta kõrgemal seisvatele institutsioonidele ja avalikkusele.

TÖÖTINGIMUSED keskkond- vahendid/materjalid - tööaeg

Politseinikul tuleb töötada kas kontoris või maanteedel, tänaval ja/või õhus patrullida. Patrullimise rollile politseiniku töös pannakse järjest suuremat rõhku. Patrullidel tuleb olla valmis väga ootamatuteks olukordadeks.

Politsei poole pöörduvad peamiselt õigusrikkumise ohvrid, politseil tuleb aga välja selgitada ja tabada õigusrikkumise toime pannud isikud. Oma töös kasutab politseiametnik vajadusel jõudu, erivahendeid, relvi, sidevahendeid ja andmebaase,juhib alarmsõidukit, ning kasutab uurimistoimingutel erinevaid tehnikavahendeid.

Politseitöötaja peab olema valmis töötama vajadusel kogu ööpäeva vältel, samuti riiklikel pühadel. Väga sagedased on öised väljakutsed.

KUTSENÕUDED JA -EELDUSED

Erialased oskusteadmised omandanud politseiametnik:

 • tekitab oma välimuse, hoiaku ja käitumisega inimestes enda suhtes autoriteeti
 • tuvastab võimaliku õigusrikkumise liigi
 • toimib vastavalt kehtivatele seadusaktidele
 • hangib vajalikku informatsiooni erinevatest allikatest, analüüsib ja üldistab kogutud infot
 • viib läbi väärteo menetlemise ja kriminaalkuriteo uurimise etapid
 • vormistab vajalikud dokumendid sisuliselt, keeleliselt korrektselt ja asjaajamiskorrale vastavalt
 • tunneb ära narko- ja alkoholijoobe ning hindab inimese tervislikku seisundit (eluohtlikud seisundid, psüühika häired, stress)
 • annab preventiivset nõu ja pakub ohvritele õiget abi
 • tegutseb taktikaliselt õigesti isiku kinnipidamisel ja edasitoimetamisel
 • hooldab ja käsitseb erivahendeid vastavalt eeskirjadele
 • hindab olukorda olemasoleva info põhjal ning valib sobiva käitumisviisi
 • koostab üheselt mõistetava ja nõuetekohase kirjaliku teksti (vastuse avaldusele, koolitusmaterjal, artikkel)
 • esindab politseid ja suhtleb ajakirjandusega oma pädevuse piires
 • vahetab regulaarselt infot elanikkonna ja koostööpartneritega (kodude külastused, vestlused)
 • kaitseb ennast ja teisi ründe eest ning takistab põgenemist
 • teeb koostööd teiste politseiteenistuste (sh professionaalne sidepidamine), pääste- ja jõustruktuuridega
 • analüüsib regulaarselt oma teeninduspiirkonna olukorda ja hindab riskitegureid (kodude külastused, vestlused)
 • kasutab seaduspäraselt jõudu, relvi ja erivahendeid ning juhib alarmsõidukit
 • saab ja edastab infot kasutades sidevahendeid
 • tunneb gruppide ja suurte rahvahulkade käitumise iseärasusi ning tuleb toime intsidentidega, vajadusel kutsub abi
 • suudab tagada suurte rahvahulkade ohutu liikumise erinevates olukordades.

Politseiametniku töö eeldab ka mitmeid sotsiaalseid ja individuaalseid oskusi ning isikuomadusi. Ta peab:

 • valima erinevate inimestega suhtlemisel õige viisi ja andma neile nõu
 • koguma vajalikku infot kuulamise ja küsitlemise teel
 • oskama ennast selgelt ja arusaadavalt väljendada
 • tegema meeskonnatööd
 • suhtuma austusega erinevatesse kultuurilise, sotsiaalse vm taustaga inimestesse
 • olema avatud ja teenistusvalmi hoiakuga
 • käituma ennastkehtestavalt ja olema oma seisukohtades järjekindel
 • olema tähelepanelik ja aktiivne ning töötama initsiatiivikalt
 • organiseerima oma tööd ja seadma prioriteete
 • leidma alternatiivseid lahendusi erinevates olukordades
 • kontrollima oma impulsse ja emotsioone töövõime säilitamiseks
 • reageerima kiirelt (reaktsioonikiirus, kiire otsustamine ning tegutsemine)
 • langetama iseseisvalt otsuseid
 • suutma töötada kestvalt pingeolukorras ja juhtima stressi
 • hindama tagantjärele oma tegevust ning arvestama seda edasises tegevuses
 • tegema püsivalt ja sihipäraselt rutiinset tööd
 • olema positiivne ja optimistlik.

HARIDUS JA VÄLJAÕPE

Politseikool asub Pärnumaal Paikusel, kus õppeaeg on kokku 2 aastat. Politseikooli kadetid saavad kogu Eestis ainulaadse politseiniku kutsekeskhariduse.

Politseikoolis õpetatakse erinevaid õigusaineid - kriminaalõigus, riigiõigus, tsiviilõigus jne, politseitööks vajalikke erialaaineid - relvastus, laskealane ettevalmistus, politseitöö taktika, kriminalistika, mis moodustavad üle poole õppekavast. Õpetatakse ka võõrkeeli ja psühholoogiat. Politseikooli lõpetanud saavad B-kategooria juhiloa. Õppimise ajaks tagatakse kadetile elukoht, toitlustamine, hea õppeedukuse korral kuni 2100-kroonine stipendium.

2003. aastal alustati kahe politseiharidust andva õppeasutuse - Politseikooli ja Sisekaitseakadeemia Politseikolledži ühendamisega. Siseministeeriumi juurde loodud töögrupp töötab hetkel välja lõimitud politseihariduse õppeprogrammi, mida annab üks politseiõppeasutus. Politseikooli ja Sisekaitseakadeemia politseikolledži baasil loodav ühtne õppeasutus hakkab pakkuma politseiharidust, kus kahe aastaga omandatakse kutsekeskhariduse tasemega konstaabli elukutse. Kutsekõrghariduse omandamiseks tuleb õppida veel vähemalt üks aasta, saades seeläbi õigus teha spetsiifilisemat politseitööd, mida teevad näiteks uurija ja jälitaja.

Alates 2004. aastast on noortel võimalus saada Politseikoolis uue politseihariduse projekti raames väljatöötatud õppekava järgi professionaalne konstaabli haridus. Kooli vastu võetud noormees/neiu omandab pool oma teadmistest koolis ja teise poole kooli ajal oma elukohajärgse politseiprefektuuri juures reaalseid ülesandeid täites. Kahe aasta pärast saab vastne politseinik töötada samas prefektuuris ja samade kolleegidega, kellega ta juba koolipraktika ajal tihedat koostööd tegi.

Politseikool ootab õppima ausaid ja õppimisvõimelisi isikuid, kes tahavad aidata teisi inimesi. Politseitöös on oluline iseseisva mõtlemise oskus ja stabiilsus. Kasuks tuleb kandidaadi sportlikkus, kuid vajalikud treenimisvõimalused on ka koolis olemas.

Kadetikandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vanus vähemalt 19 aastat
 • keskharidus
 • Eesti kodakondsus
 • eesti keele valdamine
 • ajateenistuse kohustus täidetud (nõue kehtib ainult noormeestele)
 • ·ei ole karistatud tahtliku kuriteo eest ja ei oma karistust.

Konstaablikutse omandamise ja konstaablina töötamise järel on politseinikul võimalik spetsialiseeruda ka teistele politseitöö valdkondadele: uurijaks, noorsoopolitseinikuks, jälitajaks, julgestuspolitseinikuks. Ja loomulikult ka politseijuhiks.

Tallinnas asuva Sisekaitseakadeemia politseikolledži politsei eriala lõpetanu (õpe kestab 4 aastat) saab kõrgema hariduse ja võimaluse asuda vanemametnikuna tööle mõnes politseiasutustes. Vaata www.sisekaitse.ee.

Juba politseis töötades on võimalik osaleda paljudel erinevatel koolitustel ja enesetäiendamise kursustel. Eesti politseinik õpib kogu teenistuse aja.

Neile, kes soovivad saada politseinikuks, tuleb üldhariduskoolis tähelepanu pöörata kodanikuõpetusele, riigikaitse õpetusele ja kehalisele kasvatusele.

TÖÖVÄLJAVAATED

Politseitöötaja leiab töökoha kas politseiasutuses (Politseiamet, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, Kaitsepolitsei, Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus, neli politseiprefektuuri– Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne, keskustega vastavalt Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus) või politseiõppeasutuses. Politseiasutused

2000.a. rahvaloenduse andmetele töötas politseiametnikena ca 3700 inimest.

2003.a. lõpu seisuga oli politseisüsteemis 5107 ametikohta (arv kinnitatud Vabariigi Valitsuse määrusega), neist politseiametnike kohti 3826. Politseiametnike kohtadest oli täidetud ca 3550.

2003.a. vahendati riiklike tööhõiveametite kaudu politseiametnike tööpakkumisi 9. Samas registreeritud tööotsijatest 64 soovis saada tööd politseiametnikuna.

Nõudlus politseiametnike järele on püsiv. Politseiametnikuna võib teenistusse võtta 19-aastaseks saanud vähemalt keskharidusega Eesti kodaniku, kes vastab kehtestatud kutsesobivuse (haridus-, füüsilise ettevalmistuse- ja tervise) nõuetele (vt Vabariigi Valitsuse määrus nr 35 26.01.1999 ‘Politseiametnike kutsesobivuse nõuete kinnitamine’). Politseiteenistusse võtmiseks peab isik olema füüsiliselt ettevalmistuselt võimeline täitma politseile pandud kohustusi. Seda kontrollitakse vähemalt üks kord aastas füüsiliste katsetega. Samuti peab politseiteenistuseks sobima terviseseisundi poolest. Tuleb läbida terviseuuringud ja esitada arsti poolt kinnitatud tervise tõend.

Teavet vabade ametikohtade kohta avaldatakse Politseiameti kodulehel.

LÄHEDASED AMETID

Lähedased kutsed on turvatöötaja, sõjaväelane, detektiiv, piirivalve-töötaja.

PALK JA MUUD SOODUSTUSED

Politseikooli lõpetaja saab võimaluse asuda teenistusse täieõigusliku politseinikuna, kelle minimaalne kuupalk on 5300 krooni (2004.a.). Konstaabli minimaalne ametipalk on 6100 krooni. Hea töö korral saab politseiametnik tähtsama ametnikupagunid, millega kaasneb ka palga tõus samade töökohustuste juures. Politseipension on 75% ametipalgast, kui töötada politseiametis 30 ja rohkem aastat. Plaanitava politsei palgareformi tulemusena ei saa politseinikud enam lisatasusid, vaid kogu palk makstakse välja põhipalgana.

TÄIENDAV INFO

Kutsekvalifikatsiooni omistavaks organiks on Politseiamet.
Eesti Vabariigi Politseiamet
www.pol.ee
politseiamet@pol.ee
Pagari 1, Tallinn 15060
tel. 612 3000

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 4. 03. 2008. 00:42

Time: 0.0645390 s.