et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Katseaeg töösuhetes

Kool.ee-haridusportaal :: Katseaeg töösuhetes Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeKatseaeg töösuhetes,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Avalehele   Õigusabikool

Katseaeg töösuhetes

Kuni 1. juulini 2009.a. kehtinud töölepingu seaduse kohaselt tuli töölepingusse märkida katseaeg ja selle kestvus, kui katseaega rakendati. Nüüd uue töölepingu seaduse järgi on olukord vastupidine.

Töölepingu seaduse § 86 lg 2 kohaselt võivad pooled kokku leppida katseaja kohaldamata jätmises või lühendamises. Kui pooled otsustavad jätta katseaja kohaldamata või lühendada katseaega siis TLS § 6 lg 1 kohaselt tuleb see töölepingusse märkida. Kui märget katseaja kestuse või kohaldamata jätmise kohta töölepingus ei ole, kohaldatakse automaatselt neljakuulist katseaega.

Katseaja pikkus sõltub töölepingu kestvusest. Tähtajatu töölepingu puhul rakendatakse automaatselt neljakuulist katseaega, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Töötaja ja tööandja saavad kokku leppida lühemas kui neljakuulises katseajas. Pikemas, kui neljakuulises katseajas kokku leppida ei saa. See on vastuolus töölepingu seadusega ning isegi, kui pooled on kokku leppinud näiteks kuuekuulises katseajas siis katseaeg lõpeb nelja kuu möödudes ning hilisem töölepingu ülesütlemine katseajal on tühine.

TLS § 86 lg 3 sätestab, et tööandja ja töötaja võib kuni kaheksaks kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu üles öelda katseaja jooksul, mis ei või olla pikem kui pool lepingu kestusest. Mis see tähendab? Sätte kohaselt tähtajalise töölepingu puhul katseaja pikkuseks võib olla kuni pool lepingu tähtajast. Näiteks, kui tööleping on sõlmitud kuueks kuuks siis katseaja pikkuseks loetakse automaatselt kolm kuud. Neljakuulise töölepingu puhul on katseaaja pikkuseks kaks kuud. Samas eelnimetatud säte keelab kohaldada pikemat, kui neljakuulist katseaega töölepingute puhul, mille kestus ületab kaheksat kuud. Näiteks kümnekuulise töölepingu puhul rakendub automaatselt neljakuuline katseaeg.

Uue töölepingu seaduse järgi katseajal töölepingu ülesütlemine eeldab 15-kalendripäevast viivitust. TLS § 96 kohaselt võib töölepingu katseaajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Ülesütlemiseks tuleb esitada kirjalik ülesütlemisavaldus teisele poolele (TLS § 95). Kui tööandja soovib töölepingu üles öelda katseaajal siis peab ülesütlemisavaldus sisaldama ka põhjendusi ülesütlemise kohta. Töötajal sellist kohustust ei ole. Ülesütlemisavalduse võib pool esitada ka katseaja viimasel päeval, kuid töösuhe lõppeb alles 15 kalendripäeva möödudes. Seega on mõlemal poolel võimalik 15 päeva jooksul aega otsida endale uus töö või töötaja.

Juhul, kui tööandja ütleb töölepingu üles katseajal ning soovib, et töösuhe lõppeks koheselt siis vastavalt TLS § 100 lg 5 kohustub tööandja maksma töötajale hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel. Sama kehtib ka töötaja suhtes, kes teatab ülesütlemisest ette vähem kui 15 kalendripäeva ehk ka töötaja peab hüvitama tööandjale hüvitist nende päevade eest, mille võrra ta vähem ette teatas lepingu ülesütlemisest.

Kristin Kraft
E-Nõustaja OÜ jurist
www.e-noustaja.ee
info@e-noustaja.ee

 

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 8. 09. 2011. 09:42

Time: 0.0560009 s.