et et

Tartu Hoiu-laenuühistu finantskool. Rahakool

Seksuaaltervise kool

Õigusabikool

NAISELT NAISELE. MEHELT MEHELE

Moekool

Autokoolid

Kuhu minna õppima. Õppematerjalid

Kuidas kindlustada lapse materiaalne tulevikturvakood

Lühendite loetelu lühendi järgi

Kool.ee-haridusportaal :: Lühendite loetelu lühendi järgi Ei ole olemas kasutusjuhendit eluks. Õnneks on olemas www.kool.eeLühendite loetelu lühendi järgi,Koolilaen, energialaen, matuselaen, matemaatika, ekool, e-kool, füüsika, ajalugu, seks, abort, laen

Lühendite loetelu lühendi järgi

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

Lühend Seadus
AAS alkoholiaktsiisi seadus
AdvS advokatuuriseadus
AiaTS aiandustoodete seadus
AKKS apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustik
AKS andmekogude seadus
AMVS alaealise mõjutusvahendite seadus
APolS abipolitseiniku seadus
ArhS arhiiviseadus
AS alkoholiseadus
ATKAS alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisiseadus
ATKEAS alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus
ATS avaliku teenistuse seadus
ATSS asendustäitmise ja sunniraha seadus
AudS audiitortegevuse seadus
AutoVS autoveoseadus
AutÕS autoriõiguse seadus
AvKS avaliku koosoleku seadus
AVRS abieluvararegistri seadus
AVS avaldustele vastamise seadus
AvTS avaliku teabe seadus
AVVKHS riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus
AÕS asjaõigusseadus
AÕSRS asjaõigusseaduse rakendamise seadus
AÜS ametiühingute seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü 

BS biotsiidiseadus
DAS digitaalallkirja seadus
DVS dumpinguvastane seadus
EAFS Eesti Arengufondi seadus
EAS etendusasutuse seadus
EEKS seadus Eesti krooni tagamise kohta
EES eluruumide erastamise seadus
EhS ehitusseadus
EKS erakonnaseadus
EKSS elundite ja kudede siirdamise seadus
ELKS Euroopa Liidu kodaniku seadus
ELKTS Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seadus
ElOS elektriohutusseadus
ELRKS erastamisest laekuva raha kasutamise seadus
ELS Eesti lipu seadus
ESS (varem ElSS) elektroonilise side seadus
ElTS elektrituruseadus
ElatisAS elatisabi seadus
ELTTS Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus
ELÜPS Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
EMHÜS Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EMÜ) nr 2137/85 "Euroopa majandushuviühingu kohta" rakendamise seadus
EMOES kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus
EnS energiaseadus
EOS eriolukorra seadus
EPS Eesti Panga seadus
EPVS Euroopa Parlamendi valimise seadus
EPVVS eluruumide pankrotivarast välistamise seadus
EraKS erakooliseadus
ERAS E-raha asutuste seadus
ERGS ekspordi riikliku garanteerimise seadus
ERHS Eesti Rahvusringhäälingu seadus
ERRS Eesti Rahvusraamatukogu seadus
ErS erastamisseadus
ERTS ekspordi riikliku tagamise seadus
ES elamuseadus
ErSS (varem ESS) erakorralise seisukorra seadus
ETHS Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus
ETKRS Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 "Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta" rakendamise seadus
ETMS enamsoodustusre?iimi tollimaksu seadus
ETS ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus
EVKS Eesti väärtpaberite keskregistri seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

FIS Finantsinspektsiooni seadus
GMMOKS geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seadus
GMOVS geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus
GTKS geograafilise tähise kaitse seadus
HaS haridusseadus
HasMMS hasartmängumaksuseadus
HasMS hasartmänguseadus
HFS Hüvitusfondi seadus
HiS hinnaseadus
HKMS halduskohtumenetluse seadustik
HKMSRS halduskohtumenetluse seadustiku rakendamise seadus
HKS Eesti Haigekassa seadus
HKTS halduskoostöö seadus
HLÜS hoiu-laenuühistu seadus
HMS haldusmenetluse seadus
HMSMRS haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seadus
HOS hädaolukorra seadus
HOVS hädaolukorraks valmisoleku seadus
HTFS Hoiuste Tagamise Fondi seadus
HuviKS huvikooli seadus (alates 1. jaanuarist 2007, endine huvialakooli seadus)
HÕS haldusõiguserikkumiste seadustik
HÜS hooneühistu seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

IFS investeerimisfondide seadus
IGUS inimgeeniuuringute seadus
IKS isikuandmete kaitse seadus
InfoTS infoühiskonna teenuse seadus
IORTS intellektuaalset omandit rikkuva kauba sisse- ja väljaveo tõkestamise seadus
ITDS isikut tõendavate dokumentide seadus
ITVS individuaalse töövaidluse lahendamise seadus
JahiS jahiseadus
JAS julgeolekuasutuste seadus
JKS jahikorralduse seadus
JTS jälitustegevuse seadus
JäätS jäätmeseadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

KaabLS kaabelleviseadus
KaevS kaevandamisseadus
KaLS Kaitseliidu seadus
KaMS kaubamärgiseadus
KAOKS kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
KarRS karistusregistri seadus
KarS karistusseadustik
KarSRS karistusseadustiku rakendamise seadus
KAS krediidiasutuste seadus
KasMS kasuliku mudeli seadus
KASVS kinnisasja sundvõõrandamise seadus
KaubTS kaubandustegevuse seadus
KBFIS Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus
KDS kaitseväe distsiplinaarseadus
KeeleS keeleseadus
KeHAS keskkonnamõju hindamise ja keskkonnaauditeerimise seadus
KeHJS keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
KeJS keskkonnajärelevalve seadus
KELS koolieelse lasteasutuse seadus
KemS kemikaaliseadus
KeRKS keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seadus
KeRS keskkonnaregistri seadus
KES kohtuekspertiisiseadus
KeSS keskkonnaseire seadus
KeTS keskkonnatasude seadus
KeVS keskkonnavastutuse seadus
KGOS küttegaasi ohutuse seadus
KiKoS kirikute ja koguduste seadus
KindlS kindlustusseadus
KindlTS kindlustustegevuse seadus
KiS kiirgusseadus
KKS kaitseväe korralduse seadus
KKütS kaugkütteseadus
KLOS kaitstavate loodusobjektide seadus
KLS kollektiivlepingu seadus
KMS käibemaksuseadus
KMSK kaubandusliku meresõidu koodeks
KMSS kaubandusliku meresõidu seadus
KNS kohanimeseadus
KodS kodakondsuse seadus
KOKS kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOLS kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus
KomPS kommertspandiseadus
KoMS kohalike maksude seadus
KonkS konkurentsiseadus
KonS konsulaarseadus
KoPS kogumispensionide seadus
KOS korteriomandiseadus
KOVVS kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus
KOÜS kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus
KPS kalapüügiseadus
KRAPS kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus
KRHMS kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadus
KrHS kriminaalhooldusseadus
KrK kriminaalkoodeks
KRKS keelatud rajatise kõrvaldamise seadus
KrMK kriminaalmenetluse koodeks
KrMS kriminaalmenetluse seadustik
KrMSRS kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus
KRS kinnistusraamatuseadus
KrVKS Riigikogu liikme, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kohtuniku kriminaalvastutusele võtmise korra seadus
KS kohtute seadus
KSPVVS kultuuri- või sotsiaalobjektide pankrotivarast välistamise seadus
KSS kohtuniku staatuse seadus
KTKS kalandusturu korraldamise seadus
KTS kohtutäituri seadus
KTTLS kollektiivse töötüli lahendamise seadus
KultKS Kultuurkapitali seadus
KultVS kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seadus
KutS kutseseadus
KutÕS kutseõppeasutuse seadus
KVEKS kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus
KVKS Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel kaitseväe kasutamise seadus
KVS korruptsioonivastane seadus
KVTS kaitseväeteenistuse seadus
KVVS Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikme kohtulikule vastutusele võtmise korra seadus
KÜKS välismaalasele, välisriigile ja juriidilisele isikule kinnisomandi üleandmise kitsendamise seadus
KÜS korteriühistuseadus
KütAS kütuseaktsiisi seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

LaevaRS laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
LaKS lastekaitse seadus
LAÕS laeva asjaõigusseadus
LennS lennundusseadus
LepS lepitusseadus
LKindlS liikluskindlustuse seadus
LKKS loomastiku kaitse ja kasutamise seadus
LKOS lifti ja köistee ohutuse seadus
LKS looduskaitseseadus (seadus "Eesti looduse kaitse kohta")
LKVetJS loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende imporid ja eksprodi veterinaarjärelvalve seadus
LLS loovisikute ja loomeliitude seadus
LMS lõhkematerjaliseadus
LoKS loomakaitseseadus
LotS loteriiseadus
LS liiklusseadus
LTTS loomatauditõrje seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

MaaKatS maakatastriseadus
MaaKS maakorraldusseadus
MaaMS maamaksuseadus
MaaParS maaparandusseadus
MaaPS maapõueseadus
MaaRKMOS maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus
MaaRS maareformiseadus
MEES mitteeluruumide erastamise seadus
MERAS makseasutuste ja e-raha asutuste seadus
MGS maagaasiseadus
MHS maa hindamise seadus
MKS maksukorralduse seadus
MOS masina ohutuse seadus
MPKS maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus
MPS merealapiiride seadus
MPõS mahepõllumajanduse seadus
MS metsaseadus
MSAS mootorsõidukiaktsiisi seadus
MSOS meresõiduohutuse seadus
MSS meditsiiniseadme seadus
MSVS märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
MTKS mikrolülituse topoloogia kaitse seadus
MTRS majandustegevuse registri seadus
MTS mereteenistuse seadus
MTÜS mittetulundusühingute seadus
MuKS muinsuskaitseseadus
MuuS muuseumiseadus
MVS majandusvööndi seadus
MõõteS mõõteseadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

NETS nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
NotDVS notari distsiplinaarvastutuse seadus
NotS notariaadiseadus
NotTS notari tasu seadus
NPALS (varem NPAS) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus
NRAPS Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seadus
NS nimeseadus
NTS noorsootöö seadus
OAS ohvriabi seadus
OkupS Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seadus
ORAS omandireformi aluste seadus
PagS pagulaste seadus
PakAS pakendiaktsiisi seadus
PakS pakendiseadus
PalS palgaseadus
PankrS pankrotiseadus
PatS patendiseadus
PatVS patendivoliniku seadus
PES planeerimis- ja ehitusseadus
PGS põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
PISTS puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
PKS perekonnaseadus
PKTS perekonnaseisutoimingute seadus
PlanS planeerimisseadus
PolS politseiseadus
PolTS politseiteenistuse seadus
PorTS pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus
PostiS postiseadus
PPVS politsei ja piirivalve seadus
PRS punase risti nimetuse ja embleemi seadus
ProkS prokuratuuriseadus
PS põhiseadus
PsAS psühhiaatrilise abi seadus
PSJKS põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
PSRS põhiseaduse rakendamise seadus
PSTS põhiseaduse täiendamise seadus
PTS pühade ja tähtpäevade seadus
PuhkS puhkuseseadus
PVS piirivalveseadus
PVTS piirivalveteenistuse seadus
PõLAS põllumajandusloomade aretuse seadus
PõLS põllumajandusloenduse seadus
PõLTS põllumajandusloomade tõuaretuse seadus
PõRS põllumajandusreformi seadus
PärS pärimisseadus
PäästeS päästeseadus
PäästeTS päästeteenistuse seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

RahaPTS rahapesu tõkestamise seadus
RahaS Eesti Vabariigi rahaseadus
RaHS rahvahääletuse seadus
RakKKS rakenduskõrgkooli seadus
RaKS ravikindlustuse seadus
RanKS ranna ja kalda kaitse seadus
RAPS riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus
RaRS rahvaraamatukogu seadus
RavS ravimiseadus
RdtS raudteeseadus
REAS riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seadus
RekS reklaamiseadus
RELS rahva ja eluruumide loenduse seadus
RelvS relvaseadus
RenS rendiseadus
REOS riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seadus
ReprS okupatsioonireūiimide poolt represseeritud isiku seadus
RERS riiklike elatusrahade seadus
RES riigieelarve seadus
REÕS rahvusvahelise eraõiguse seadus
RHS riigihangete seadus
RingHS ringhäälinguseadus
RiPS riigipiiri seadus
RKESS rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus
RKKS Riigikogu kodukorra seadus
RKKTS Riigikogu kodu- ja töökorra seadus
RKLS Riigikogu liikme staatuse seadus
RKPSS riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus
RKS Riigikontrolli seadus
RKSKS riigikaitseliste sundkoormiste seadus
RKSS raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus
RKTS Riigikogu töökorra seadus
RKVS Riigikogu valimise seadus
RLS riigilõivuseadus
RMTS riikliku matusetoetuse seadus
ROS rahvusooperi seadus
RPKS riikliku pensionikindlustuse seadus
RPS raamatupidamise seadus
RPTS riiklike peretoetuste seadus
RResS riigireservi seadus
RRKS rahuaja riigikaitse seadus
RRS rahvastikuregistri seadus
RSanS rahvusvahelise sanktsiooni seadus
RSKS rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus
RSS riigisaladuse seadus (kaotab kehtivuse 1. jaanuaril 2008)
RStS riikliku statistika seadus
RSVS riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus (Jõustub 1. jaanuaril 2008 ning tunnistab kehtetuks riigisaladuse seaduse (RSS))
RTerS rahvatervise seadus
RTS Riigi Teataja seadus
RVaS riigivapi seadus
RVastS riigivastutuse seadus
RVMS raskeveokimaksu seadus
RVS riigivaraseadus
RÕS riigi õigusabi seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

SaasteTS saastetasu seadus
SadS sadamaseadus
SanS saneerimisseadus
SAS sihtasutuste seadus
SCEPS Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1435/2003 "Euroopa Ühistu (SCE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
SEPS Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 "Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta" rakendamise seadus
SES sundeksemplari seadus
SETS seadmete energiatõhususe seadus
SHS sotsiaalhoolekandeseadus
SiS sideseadus
SKS sordikaitseseadus
SHKS sõjahaudade kaitse seadus
SMS sotsiaalmaksuseadus
SOS surveseadme ohutuse seadus
SoVS soolise võrdõiguslikkuse seadus
SpS spordiseadus
SPTS surma põhjuse tuvastamise seadus
SRKS sõjaaja riigikaitse seadus
STOS surve- ja tõsteseadme ohutuse seadus
STPS seemne ja taimse paljundusmaterjali seadus
StrKS strateegilise kauba seadus
StrKVS strateegilise kauba sisse- ja väljaveo ning transiidi seadus
STS 2007-2013 perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (Selle seadusega muutus alates 01.012007 senise struktuuritoetuse seaduse (STS) pealkiri. Õiguskeele toimetuskolleegium leiab, et uut lühendit pole tarvis, küll aga peaks lühendile lisama perioodi algus- ja lõpuaasta numbri)
SVKS saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli seadus
SVPS soodustingimustel vanaduspensionide seadus
SVS seadus süümevande andmise korra kohta
SäAS säästva arengu seadus
SöS söödaseadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

TaimKS taimekaitseseadus
TAKS teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus
TAS Eesti Teaduste Akadeemia seadus
TDKS tööstusdisaini kaitse seadus
TDRS Euroopa Liidu teenuste direktiivi rakendamise seadus
TDVS töötajate distsiplinaarvastutuse seadus
TeenMS teenetemärkide seadus
TeeS teeseadus
TeleKS telekommunikatsiooniseadus
TFS Tagatisfondi seadus
TJS tehnilise järelevalve seadus
TKindlS töötuskindlustuse seadus
TKS tarbijakaitseseadus
TLS töölepinguseadus
TMS täitemenetluse seadustik
TMVS tollimaksuvabastuse seadus
TNSS tehnilise normi ja standardi seadus
TNVTS toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus
ToiduS toiduseadus
TOS toote ohutuse seadus
TPS töö- ja puhkeaja seadus
TPSK taimede paljundamise ja sordikaitse
TS tolliseadus
TsK tsiviilkoodeks
TSKS töötu sotsiaalse kaitse seadus
TsMS tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsMSRS tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus
TsÜS tsiviilseadustiku üldosa seadus
TTeOS Toote ja teenuse ohutuse seadus
TTKS tervishoiuteenuste korraldamise seadus
TTOS töötervishoiu ja tööohutuse seadus
TTS tollitariifiseadus
TTTS tööturuteenuse seadus
TTTS tööturuteenuste ja -toetuste seadus
TubAS tubakaaktsiisi seadus
TubS tubakaseadus
TUIS töötajate usaldusisiku seadus
TuKS tunnistajakaitse seadus
TuMS tulumaksuseadus
TurS turismiseadus
TurTS turvateenistuse seadus
TurvaS turvaseadus
TVMS tolliväärtuse määramise seadus
TVS teraviljaseadus
TÕAS tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus
TõS tõestamisseadus
TäKS täiskasvanute koolituse seadus
TÜKS Tartu Ülikooli seadus
TÜS tulundusühistuseadus
TÜÜKS töötajate üleühenduselise kaasamise seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

VangS vangistusseadus
VAPS väljateenitud aastate pensionide seadus
VeeS veeseadus
VereS vereseadus
VetKS veterinaarkorralduse seadus
VetTS veterinaarteenistuse seadus
VHS vanemahüvitise seadus
VKEMS vedelkütuse erimärgistamise seadus
VKMVS vedelkütuse miinimumvaru seadus
VKS vedelkütuse seadus
VKTS välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus
VKVS vedelkütusevaru seadus
VLES valla- ja linnaeelarve seadus
VLGS Eesti Vabariigile välislaenude võtmise ja välislaenulepingutele riigigarantiide andmise seadus
VMS välismaalaste seadus
VMTPS väärismetalltoodete proovi seadus
VMTS väärismetalltoodete seadus
VOKTS välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus = VOKTS
VPTS väärtpaberituru seadus
VPVS Vabariigi Presidendi valimise seadus
VRKAS vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus
VRKS välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
VSaarS püsiasustusega väikesaarte seadus
VSS väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus
VTMS väärteomenetluse seadustik
VTS vandetõlgi seadus
VVS Vabariigi Valitsuse seadus
VÕKS välisõhu kaitse seadus
VõrdKS võrdse kohtlemise seadus
VÕS võlaõigusseadus
VÕSRS võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus
VäetS väetiseseadus
VäSS välissuhtlemisseadus
VäTS välisteenistuse seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü

ÕKS õiguskantsleri seadus
ÕVVS õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus
ÕÕS õppetoetuste ja õppelaenu seadus
ÄS äriseadustik
ÜETKS üleühenduselise ettevõtja, üleühenduselise ettevõtjate grupi ja Euroopa äriühingu tegevusse töötajate kaasamise seadus
ÜKS ülikooliseadus
ÜLTS üleliigse laovaru tasu seadus
ÜS ühistuseadus
ÜTS ühistranspordiseadus
ÜVLS üürivaidluse lahendamise seadus
ÜVVKS ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus

üles

A B D E F G H I J K L M N O P R S T V Õ Ä Ü 

 Allikas: www.just.ee

 

printerisõbralik versioon esita küsimus
viimati toimetatud: 3. 12. 2010. 07:12

Time: 0.0457280 s.